راهپیمایی ششم؛ کتاب دلیل الزارین
در دوره قاجار عبدالعلی خان ادیب الملک از طریق شهرهای حمدان، کرمانشاه و قصرشیرین وارد عراق شد و به بغداد، کاظمین، سامرا، کربلا و نجف رفت. وی در سفرنامه خود که آن را «دلیل الزارین» نامیده است، مشاهدات و تجربیات خود را در این سفر بیان کرده و بناها، شهرها، مردم و ابنیه را شرح داده است.