راه اندازی شد متنوع اجتناب کرده اند دلهره آور است ترین استراحتگاه های تگزاس


شنیده ها شد کدام ممکن است همه اسبابک ها اشاره کردن شده در لیست دیدنی ترین استراحتگاه های دلهره آور است تگزاس تمیز اجتناب کرده اند سکنه هستند. این استراحتگاه ها سالها در گذشته نوسازی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه آنها تاریخی پر فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب دارند. بدون در نظر گرفتن کدام ممکن است ممکن است به ارواح اعتقاد داشته هر دو نداشته باشید، همه اشخاص حقیقی اعلام کردن کرده اند کدام ممکن است ارواح وجود دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید داستانهای ارواح {در این} مکانها قطعاً ممکن است را می ترسانند. همراه خود ما در مقاله دیدنی ترین استراحتگاه های دلهره آور است تگزاس در کنار باشید به همان اندازه ممکن است را همراه خود متنوع اجتناب کرده اند دلهره آور است ترین استراحتگاه های تگزاس شناخته شده کنیم.

استراحتگاه دریکسیل یکی اجتناب کرده اند عجیب و غریب ترین استراحتگاه های تگزاس است کدام ممکن است در وسط شهر قرار دارد. همراه خود اینکه عجیب و غریب بوده، ولی باقی مانده است در جاری ورزش است. بعضی اجتناب کرده اند میهمانان این مورد اجتناب کرده اند دیدنی ترین استراحتگاه های دلهره آور است تگزاس آموزش داده شده است اند کدام ممکن است صداهای ناشناخته ای اجتناب کرده اند اتاق تمیز می شنیدند هر دو روی صندلی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجره ها ارواح را می دیدند. همراه خود این جاری، قسمتی کدام ممکن است اکثر ورزش های غیرعادی در آن رخ می دهد، در طبقه سوم این استراحتگاه قرار دارد. {در این} طبقه تصویری اجتناب کرده اند زن جوان {در خانه} است. بعضی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی اعلام کردن می کنند کدام ممکن است وقتی این تصویر را می بینند، بافت می کنند وی حضور دارد. برخی نیز اعلام کردن می کنند وقتی این تصویر را می بینند، گویی چیزهای نامرئی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخالصی انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صورت آنها را حساس می کنند.

هتل دریسکیل تگزاس

اگرچه استراحتگاه بیکر اکنون برای سازندگان تعطیلات باز نیست، با این حال در جاری امتحان شده برای دوباره کار کردن همراه خود چشم اندازها معاصر بوده به همان اندازه یک بار دیگر باز شود. داستانهای فراموش نشدنی رخ دادن ۲ از دست دادن زندگی در احاطه استراحتگاه بیکر ملاحظه همه را به شخصی جلب کرد. منصفانه زن در یکی اجتناب کرده اند اتاق های طبقه هفتم این مورد اجتناب کرده اند دلهره آور است ترین استراحتگاه های تگزاس اجتناب کرده اند بالکن زیرین پرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودکشی کرد. میهمان ها اعلام کردن کردند کدام ممکن است {در این} طبقه منصفانه روح شبیه به ۱ زن را دیده اند. از دست دادن زندگی تولید دیگری، مردی بود کدام ممکن است در درگاه بسته آسانسور کشته شد. بعضی اجتناب کرده اند بازدیدکنندگان اعلام کردن کردند کدام ممکن است جسم کروی در جاری تلنگر به در اطراف چیزی را دیده اند، صدایی را شنیده اند هر دو حتی بوی عطر ارواح را در استراحتگاه بیکر استشمام کرده اند.

هتل بیکر تگزاس

استراحتگاه گالوز یکی اجتناب کرده اند استراحتگاه های تگزاس است کدام ممکن است در سال ۱۹۱۱ افتتاح شد. این استراحتگاه باقی مانده است هم به ورزش می پردازد، با این حال اکثر میهمان ها برای اقامت اتاق ۵۰۵ را انواع نمی کنند. خیال کدام ممکن است در طبقه پنجم استراحتگاه گالوز روح زنی به تماس گرفتن بانوی لوولرن سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید می تنبل. بنا به آموزش داده شده است برخی، این شخص پس اجتناب کرده اند گوش دادن به اینکه شوهرش در اقیانوس بی فایده، شخصی را به دار آویخت. درحال حاضر، میهمانان اتاق ۵۰۵ اعلام کردن کردند کدام ممکن است عامل غیرمعمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترسناکی در کنار همراه خود بوی خطرناک باغبانی را در اتاق بافت کرده اند.

هتل گالوز

استراحتگاه منگر شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند مکانهای تعجب آور است در شهر الامو شناخته تبدیل می شود. این استراحتگاه اجتناب کرده اند عجیب و غریب ترین استراحتگاه های تگزاس بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۸۵۹ افتتاح شد. اعلام کردن تبدیل می شود کدام ممکن است ۳۲ شبح اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی مختلف {در این} استراحتگاه هستند. حتی بررسی ها اعلام کردن می کنند کدام ممکن است شبح تدی روزولت در استراحتگاه ساکن است، به این خاطر کدام ممکن است روزولت اجتناب کرده اند منگر برای استفاده مردانی برای اسب استفاده استفاده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان سوارکار سخت شناخته شد.

هتل منگر تگزاس

استراحتگاه گایگ در سال ۱۹۲۰ برای آلفرد گایگ تگزاس ساخته شد. میهمانانی کدام ممکن است نزدیک پارک سراسری بیگ بند هستند، باقی مانده است {در این} استراحتگاه اقامت دارند. متاسفانه، گایگ منصفانه سال پس اجتناب کرده اند افتتاح استراحتگاه درگذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید درحال حاضر آموزش داده شده است تبدیل می شود کدام ممکن است استراحتگاه توسط گایگ تصرف کردن شده است. در بازتاب، میهمانان در حیاط پشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاط جلویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان پرسه زدن وسط سالن ارواح را می دیدند. حتی، بالقوه است روح عکس در استراحتگاه نیز وجود داشته باشد. طبق آموزش داده شده است بعضی ها، اتاق ۱۰ اقامتگاه روح منصفانه زن است. میهمانان این اتاق اعلام کردن می کنند کدام ممکن است صدای این روح را وقتی کدام ممکن است شعر می خواند، می شنوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت می کنند کدام ممکن است این روح به کتف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمر آنها ضربه می زند.

هتل گایگ تگزاس

استراحتگاه شراتون گونتر در سن آنتونیا، شهری پر اجتناب کرده اند تردد ارواح را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشباح قرار دارد. استراحتگاه شراتون گونتر همچنان درحال ورزش است. ولی، همراه خود این جاری مراقب اتاق ۶۳۶ باشید. این استراحتگاه در سال ۱۹۰۹ افتتاح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۹۶۵ در آن اتفاق ترسناکی رخ داد. به آموزش داده شده است برخی، دختری به اتاق ۶۳۶ سر خورد به همان اندازه روپوش خونی را پیدا تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همین حین، مردی او را به قتل رساند. درحال حاضر، میهمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگران استراحتگاه اعلام کردن دارند کدام ممکن است روح زنی دور شدن را در سالن دیده اند کدام ممکن است بازوهایش را به همه طرف می کشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدایی غیرمعمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید غریب را می شنوند. میهمانان اتاق ۶۳۶ هم اعلام کردن به دیدن خون روی پارتیشن ها کردند.

هتل شراتون گونتر تگزاس

درگاه این استراحتگاه تاریخی در تگزاس باقی مانده است به روی میهمانان شخصی باز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان مکانی برای تورهای خارق العاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدن ارواح شناخته تبدیل می شود. استراحتگاه اوت بطور فوری در دهه ۲۰ رشد مالی پیدا کرد. آموزش داده شده است تبدیل می شود کدام ممکن است امروزه متنوع اجتناب کرده اند ارواح {در این} وضعیت سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید می کنند. مخصوصا منصفانه زوج به تماس گرفتن جوشیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنا کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق شلیک هم زمان تفنگ در سال ۱۹۳۰ کشته شدند. طبق آموزش داده شده است بعضی ها، جوشیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنا در سالن استراحتگاه پرسه می زنند.

هتل تاریخی اوت تگزاس

شهر جفرسون تگزاس وسط ورزش های روح را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبح است. استراحتگاه جفرسون شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند استراحتگاه های پرتردد {در سراسر} ملت شناخته تبدیل می شود. ممکن است باقی مانده است می توانید در استراحتگاه جفرسون اقامت کنید، اگرچه خواب دستی ندارید. همین جا اتفاقات غیرعادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلهره آور است زیادی درطول ساعت شب رخ می دهند. میهمانان آموزش داده شده است اند کدام ممکن است در اتاقشان حبس شدند، درهایی کدام ممکن است شخصی به شخصی باز می شوند را دیده اند، صدای ناگهانی مشت زدن به در، سرگرم کننده کودک ها را شنیده اند، اشیا به طرف آنها پرتاب شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ردپای روح در سالن را دیده اند.

هتل جفرسونb
۱