عدم وجود منطق برای امنیت مرزی افغانستان دلیل اختلاف مرزی با ایران است


भी गदाशश समाचार गसरी मेहर، सीड मैजीड مر احمدی معاون امنیتی وزارت امور خارجه گفت: بر اساس اطلاعات دریافتی روز گذشته تعداد محدودی از نیروهای مرزی افغانستان در این منطقه حضور داشتند. جک بین ۵۶ تا ۵۷ مایلی بدون توجه به مرزها و مرزهای جغرافیایی شروع به تحریکات کردند. و مرزبانی جمهوری اسلامی ایران با مدیریت و جلوگیری از تشدید تنش، موضوع را مدیریت و به پایان رساند.

وی افزود: متأسفانه امروز در همین منطقه نیروهای مرزبانی افغانستان عملیات تحریک آمیز دیگری را آغاز کردند و به سمت نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران تیراندازی کردند.

معاون معاونت امور دولتی و اداری: موتانتح نیروهای مرزبانی رئیس جمهور اسلامی پاساخ ترنجی را دادند و یک ساعت یک بدجنس ذهر و پاس از سما درگری محدود به یک ساعت، N تم با مدیریت و تسلط مرزبانی رئیس جمهور اسلامی ایران در خات یافت.

مر احمدی وی با بیان اینکه مرزهای افغانستان باید از نظر جغرافیایی و مرزی عادلانه باشد، گفت: این حادثه به مقامات افغانستان اطلاع داده است که نباید تنش بین دو طرف ایجاد شود.

منبع: مهر

The post عدم توجیه افغانستان برای امنیت مرزها دلیل اختلاف مرزی با ایران است appeared first on کلان نیوز