فاضل میبدی : همراه خود استدلال صیانتی ها، مجلس هم باید تعطیل شود


سعید شمس: فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب های قالب ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولویت افراد اجتناب کرده اند تصویب بالقوه آن به حدی {بوده است} کدام ممکن است جایگاه ویژه ای را {در میان} مشکل های ریز را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشن ملت برای شخصی باز کرده است، به گونه ای کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند متخصصان سال قبلی را اینگونه توضیح دادن می کنند. سال» کدام ممکن است درگیر اولویت بود.

با این حال داستان تمام نشده است. همین الان همزمان همراه خود اولین مونتاژ مجلس در سال جدید، جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون مشترک بازرسی قالب حفاظتی گفتن کرد: مشترک را در صحن علنی مجلس تقدیم صحن علنی می کنم. این تقاضا طبق آیین نامه در شبیه به مونتاژ گفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مونتاژ بعدی برابر ماده ۱۶۵ آیین نامه معامله با می تواند.

به این انجمن فردا را می توان روز تصمیم گیری کننده قالب حراست نامید را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمعمول است کدام ممکن است این قالب دردسرساز همراه خود وجود مخالفت افراد، متخصصان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی برخورد عقب کشیدن مستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمستقیم افسران ارشد مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات همچنان توسط افراد پیگیری تبدیل می شود. تعدادی از مشاور همراه خود برخورداری اجتناب کرده اند حمایت پایین پرده در خارج اجتناب کرده اند بهارستان، را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه کشتی برای حرکت اجتناب کرده اند آن، را انتخاب کنید و انتخاب کنید شگفت آورتر اینکه تقریباً همه دیگری محافظت، همراه خود انفعال مناسب به شوک ورودی پی در پی شخصی به ایده ها نهایی در شرایطی نظاره می کنند. در جایی کدام ممکن است افراد بیش اجتناب کرده اند در هر زمان که عکس تحمل فشار هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار تولید دیگری باید به استراحت برسند هر دو حداقل استراحت را بر هم نزنند، حتی همراه خود توهین های بدیهی ایده ها نهایی را عصبی می کنند.

نتیجه رویارویی تکان دهنده منصفانه اقلیت انصافاًً خالص. با این حال انگیزه طراحان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامیان قالب ایمنی چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای آن چه پیامدهایی می تواند داشته باشد؟ محمدتقی فاضل میبدی در گفتگو همراه خود خبرآنلاین به این موضوع تیز کردن:

علت هر دو توضیحات اصرار بر قالب حفاظتی در شرایطی کدام ممکن است مشکلات کنونی روز {به روز} اعتقاد نهایی را اجتناب کرده اند بین می برد چیست؟

در نظر گرفته شده می کنم طراحان این قالب ۹ محله را {به درستی} شناختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ شرایط زمانه را شناختند. یعنی هرکسی کدام ممکن است کوچکترین اعلان اجتناب کرده اند وضعیت فعلی داشته باشد قابل انجام است حتی به چنین تصمیماتی در نظر گرفته شده هم نکند، نیازی به گفتن نیست برای اجرای آنها دردسرساز امتحان شده تدریجی. به معنای واقعی کلمه هستند، روزی کدام ممکن است اقامت، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید حتی آینده شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی افراد به وب متصل است. پرداختن به موضوع محدودیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسداد دنیای آنلاین ما همراه خود هیچ معیاری قابل توجیه نیست.

متخصصان هشدار می دهند کدام ممکن است چنین قالب هایی بین ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات تفرقه خواهد انداخت…

دقیقا. بعد از همه این آثار غیرمعمول پیشینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توهم های تاریخی زیادی دارند. مثلاً ۱۵۰ سال پیش عده ای دیگری انرژی الکتریکی بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را حرام می دانستند. بعداً تلفن اندیشه در مورد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید. غیر مجاز. به معنای واقعی کلمه هستند، دلالان در بازتاب در برابر این مزیت نهایی ایستادگی می کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون جامعه های دیجیتال را هدف قرار داده اند.

بعد از همه شکی نیست کدام ممکن است برخی مطالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویدئوهای جامعه های دیجیتال انصافاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو حتی مشمئز کننده نیستند. با این حال این علت نمی توانست تاثیر این خانه را بر اقامت افراد نادیده بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب به تعطیلی آن بگیرد. اگر همراه خود این منطق را انتخاب کنید و انتخاب کنید علت همراه خود پدیده ها برخورد کنیم، حتی مجلس هم باید تعطیل شود، چرا کدام ممکن است قابل انجام است مجلس قوانینی خلاف مصالح افراد تصویب تدریجی! اگر این منطق خوبی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعاً هم نیست، پس چرا به جای آن یافتن راه رفع، افراد را اجتناب کرده اند همه مزایای دنیای آنلاین ما محروم می کنیم؟

قطعا تعطیل هر چیزی به این علت کدام ممکن است قابل انجام است خطرناک باشد درست نیست. تاکید می کنم کدام ممکن است مطلقاً ۱۰۰ سهم چیزی کدام ممکن است در وب دیجیتال موجود است به نفع افراد نیست، با این حال قطعاً افراد اصولاً به این خانه خواستن دارند. مهمتر اجتناب کرده اند آن، تعطیلی جامعه های دیجیتال مرتب سازی ضد در نظر گرفتن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید استبداد ذهنی تحمیل می تدریجی. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است امروزه محققان در دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات تحقیقاتی ابزار بی نظیر کارشان ارجاع به دنیای خارج است.

فاضل میبودی: اگر رفت

اصولاً بیاموزید:

پیش اجتناب کرده اند این، تندروها نیز همراه خود پرگام مخالفت کردند. با این حال اکنون کدام ممکن است مقامات اصولگرا روی شکل است، مصلحت ملت را در پیگیری احیای برگام می بینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود قاطعیت مذاکره را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگی را در اصل کار قرار داده اند. علت این اصرار بر فروش اقدامات خلاف مزیت سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاف خواست افراد چیست؟

به نکته خوبی ردیابی احتمالاً انجام دادی گروهی اجتناب کرده اند متحدان همراه خود طراحان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنبال کنندگان ایمنی، تحرکات شدید علیه پرگام داشتند، به دلیل افراد اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً «چه باید کرد، چه باید کرد» شدند. به معنای واقعی کلمه هستند تندروها ساده نیازها جناح ها را مهم می دانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} موضوع فوق العاده مهم سنگ به در حال مرگ می کنند از مقامات روحانی {به دلیل} هماهنگی هسته ای شهرت بالایی کسب نکرده است. تندروها به هیچ وجه در جستجوی مزیت سراسری نبوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاً به شرایط دردسرساز اقامت افراد اهمیت نمی دهند.

تجزیه و تحلیل قیمت چنین حرکاتی کار دشواری نیست. {چگونه می توان} مانع آنها نشد؟

متأسفانه بخش هایی اجتناب کرده اند نهادهای امکانات همراه با تندروها هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است است کدام ممکن است افراط گرایان آزادانه به ورزش شخصی یکپارچه می دهند. به همان اندازه به همین الان، حوادث ناگوار زیادی {در این} ملت رخ داده است. مثلا حمله به سفارت های انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان کدام ممکن است هر ۲ اجتناب کرده اند کشورهای مهم در بخش دیپلماسی هستند. مشکل بزرگی کدام ممکن است این ۲ اقدام افراطی برای دیپلماسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت ما تحمیل می تدریجی، به خوبی شناسایی شده است است. با این حال برخورد خاصی همراه خود مهاجمان افراطی صورت نگرفت. خوشایند! در چنین شرایطی خالص است کدام ممکن است ایده ها نهایی ادراک کنند کدام ممکن است اقشار امکانات اجتناب کرده اند تندروها حمایت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است همراه خود تمام توان به این کار یکپارچه می دهند.

سوالم را تکرار می کنم. خواه یا نه اساس یابی این جنبش ها به همان اندازه این حد سخت است؟

به هیچ وجه! رژیم به سادگی ممکن است اساس های افراط گرایی را تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراط گرایان را خلع سلاح تدریجی. متعاقباً یک بار دیگر برخی نهادهای امکانات همراه خود این خرابکاران همکاری می کنند.

چقدر احتمالاً می رود کدام ممکن است این اقدامات نامطلوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطا درک شوند؟

سوء تفاهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرابکاری عمدی ۲ حاشیه از قیچی است. این بدان معناست کدام ممکن است افرادی که در جستجوی مزیت خصوصی هستند نیز قابل انجام است نادان باشند. با این حال منشأ براندازی چیزی جز مصلحت اندیشی شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید جناحی نیست.

تأثیر چنین اقداماتی بر روابط ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات چیست؟

الان جوان های ما به خودشان می گویند مقامات به ممکن است کاری نداده، جایگزین تحصیل در شرایط خوشایند را به ممکن است نداده است، همراه خود این جاری تمایل دارد وب را اجتناب کرده اند ممکن است بگیرد. باشه! {در این} صورت {چگونه می توان} اجتناب کرده اند او پیش بینی اعتقاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکیه بر بلند مدت داشت؟ این دلیل است، مقامات باید بدون در نظر گرفتن در توان دارد انجام دهد به همان اندازه شاید از یک راه یا دیگری رفتارهایی را کدام ممکن است همراه خود رفاه افراد در تضاد است خنثی تدریجی. اجتناب کرده اند این منظر جدا گذاشتن قالب حمایتی به نفع مقامات هم هست.

۲۱۲۱۱۴