عصر جوان را اجتناب کرده اند طریق آثار مکتوب همراه خود جنایات منافقین شناخته شده کنیمنویسنده کتاب «فرشتگان گریه نمی کنند» بر رئوس مطالب جوانی اجتناب کرده اند جنایات منافقین همراه خود آثار مکتوب تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: این ایده ها آنطور کدام ممکن است باید به عصر جدید منتقل نشد.