شعر افشین علا برای دومین شهید حرم رضوی سفره انقلاب سیری تعدادی از؟بر ایده بررسی ها خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) پس اجتناب کرده اند بیانیه سوگند خورده دومین کبوتر خونین در اتاقک حرم رضوی، درعی افشین علا اجتناب کرده اند شاعران کشورمان شعری را تقدیم این شهید گران قیمت کرد.

رئوس مطالب مردگان

فرشی اجتناب کرده اند ستاره به پایین رسیده است
انگار گهواره ای اجتناب کرده اند عرش رسیده بود

کاروانی کدام ممکن است دیشب به اینجا رسید
او امشب یک بار دیگر اجتناب کرده اند بهشت ​​به اینجا رسید

هاج اجتناب کرده اند آسمان افتاد
زمان حرکت بر روی اسب تولید دیگری است

دوستی برای دوستی سر خورد
با بیرون هیچ شک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردیدی رسیدم

با توجه به رضا (علیه السلام) هم می خواست تذکر بدهد.
پس به آن است نیز ردیابی شد

چون دکتر نتوانست او را معامله با تدریجی
مدل نامرئی به ثمر نشست

نادیده گرفته شده! بار تولید دیگری زمان تلف تبدیل می شود
ناظران! وقت تماشا است

مرکز خنک! کمتر اجتناب کرده اند طعنه به شنیدن
ناله ای اجتناب کرده اند گنبد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناره به اینجا رسید

قیمت میز سیری انقلاب چنده؟!
چه چیزی او را اجتناب کرده اند این لیست بلند کرده است؟

برای شهید مقام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مال
ساده این آن چیز پاره شده رسید

را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحبان جوهر همراه خود خون خوابیدند
اگر غنیمت به سنگ خار رسید

به همان اندازه کی می توانم مردگان را توضیح دادن کنم؟
بنزین روح من می خواهم به شعله رسیده است

اجتناب کرده اند مسکن من می خواهم برای قلبم بس است
جدید، من می خواهم به بیش اجتناب کرده اند انواع رسیدم

از دست دادن زندگی شادتر اجتناب کرده اند لبان شاعر است
استعاره جان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعاره…

افشین علا
فروردین ۱۴۰۱