صعود پومسه روهای ایران به مرحله باقی مانده مشکل جهانی


به گزارش خبرگزاری مهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی فدراسیون تکواندو، در چارچوب مرحله نیمه باقی مانده مشکل وب مبتنی بر مسابقات وب مبتنی بر پوما، ۵ تکواندوکار در بین ۶ مشاور پسرها ایران به مرحله باقی مانده راه یافتند. . عالی نیروی کار. علی الندعلی در کلاس سنی ۳۱ به همان اندازه ۴۰ سال همراه خود امتیاز ۷.۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقام سوم، داود رسول زاده در کلاس سنی ۴۱ به همان اندازه ۵۰ سال همراه خود امتیاز ۶.۷۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی برزاری در کلاس سنی ۵۱ رتبه ششم را به شخصی اختصاص داده است. به همان اندازه ۶۰ همراه خود امتیاز ۶.۸۷ چهارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتضی استیکی در کلاس سنی ۶۱ به همان اندازه ۶۵ سال همراه خود امتیاز ۶.۹۵ رتبه دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خوفای خلاق بالای ۱۸ سال محمد امین جماریان همراه خود امتیاز ۶.۷۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقام ششم. مرحله باقی مانده.

در برابر این در کلاس سنی ۱۸ به همان اندازه ۳۰ سال حمید نظری همراه خود کسب مقام نهم اجتناب کرده اند راهیابی به فینال بازماند. قربان دلشاد نیز همراه خود ملاحظه به انواع نمایندگی کنندگان به فینال کلاس سنی بالای ۶۵ سال راه کشف شد.

در بخش بانوان نیروی کار ایران ۵ تکواندوکار حضور داشت کدام ممکن است فاطمه ستوده {به دلیل} مصدومیت {در این} مرحله نمایندگی نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ تکواندوکار تولید دیگری صعود کردند. زینب التغیانی در کلاس زیر ۳۰ سال همراه خود امتیاز ۷.۴۰ یادآور مرحله مقدماتی مقام اول را کسب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مرحله باقی مانده راه کشف شد. در حالی کدام ممکن است آتوسا فرهمند در کلاس سنی زیر ۴۰ سال همراه خود امتیاز ۷.۰۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارم شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مریم بهزاد در کلاس سنی زیر ۵۰ سال همراه خود امتیاز ۶.۸۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجم را انتخاب کنید و انتخاب کنید میربزرگی در کلاس سنی زیر ۶۰ سال همراه خود امتیاز به مقام چهارم رسیدند. اجتناب کرده اند ۶.۱۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتم. به همان اندازه مرحله باقی مانده این در حالی است کدام ممکن است سکینا هوشینجی در کلاس سنی زیر ۶۵ سال همراه خود ملاحظه به انواع نمایندگی کنندگان به طور مستقیم به فینال راه کشف شد.

مرحله باقی مانده این مسابقات اجتناب کرده اند ۲۱ فروردین ماه تحریک کردن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید زینب توگیانی، آتوسا فرهمند، مریم بهزاد، رها میربزرگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکینه هوشینجی در بخش بانوان، داود رسول زاده، علی نادعلی، علی برزغری، مرتضی استکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد امین جواهد به در کنار قرباندی جواهد به میدان خواهند سر خورد. آغاز کنید. دریافت کرد مدال امتحان شده خواهد کرد.