فارغ التحصیلان منطقه های فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی در یک واحد ظاهر شد


در راستای فارغ التحصیلان منطقه‌های فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی بنا به مشاوره معاون فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری وزارت علوم ، ۴۰ سهم اجتناب کرده اند بیکاران ملت را فارغ التحصیلان آموزشی تشکیل می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شاخه مهندسی حدود ۴۰ الی ۴۸ سهم شاغل هستند.

علی خیرالدین اظهار داشت: در شاخه فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی ۲۳۰ هزار فارغ التحصیل داشته ایم کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع حدود ۱۱۱ هزار نفر شاغل بوده اند.بالاترین شاغلان ملت‌های باکلاس در منطقه‌های فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی تحصیل می‌کنند، با این حال این آمار در ملت ما کاملاً برعکس است.

گزارش مکان فوربس نیز آرم می دهد در سال ۲۰۱۶ میلادی، ایران حدود ۳۳۵ هزار فارغ التحصیل در منطقه های STEM (فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی)  داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این حیث ، رتبه ی پنجم در این کره خاکی را کسب نموده است. همراه خود تحویل داد قریب ۶ سال اجتناب کرده اند آمار چاپ شده شده ، آمارهای کنونی حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است همواره در کل این سال ها ، رغبت دانشجویان ایرانی {به سمت} منطقه های پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیراپزشکی همواره تا حد زیادی {بوده است}. در واقع این مبحث چندان جای تعجبی هم ندارد. هنگامی کدام ممکن است اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت ایران توان فریب دادن این انواع مهندس را نداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع جایگاه شغلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق منطقه های فنی مهندسی شکاف ی فوق العاده زیادی همراه خود انتظارات حال دارد، باید شاهد اتفاقات این چنینی هم بود.

نرخ بیکاری مهندسان ملت ، بالای شصت سهم است کدام ممکن است این انواع هر دو لوفر هستند هر دو در منطقه ‌های غیر مرتبط مشغول به کار هستند. داستان تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا دسترس در بازار کار مهندسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت بیکاری مهندسان ، مطلب جدیدی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید واکاوی اساس های آن ، توده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به معنای واقعی کلمه هستند متعدد اجتناب کرده اند دانشکده‌های ملت به جاده ساخت مهندسان لوفر تغییر شده‌اند، کدام ممکن است فارغ اجتناب کرده اند خواستن سنجی بازار کار در صنعت حال ایران، سالانه ۱۰۰۰ نفر در منطقه‌های مهندسی اجتناب کرده اند دانشکده‌ های در سرتاسر ملت فارغ ‌التحصیل می‌شوند کدام ممکن است تنها انواع یک زمان کوتاه اجتناب کرده اند این اشخاص حقیقی ، چشم انداز اشتغال در منطقه مرتبط همراه خود تحصیل شخصی را پیدا می‌کنند، با این حال متاسفانه کمیت متعدد اجتناب کرده اند این اشخاص حقیقی هر دو لوفر هستند هر دو در حرفه‌های غیرمرتبط همراه خود منطقه تحصیلی شخصی به کار گرفته شدند.

روزی کدام ممکن است کودکان در منطقه های فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی وارد دانشکده می شوند، همراه خود شخصی می پندارند کدام ممکن است بلافاصله پس اجتناب کرده اند اخذ اثبات آموزشی، می توانند براحتی وارد بازار کار شوند، در واقع بیان نشده نماند کدام ممکن است کار خوشایند همراه خود درآمد خوشایند. تنها چیزی کدام ممکن است کمترین توجهی به آن است نمی شود، کسب آموزش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعداد‌های مورد نیاز است کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند هر مساله‌ ای در فریب دادن آن ها بعد اجتناب کرده اند شروع دسترس در بازار کار اهمیت دارد، از شرط بی نظیر دریافت پذیرش در بازار کار بعد اجتناب کرده اند فارغ‌ التحصیلی، کسب استعداد مورد نیاز در منطقه تحصیلی است.

 رشته های فنی و مهندسی
منطقه های فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی

برای اشتغال فارغ‌ التحصیلان باید فضای کاری وجود داشته باشد. تجاری کدام ممکن است تغییر به فضایی صرف مونتاژ کاری شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند ساخت کنندگان مشغول به خدمت، دریافت پذیرش در صنعت را به هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی ضرر فرساینده غول پیکر ترین خطا شخصی می پندارند، در واقع ایمن نخواهد بود. {در این} میان هم ما همراه خود هجمه ای اجتناب کرده اند فارغ التحصیلان بی استعداد برخورد با هستیم کدام ممکن است شخصی اذعان دارند ، بیش از۷۰ سهم استعداد هایشان در کل سال های شروع به فراموشی سپرده تبدیل می شود. در هر صورت فریب دادن این انواع مهندس فارغ التحصیل در منطقه های مرتبط نیازمند عالی اقتصاد ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت پویا است. تجاری کدام ممکن است ساخت کنندگان خانه همراه خود وفاداری حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت های کافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وافی تنها دغدغه ی ساخت داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولتمردان را غول پیکر ترین حامی شخصی بدانند. در چنین شرایطی ۹ تنها مهندس لوفر نخواهیم داشت، صنعت هم همراه خود آغوش باز برای همکاری همراه خود آن ها مشتاق {خواهد بود}.

مصطفی یحیایی – کارشناس ارشد علوم ارتباطات