دومین دور افزایش سرمایه بیمه سرامد توسط پایگاه تحلیلی خبری آنلاین پذیرفته شد


هیئت مدیره بیمه سرمد مرحله دوم افزایش سرمایه شرکت از طریق تجدید ارزیابی را آغاز کرد.

به گزارش خبرآنلاین، به نقل از روابط عمومی بیمه سرمد، افزایش سرمایه این شرکت در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳ اسفندماه ۹۳ به تصویب رسید که مرحله اول آن در خرداد ۱۳۹۳ به ثبت رسید تا بیمه سرمد افزایش سرمایه داشته باشد. افزایش از ۲۵۰۰ میلیارد ریال به ۴۸۰۰ میلیارد ریال.

هیئت مدیره بیمه سرمد پس از اتمام مرحله اول افزایش سرمایه، با آغاز مرحله دوم افزایش سرمایه بر اساس تفویض مجمع عمومی فوق العاده، افزایش سرمایه ثبت شده را با ۴۹ درصد افزایش به ۷.۱۵۲.۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته است. .

بر اساس تصمیم هیات مدیره، سرمایه فاز دوم به منظور افزایش ظرفیت نگهداری اموال رسمی شرکت از مبلغ ۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۷.۱۵۲.۰۰.۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال افزایش می یابد. افزایش توانایی شرکت در ایجاد و خرید دارایی های ثابت برای سهامداران شرکت.