روسیه اروپا را شبح کرد / به همان اندازه وقتی روبل ندهید اجتناب کرده اند بنزین خبری نیست


قیمت بنزین اروپا روز چهارشنبه کدام ممکن است تخفیف‌پرهزینه به هضم اقدام ناگهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار پاسخ مشتریان روسیه مشغول بودند، بیش اجتناب کرده اند ۲۰ نسبت افزایش کشف شد.

مسکو به تهدیدش برای توقف جریان بنزین برای کشورهایی کدام ممکن است حاضر نیستند به تقاضا پوتین برای تیز کردن پول بنزین به روبل موافقت کنند، حرکت کرد. اتحادیه اروپا این تقاضا را رد کرده است با این حال اکنون کدام ممکن است مهلت تیز کردن پول واردات بنزین سررسیده است، کشورهای ecu باید دانستن درباره پذیرش تقاضا پوتین هر دو اجتناب کرده اند انگشت دادن در دسترس بودن بنزین روسیه انتخاب بگیرند.

پایتخت‌های ecu باقی مانده است {در این} باره اظهارنظر نکرده‌اند. به تذکر می‌رسد این بلوک هفته قبلی منصفانه راهکار را راهنمایی کرد کدام ممکن است اجازه می دهد جریان بنزین روسیه یکپارچه پیدا تنبل با این حال اقدام علیه لهستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلغارستان کدام ممکن است اجتناب کرده اند اعضای اتحادیه اروپا هستند، احتمالا حضور در راه رفع را دشوارتر می تنبل. آلمان از نزدیک به بنزین روسیه تکیه کن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال سهمیه بندی بنزین را در صورت برداشتن واردات مطرح کرده است.

گازپروم به لهستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلغارستان کدام ممکن است هر ۲ کشورهای ترانزیت برای بنزین روسیه هستند هشدار داد اگر اجتناب کرده اند گازی کدام ممکن است برای کشورهای تولید دیگری است، درو کردن کنند در آن صورت این نمایندگی جریان ترانزیت را کاهش خواهد داد.

الکساندر نیکولوف، وزیر نشاط بلغارستان گفتن کرد کشورش پول عرضه بنزین روسیه برای آوریل را تیز کردن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر گازپروم در دسترس بودن بنزین را متوقف تنبل، به منزله نقض قراردادش {خواهد بود}.

اجتناب کرده اند زمان دعواهایی کدام ممکن است بر سر قیمت بنزین بین روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین در سالهای ۲۰۰۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰۹ پیش به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مشکلات در دسترس بودن برای کشورهای ecu منجر شد، برای نخستین بار است کدام ممکن است در دسترس بودن بنزین روسیه برداشتن تبدیل می شود. دومین اختلال در یخبندان زمستان ۲۰۰۹ ۲ هفته یکپارچه داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل ترانزیت بنزین به اروپا اجتناب کرده اند طریق اوکراین متوقف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ملت را برای تامین بنزین به تقلا انداخت. اسلواکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضی اجتناب کرده اند کشورهای جهان بالکان مجبور شدند بنزین را سهمیه بندی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحد تولیدی‌ها را تعطیل کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسترس بودن انرژی الکتریکی را کاهش دادند.

بر ایده گزارش بلومبرگ، بهای پیشنهادات بنزین هلند کدام ممکن است قیمت اساس بازار اروپاست، کمتر از ۲۴ نسبت افزایش کشف شد وبه ۱۲۷.۵۰ یورو به ازای هر مگاوات ساعت رسید کدام ممکن است بالاترین حد اجتناب کرده اند اول آوریل بود.

۲۲۳۲۲۳b
۲