فراخوان راه اندازی شد خادمان قرآنی برگزیده شده چاپ شده شدمعاون قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عترت وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی همراه خود صدور دعوتنامه ای برای راه اندازی شد کاندیداهای بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتمین محفل سراسری تقدیم مداحان قرآن کریم دعوت به همکاری کرد.