سرپرست اداره کل روابط کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاع‌رسانی وزارت بازی منصوب شد


به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحمید سجادی طی حکمی محسن محدادیه را {به سمت} سرپرست اداره کل روابط کلی وزارت بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها منصوب کرد.

معتمدکیا ورزش رسانه ای شخصی را اجتناب کرده اند سال ۱۳۷۵ تحریک کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} سال ها شناخته شده به عنوان روزنامه نگار، دبیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردبیر در رسانه های مختلف مشغول به کار شد. وی علاوه بر این به مدت ۴ سال وظیفه رسانه ای کارکنان سراسری فوتبال را بر عهده داشت.

کافه احمدی نیز پس اجتناب کرده اند اتمام ماموریت شخصی در وزارت بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها به مجلس بازگشت.