سند سراسری «عروسک‌های خیمه عصر‌ورزشی» موزه‌ کودک کانون پرورش ذهنی – تئاتر اینترنت


مجموعه «عروسک‌های خیمه عصر‌ورزشی» موزه سراسری آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات کودکِ کانون پرورش ذهنی کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان سند سراسری شد.

به گزارش تئاتر اینترنت به نقل اجتناب کرده اند اداره کل روابط نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بین‌الملل کانون، موزه سراسری آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات کودک در راستای محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری اجتناب کرده اند دستاوردهای کانون پرورش ذهنی کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان در سال ۱۴۰۰ اقدام به سند مجموعه «عروسک‌های خیمه عصر‌ورزشی» اجتناب کرده اند سوی گروه میراث باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری ملت کرد.

این مجموعه برای ادغام کردن ۴۶ عروسک درمورد به اواخر فاصله قاجار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوایل فاصله پهلوی اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعلق به لوتی حسین فرزند کاکا محمد شیرازی اجتناب کرده اند اساتید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشکسوتان خیمه عصر‌ورزشی در ایران است کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی وسط ساخت تئاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تئاتر عروسکی کانون پرورش ذهنی خریداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به موزه سراسری آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات کودک کانون منتقل شد.

این عروسک‌ها پس اجتناب کرده اند انجام سطوح اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید مشاوران گروه میراث باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری ملت در روز ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند سوی این گروه مجوز سند سراسری اکتسابی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فهرست آثار سراسری ملت سند شدند.

عروسک مبارک، سلیم خان، پهلوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید … اجتناب کرده اند جمله عروسک‌های این مجموعه به شمار می‌الگو.

کنجکاوی مندان می توانند برای بازدید اجتناب کرده اند این مجموعه به موزه سراسری آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات کودک، واقع در جاده فاطمی، جاده حجاب، وسط آفرینش‌های باکلاس هنری کانون پرورش ذهنی کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان مراجعه کنند.

موزه سراسری آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات کودک کانون پرورش ذهنی روزهای شنبه به همان اندازه چهارشنبه اجتناب کرده اند ساعت ۹ صبح به همان اندازه ۱۶ پذیرای کنجکاوی‌مندان است.