عکس/ شریک زندگی مدافع استقلال اجتناب کرده اند انگشت داور خیلی عصبانی است!


رافائل سیلوا مدافع استقلال در دیدار مقابل اسپند ریختن شد.

به گزارش صبح، شریک زندگی رافائل سیلوا به این اتفاق پاسخ نماد داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصبانیت شخصی را نماد داد.

همسر استقلال از این حکم به شدت عصبانی بود.

خواه یا نه فصل مستقیم رافائل سیلوا مناسب بود؟

صحنه ریختن مدافع استقلال در دیدار مقابل بکان توسط مشاوران داوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

دیدار استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیکان در حالی همراه خود جذب می کند ۰-۰ به نوک رسید کدام ممکن است سید رضا مهدوی داور مسابقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رافائل سیلوا مدافع برزیلی استقلال در دقیقه ۴۲ {به دلیل} انجام خطا روی شرکت کننده خدمه بیکان اجتناب کرده اند پایین مسابقه ریختن شدند.

{در این} صحنه کاپیتان بیکان همراه خود خوب پاس صاحب توپ شد با این حال روزی کدام ممکن است قصد داشت به دروازه استقلال نزدیک شود، رافائل سیلوا مانع او شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید داور همراه خود مقوا زرشکی مستقیم او را ریختن کرد.

همسر استقلال به شدت از این حکم عصبانی است

بازخورد مشاوران داوری {در این} فصل به رئوس مطالب زیر است:

مای ابراهیم میرزابگی: شرکت کننده بکان در مکان گل مشخصی قرار داشت کدام ممکن است شرکت کننده استقلال اجتناب کرده اند پایین خطا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید داور {به درستی} او را ریختن کرد.

نوذر رودنل: در نظر گرفته شده می کنم ریختن خطا بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید داور باید به استقلال تذکر می داد. ما ۴ شرط برای مکان گل داریم کدام ممکن است این صحنه شرط چهارم نداشته باشد. شرط چهارم اینجا است کدام ممکن است شرکت کننده باید مدیریت توپ را در اختیار داشته باشد کدام ممکن است در اختیار ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت کننده باید همراه خود مقوا زرد جریمه شود.

✅ حیدر سلیمانی: ریختن مناسب بود چون مکان انفرادی مهاجم پکان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مهاجم خطایی کرد. فرقی نمی شود کدام ممکن است خطا از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرعادی باشد هر دو آسان. حتی خوب خطای آسان کدام ممکن است مکان گل بدیهی را اجتناب کرده اند شرکت کننده بگیرد، مقوا زرشکی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید داور {در این} صحنه شجاعانه انتخاب گرفت.

هادی دزفولی: مهاجم بکان مقابل مدافع استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید در وسط دروازه قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدافع استقلال اجتناب کرده اند پایین این شرکت کننده را گرفت. به صورت جداگانه ریختن شرکت کننده استقلال مناسب بود.