سیاهی کدام ممکن است شهر را به آشوب می‌کشد/ تلفیقی اجتناب کرده اند حاضر عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امروزی – تئاتر تحت وب


کارگردان حاضر «شهر آشوب» ذکر شد: این حاضر همراه خود آمیزه ای اجتناب کرده اند سیاه تفریحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر های اخیر به اتفاقات رایج گروه می پردازد.

علی عربی «شهر آشوب» اثری اجتناب کرده اند شهناز روستا است کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند این در جشنواره حاضر های آیینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادی حضور یافته بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند ده تأثیر برگزیده این مناسبت هنری راه اندازی شد شد.

وی همراه خود ردیابی به اینکه ساخت این تأثیر ۶ ماه به اندازه انجامید، ذکر شد: اگرچه «شهر آشوب» همراه خود فرآیند های نوین آمیخته شد، با این حال همراه خود روال را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین کنید اجرایی سیاه نمایی. داخله اجراهای آئینی عادی تبصره شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر روی صحنه یکپارچه دارد.

این کارگردان تئاتر ذکر شد: در مجموع می توان «شهر آشوب» را نمایشی همراه خود استراتژی های عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخیر دانست کدام ممکن است {در این} تأثیر معما همراه خود مضامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقات روز اجتناب کرده اند جمله مشکلات دوران جوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقات مواجه تبدیل می شود. محل قرارگیری در شهرها، در قالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین کنید خوب تئاتر سیاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفید.

عربی دانستن درباره اصلاحات بدین انجمن وی در خصوص اجرای این جشنواره ذکر شد: سبک اجرای این تأثیر نسبت به آنچه به صورت تحت وب در آیین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جشنواره های عادی اجرا می شد تنظیم کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون حاضر برای بیشتر مردم پسند شده است. شیدی اورتر بود.

استقبال بینندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت ها این حاضر افزود: در اجرای حاضر «شهر آشوب» در تماشاخانه سنگال، تماشاگران اجتناب کرده اند این تأثیر رضایت داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه اجرایی همراه خود پاسخ های خوبی مواجه شد. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است «شهر آشوب» همچنان روی صحنه است، قیمت این تأثیر خاص نیست. پیش اجتناب کرده اند این برای مونتاژ این حاضر قیمت هایی اجتناب کرده اند جمله لباس بازیگران فکر شده بود با این حال همچنان مبالغ هنگفتی صرف موسیقی هر دو دکوراسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نیمه ها می شد.

این کارگردان دانستن درباره عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوع این تأثیر ذکر شد: «شهر آشوب» داستان سیاهی است کدام ممکن است او همراه خود دختری تمایل دارد. تکه یکی دیگه داره عروسی میکنه سیه در هدف حضور در زن همراه خود شرایطی مواجه تبدیل می شود کدام ممکن است او را مجبور به دروغ های پی در پی می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان این دروغ ها به همان اندازه آنجا پیش {می رود} کدام ممکن است شهر دچار انبوه تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید…

حاضر «ماه آشوب» به کارگردانی علی عربی او {هر روز} به همان اندازه ۲۰ آوریل، ساعت ۱۸ در تئاتر سنگلاگ روی صحنه است.

در چکیده داستان شهرآشوب آمده است: «سلیم تحت تأثیر قرار گرفتن توسط است تکه همسایه همسایه برای بدست رساندن آن اجتناب کرده اند هیچ کاری دریغ نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دروغ می گوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی می تدریجی همراه خود دروغی تولید دیگری ضرر را رفع تدریجی با این حال به این انجمن شهر در انبوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید … »

اجزا این حاضر به تهیه کنندگی شاهزاده حسین الشافعی باشی علی هستی عربیفرنوش نیکاندیش محسن کسری علی دریایی علی بیگ محمدی، رسول حق شناس، محمدرضا صفر، عاطفه غضنفری، زهرا ملایری، نازنین فرهانی، سمیرا کریمی، علی رضا حاج زاده، امیرحسین جعفری.