در لحظه در بازارهای جهان؛ تخفیف طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهام بازارهای آسیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه اروپا


در لحظه در بازارهای جهانی؛ قیمت طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهام در بازارهای آسیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه اروپا مقیاس را کاهش می دهد