فال حافظ همانطور که صحبت می کنیم ۱۸ فروردین ۱۴۰۱/ طایر مقامات اگر باز گذاری بکند


همانطور که صحبت می کنیم ۱۸ فروردین طبق همان قدیمی یکی اجتناب کرده اند غزلیات حافظ شیرازی را برای شما ممکن است تفسیر می کنیم.

به گزارش صبح همانطور که صحبت می کنیم ۱۸ فروردین به عدد ۱۸۹ سخنان حافظ می پردازیم. غزال شماره ۱۸۹ حافظ می گوید کدام ممکن است اگر بخت یک بار دیگر کمک تدریجی، شاه شجاع به شیراز باز می گردد.

تفسیر این غزل در سرو حافظ، ۱۸ فروردین ۱۴۰۱

درخواست شده است های ارزشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتبری دارید، با این حال اگر راضی هستید، باید بدانید کدام ممکن است راه حضور در هدف امتحان شده مضاعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای تعمیر سبدها است.

هدف آنقدر برای شما ممکن است ضروری است کدام ممکن است حاضرید همه عامل را برای به انگشت حمل آن بدهید، با این حال در نظر گرفته شده می کنید کسی به حرف خواهید کرد گوش نمی دهد.

این آن چیزی نیست کدام ممکن است خواهید کرد در نظر گرفته شده می کنید، دوستانتان در احاطه خواهید کرد هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تواند به شما کمک کند خواهید کرد خواهند به اینجا رسید. اطرافیان شخصی را بشناسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوست را اجتناب کرده اند دشمن تجزیه و تحلیل دهید. خواهید کرد سریع به هدف شخصی خواهید رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمنان خواهید کرد شکست خواهند خورد. خبرهای خوبی در راه است

محتوای متنی غزل شماره ۱۸۹ حافظ

اگر پرنده مقامات بازگشایی شود
یار برمی گردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تصمیم قرار می گذارد
دستگیره در را انتخاب کنید و انتخاب کنید در را ندید
خون بخور را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی کن
بهش گفتم دوش بگیر
هاتف غیب صدا زد مطمئنا
{هیچ کس} نمی شود در داستان ما نفس بکشد
باشد کدام ممکن است صبا گوش تدریجی
داده های ممکن است برای پرواز باز است
صدا زد به همان اندازه نوبتش را تعقیب تدریجی
شهر تمیز اجتناب کرده اند عاشق بود
آدمی اجتناب کرده اند خودش سطح می آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاری می تدریجی
چه راه خوبی برای لوس کردن افراد
عالی جرعه بنوشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند شر چرخ دنده زائد خلاص شوید
هر دو ثابت بودن هر دو خبر ارتباط خواهید کرد هر دو از دست دادن زندگی رقیب
خواه یا نه زین خواهد شد ۲ هر دو سه کار انجام دهد؟
اگر زمانی او را به یاد نیاورید
بالا شخصی را اجتناب کرده اند گوشه کناری بچرخانید

تکنیک غزل # ۱: الا هر دو ایها ساکی {در خانه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمان.

۱- هان ساقی، جام باد را بچرخان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ممکن است بده، از عشق اگرچه در ابتدا آسان به نظر می رسد مانند است، با این حال فوق العاده دردسر است.

۲- در خواب ناف موی باید کدام ممکن است صبا آخر آن را باز می تدریجی، خیلی ها اجتناب کرده اند انعطاف پذیر شدن موها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موهای سیاهش خونریزی کردند.

۳- چگونه {در خانه} معشوق دستی باشم در حالی کدام ممکن است زنگ قافله هر دوم به صدا در موجود است به همان اندازه خلأها را پر تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن شود.

۴- اگر شیخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید استادت به باید اظهار داشت کدام ممکن است سجاده شخصی را به شراب آلوده کن، از پیرمرد اجتناب کرده اند طریق را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه خانه راه غافل نیست.

۵. حالا ساعت شب تاریک، ترس اجتناب کرده اند موج بلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرداب ترس گروتسک، دلداری ساحل اقیانوس، ما را چگونه می فهمند؟
۶. تمام کارهای ممکن است اجتناب کرده اند ارزش خود به مشهور کشیده شده است، پس {چگونه می توان} رازی را کدام ممکن است در صفحه بحث ها مشاوره تبدیل می شود پنهان کرد؟
۷- حافظ اگر آرزو داری برای دل را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضورش هیاهو کنی، اجتناب کرده اند آن غافل نشو، اگر آرزو داری به اکسسوری کدام ممکن است {دوست داری}، دنیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسبابش را رها کن.
اولین تفسیر اجتناب کرده اند طالع حافظ همانطور که صحبت می کنیم ۱۸ فروردین ۱۴۰۱

سادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی دقتی در مسکن کار را پیچیده تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشوارتر می تدریجی. مورد توجه قرار گرفت شخصی را به احاطه بهتر کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بقیه روز تکیه کن نباشید، زودگذر است. اجتناب کرده اند در گذشته در نظر گرفته شده کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر نیاز دارید به هدفتان برسید، خودخواهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنهایی را جدا بگذارید، خدا را به هیچ وجه {فراموش نکنید}، در انتخاب گیری های مهم همراه خود اشخاص حقیقی مجرب مراجعه به کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پیشنهاد های آنها حرکت کنید.
تفسیر دوم اجتناب کرده اند طالع حافظ همانطور که صحبت می کنیم ۱۸ فروردین ۱۴۰۱

اجتناب کرده اند مشکلات نترسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامیدی را رها کنید. مناسب است کدام ممکن است مسکن در همه زمان ها به درد خواهید کرد نمی خورد، با این حال همراه خود مراجعه به همراه خود خردمندان می توانید مشکلات را رفع کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مشکلات غلبه کنید.

سریع روزهای مصیبت می گذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مرکز خواهید کرد می رسد. به خدا اعتقاد داشته باش. اسرار شخصی را برای کسی فاش مکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند واقعیت منحرف نشو.

تکنیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر غزل شماره ۱۸۹ حافظ

بخش اول
اگر پرنده مقامات بازگشایی شود
یار برمی گردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تصمیم قرار می گذارد

اگر یک بار دیگر پرنده اقبال اجتناب کرده اند همین جا بگذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند روی ما بگذرد، معشوق ممکن است برمی گردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیمان می بندد.
✦✦✦✦
نیمه دوم
او در را ندید همراه خود اینکه تمیز بود
خون بخور را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی کن

هر چند چشمانم گریان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشمانم اجتناب کرده اند تقدیم مروارید اشک عاجز است، با این حال قلبم خونی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردردم خونی است.
✦✦✦✦
بیت سوم
بهش گفتم دوش بگیر
هاتف غیب صدا زد مطمئنا

دیشب همراه خود خودم گفتم لبهای سرخش دردم را دوا کرد؟ فرشته نامرئی جهان نامرئی را صدا زد کدام ممکن است در واقع راه حلی بیابد.
✦✦✦✦
بیت چهارم
{هیچ کس} نمی شود در داستان ما نفس بکشد
باشد کدام ممکن است صبا گوش تدریجی

{هیچ کس} جرات نمی شود اجتناب کرده اند آینده ما همراه خود او صحبت تدریجی، تا باد همراه خود صدای زمزمه ای در گوش او می وزید.
✦✦✦✦
بیت پنجم
داده های ممکن است برای پرواز باز است
صدا زد به همان اندازه نوبتش را تعقیب تدریجی

به پرنده مورد توجه قرار گرفت کردم کدام ممکن است آنقدر مرتب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطح‌بندی شده بود کدام ممکن است سرنوشتش برمی‌گردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باز کردن نگاهم می‌تدریجی.
✦✦✦✦
بیت ششم
شهر تمیز اجتناب کرده اند عاشق بود
آدمی اجتناب کرده اند خودش سطح می آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاری می تدریجی

شهر تمیز اجتناب کرده اند عاشق است، خواه یا نه شخص ممکن است مردانگی شخصی را آرم دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاری بکند؟
✦✦✦✦
بیت هفتم
چه راه خوبی برای لوس کردن افراد
عالی جرعه بنوشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند شر چرخ دنده زائد خلاص شوید

کجاست سوارکاری کدام ممکن است دلش برای تجملات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالش ناراضی است جام نوشابه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ته مانده اش را بر می دارد.
✦✦✦✦
بیت هشتم
هر دو ثابت بودن هر دو خبر ارتباط خواهید کرد هر دو از دست دادن زندگی رقیب
خواه یا نه زین خواهد شد ۲ هر دو سه کار انجام دهد؟

هر دو بیعت هر دو بشارت دوست نجار هر دو خبر فوت شاکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رقیب; خواه یا نه عملکرد زمان ممکن است آخر یکی اجتناب کرده اند این ۲ سه دسته کار را اجرا تدریجی؟
✦✦✦✦
بیت نهم
اگر زمانی او را به یاد نیاورید
بالا شخصی را اجتناب کرده اند گوشه کناری بچرخانید

حافظ اگر اجتناب کرده اند در را انتخاب کنید و انتخاب کنید آستانه او روی نگردانی زمانی اجتناب کرده اند گوشه باید می گذرد.