صدور هشدار نارنجی هواشناسی برای قوچان/بارش‌ها یکپارچه دارد


علیرضا خسروی در ذکر شد‌وگو همراه خود خبرنگار مهر اظهار کرد: همراه خود ملاحظه به صدور هشدار نارنجی برای شهرستان قوچان، همانطور که صحبت می کنیم بعدازظهر نیز بارش‌های خوبی را در شهرستان خواهیم داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سامانه ناپایدار اوایل وقت روز چهارشنبه اجتناب کرده اند شهرستان خارج را انتخاب کنید و انتخاب کنید بارش‌ها بصورت رگباری به همان اندازه چهارشنبه یکپارچه دارد.

رئیس هواشناسی قوچان افزود: برای روز عیدفطر نیز همراه خود عنایت به ذات اینگونه سامانه‌ها، پیش‌سوراخ بینی می‌کنیم در بعدازظهر بارش‌هایی بصورت ظریف داشته باشیم.

وی ذکر شد: سیستم بارشی اجتناب کرده اند روز قبل از امروز در شهرستان قوچان مستقر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه روز چهارشنبه نیز یکپارچه ممکن است داشته باشد.