درآمد توسان در سه ماهه سوم سال مالی جاری کاهش یافت


بررسی عملکرد فصلی شرکت توسن نشان می دهد که کل درآمد در سه ماهه اول سال مالی جاری به ۸۱ میلیارد تومان رسیده است. این درآمد در سه ماهه دوم به ۱۲۱ میلیارد تومان افزایش یافت. اما در سه ماهه سوم شاهد کاهش درآمد شرکت به ۱۱۴ میلیارد تومان بودیم.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، شرکت توسعه سیستم های نرم افزاری نگین در عملکرد ۹ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۱ موفق به شناسایی ۳۱۶ میلیارد تومان درآمد حاصل از خدمات و فروش شد که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ نشان می دهد. افزایش ۵۲ درصدی درآمد این شرکت

بررسی عملکرد فصلی شرکت توسن نشان می دهد که کل درآمد در سه ماهه اول سال مالی جاری به ۸۱ میلیارد تومان رسیده است. این درآمد در سه ماهه دوم به ۱۲۱ میلیارد تومان افزایش یافت. اما در سه ماهه سوم شاهد کاهش درآمد شرکت به ۱۱۴ میلیارد تومان بودیم.

از کل درآمد شناسایی شده تا پایان شهریور ۱۴۰۱، قسمت عمده آن، حدود ۲۳۸ میلیارد تومان، مربوط به خدمات پشتیبانی و ۷۹ میلیارد تومان شامل فروش نرم افزار است.

اجرای Toussaint

لینک کوتاهلینک کپی شد!