دسترس در بازار در حال حاضر قیمت ها چگونه بود؟


قیمت هر اونس طلا در حال حاضر

هر اونس طلا در حال حاضر همراه خود ۰.۲۱ نسبت افزایش نسبت {به روز} قبلی به ۱۴۷۴ دلار رسید.

نمودار قیمت اونس طلا در ۳ روز قبل
قیمت (تومان آمریکا) مقدار را اصلاح دهید نسبت اصلاح گذشته تاریخی
۱,۹۴۷ ۴.۱۰ ۱۰.۲۱ ۰۶:۰۰
۱,۹۴۳ ۷.۷۰ ۱۰.۳۹ دیروز
۱,۹۳۵۴ ۹.۲۰ ۱۰.۴۷ ۲ دیروز

قیمت طلای ۱۸ عیار در حال حاضر جدید است

قیمت طلا افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت هر خوب و دنج طلای ۱۸ عیار در حال حاضر همراه خود ۰.۵۷ نسبت افزایش اجتناب کرده اند خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ (خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید دویست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰) تومان به ۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹۴ هزار (خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید دویست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نود) رسید. ۴ هزار تومان.

جدول قیمت ۳ روز قبل هر خوب و دنج طلای ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار را اصلاح دهید نسبت اصلاح گذشته تاریخی
۱,۲۶۴,۰۰۰ ۷۴۰۰ ۱۰.۵۷ ۱۱:۲۷
۱,۲۸۴,۶۰۰ ۹۷۰۰ ۱۰.۷۵ ۲ دیروز
۱,۲۷۴,۹۰۰۴ -۱۰۰۰۴ -۱۰.۸ ۳ روز پیش

قیمت طلای ۱۸ عیار در حال حاضر

هر اونس طلای ۱۸ عیار نیز همراه خود ۰.۴۸ نسبت افزایش نسبت به ۲ روز قبل، ۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۴ هزار (۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ هزار) تومان قیمت کاهش یافته شد.

فینال نرخ دلار دسترس در بازار ترتیب شده

قیمت دلار دسترس در بازار تنظیمی در حال حاضر همراه خود ۰.۱ نسبت افزایش نسبت به ۲ روز قبل به ۲۵۱۴۴ تومان (بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴) تومان رسید.

لیست قیمت دلار ۳ روز جدیدترین دسترس در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار را اصلاح دهید نسبت اصلاح گذشته تاریخی
۲۵،۱۴ ۲۴ ۱۰.۱۴ ۱۱:۲۶
۲۵,۱۱۸۴ -۱۰۴ ۱۰.۰۴ ۲ دیروز
۲۵,۱۲۸۴ -۳۰ -۱۰.۱۲ ۳ روز پیش

فینال نرخ درهم امارات (قابل تغییر)

دسترس در بازار در حال حاضر قیمت درهم امارات (حواله) همراه خود ۴۰ تومان افزایش نسبت به ۲ روز قبل به ۷۵۸۰ (هفت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پانصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتاد) تومان رسید.

نرخ پول خارجی امامی در حال حاضر

قیمت پول نقد امامی همراه خود ۰.۳۹ نسبت افزایش نسبت به ۲ روز قبل به ۱۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۲۰ هزار (دوازده میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیست هزار) تومان رسید.

لیست قیمت پول نقد امامی ۳ روز قبل
قیمت (تومان) مقدار را اصلاح دهید نسبت اصلاح گذشته تاریخی
۱۲,۰.۰۰۰۴ ۵۰۰۰۰ ۱۰.۳۹ ۱۱:۲۶
۱۲,۰.۰۰۰۴ ۱۵۰۰۰۰ ۱.۱۷ ۲ دیروز
۱۲,۰.۰۰۰۴ -۰.۰۰۰ -۱۰.۲.۴ ۳ روز پیش

فینال نرخ نیم پول نقد

نیم پول نقد در حال حاضر همراه خود ۰.۴۱ نسبت افزایش نسبت به ۲ دیروز به ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸۳ هزار (هفت میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید دویست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه هزار) تومان رسیده است.

لیست قیمت ۳ روز قبل نیم پول نقد
قیمت (تومان) مقدار را اصلاح دهید نسبت اصلاح گذشته تاریخی
۷,۲۸۳,۰۰۰ ۳۰.۰۰۰ ۱۰.۴۱۴ ۱۱:۲۷
۷,۲۵۳,۰۰۰ ۳۰۰۰ ۱۰.۰۴ ۲ دیروز
۷۰۰۰۰ -۰.۰۰۰ -۱.۱۱۴ ۳ روز پیش

نرخ پول خارجی سه ماهه در حال حاضر

علاوه بر این ربع پول نقد همراه خود ۰.۴۷ نسبت افزایش نسبت به ۲ روز قبل به هزینه ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۲ هزار (۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید صد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ هزار) تومان قیمت کاهش یافته شد.