فراخوان نخستین جشنواره سراسری تئاتر کلید کهن چاپ شده شد


فراخوان اولین جشنواره سراسری تئاتر مخفی منتشر شد
بر ایده مطالعات خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)جشنواره سراسری تئاتر مخفی اولین جشنواره شخصی است کدام ممکن است همراه خود حضور هنرمندانی اجتناب کرده اند در سرتاسر ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساتید خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی در شیراز برگزار تبدیل می شود.
بخش های بی نظیر جشنواره:
اجرای صحنه
مسابقه نویسندگی تئاتر

ج: اجراهای تئاتری
این بخش به صورت تهاجمی برگزار تبدیل می شود.
جشنواره رویکرد موضوعی خاصی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریب دادن بیشترین مشارکت گروه های نمایشی اجتناب کرده اند در سرتاسر ملت اجتناب کرده اند انتخاب های جشنواره است.
همراه خود ملاحظه به شرایط کنونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیچیده ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوم محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی در بین آحاد محله، حاضر هایی کدام ممکن است به هر نحو ایده والاتر «وحدت» را آسانسور، تبیین هر دو تبیین کنند در انتخاب نسبی قرار خواهند گرفت.
حداقل زمان اقدام در این بخش باید ۵۰ دقیقه باشد.
هر کارگردان تنها ممکن است منصفانه تأثیر برای نمایندگی در جشنواره کشتی تنبل.
بازرسی آثار حاضر شده در قالب فیلم. لذا نمایندگی کنندگان احترام می بایست کمتر از به همان اندازه گذشته تاریخی ۱۰ تیر ۱۴۰۱ فیلم درست تأثیر شخصی را اجتناب کرده اند طریق یکی اجتناب کرده اند راه های ارتباطی به دبیرخانه جشنواره کشتی نمایند.
در صورتی کدام ممکن است متقاضی کشتی منصفانه فیلم نمایشی به دبیرخانه اجتناب کرده اند طریق پست به دبیرخانه، باید سه دی وی دی اجتناب کرده اند فیلم نمایشی همراه خود (عنوان تأثیر، عنوان نویسنده، عنوان کارگردان هر دو کارگردانان) را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کد رهگیری دریافتی اجتناب کرده اند. آنلاین مکان جشنواره) به دبیرخانه جشنواره.
دبیرخانه در خصوص مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن سازی دکوراسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه می خواست گروه تعهدی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار اجتناب کرده اند مبدا به همان اندازه شهر شیراز به عهده گروه نمایندگی کننده {خواهد بود}.
۲ تأثیر برگزیده توسط هیئت داوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تماشاگران همراه خود حمایت درست نمایندگی فیلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسفه باستانی شیراز برای اجرای نهایی انواع خواهند شد.
دبیرخانه مرکزی جشنواره حضور حداقل منصفانه داور در سراسر جهان را {تضمین می کند}، متعاقباً سطوح اجباری برای تفسیر چکیده اجرا می کند پس اجتناب کرده اند انواع آثار برگزیده ادعا احتمالاً خواهد بود.
نکته اول: هنگام ضبط اجرا، صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر باید استاندارد قابل قبولی داشته باشد.
نکته ۲: منصفانه اجرای تئاتر را در یک واحد درو کردن ضبط کنید.
گروه های برگزیده (فینالیست ها) این بخش بسته به شرایط گروه (برای ادغام کردن فضا، انواع اعضای گروه، دکوراسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید …) اجتناب کرده اند اولین جشنواره سراسری تئاتر معمایی باستانی کمتر از مبلغ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اکتسابی می تنبل.

جوایز صحنه
۱- ورزشی:
مقام اول: دیپلم خوشحال از، تندیس جشنواره را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایزه نقدی ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
رتبه دوم: محافظت تشکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایزه نقدی به مبلغ ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
نفر سوم محافظت تقدیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایزه نقدی ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۲- خروجی:
مقام اول: دیپلم خوشحال از، تندیس جشنواره را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایزه نقدی ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
رتبه دوم: محافظت تشکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایزه نقدی به مبلغ ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
نفر سوم محافظت تقدیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایزه نقدی ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۳- ظاهر شدن:
مقام اول: دیپلم خوشحال از، تندیس جشنواره را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایزه نقدی ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
نفر دوم لوح سپاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایزه نقدی ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
نفر سوم محافظت تقدیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایزه نقدی ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال
۴- تصویر شخص:
مقام اول: دیپلم خوشحال از، تندیس جشنواره را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایزه نقدی ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
نفر دوم لوح سپاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایزه نقدی ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
نفر سوم محافظت تقدیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایزه نقدی ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال
۵- طراحی تئاتر برگزیده: دیپلم خوشحال از، تندیس جشنواره را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایزه نقدی ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۶- انواع ساختار سبک: دیپلم خوشحال از، تندیس جشنواره را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایزه نقدی ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۷- موسیقی برگزیده شده: دیپلم خوشحال از، تندیس جشنواره را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایزه نقدی ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۸- ساختار نورپردازی برگزیده: دیپلم خوشحال از، تندیس جشنواره را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایزه نقدی ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۹- انواع ساختار گریم: دیپلم خوشحال از، تندیس جشنواره را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایزه نقدی ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۱۰- طراحی پوستر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بروشور برگزیده: دیپلم خوشحال از، تندیس جشنواره را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایزه نقدی ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ب: مسابقه نمایشنامه نویسی
این بخش نیز رویکرد موضوعی خاصی ندارد، با این حال ورزشی هایی کدام ممکن است همراه خود هر تعبیری به موضوع «وحدت» می پردازند اجتناب کرده اند انتخاب نسبی برخوردار خواهند بود.
{در این} بخش هر متقاضی مجاز به گزارش عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی تنها منصفانه تأثیر می باشد.
آثار ارسالی نباید قبلا چاپ شده شده باشند.
آثار متقاضی نمایندگی در جشنواره نباید در مسابقه نمایشنامه نویسی عکس طبقه بندی می شد.
نمایندگی کنندگان احترام می بایست آثار شخصی را به همان اندازه گذشته تاریخی ۱۹ خرداد ۱۴۰۱ در قالب پی دی اف در مکان جشنواره اضافه کردن نمایند.
آثار برگزیده در قالب کتاب چاپ شده شده است.
بلیت سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت نامزدهای این بخش به عهده جشنواره می باشد.
ملاحظه: فایل پی دی اف باید شامل (فونت: B Nazanin – سایز: ۱۴) باشد.
جوایز نمایشنامه نویسی
سه تأثیر برگزیده: دیپلم خوشحال از، تندیس جشنواره را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایزه نقدی ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات عمومی:
پاسخگویی میزبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرایی اجتناب کرده اند گروه های برگزیده شده جشنواره بر عهده دبیرخانه است.
متقاضی ممکن است مراقبت از هر ۲ بخش جشنواره اقدام تنبل.
جشنواره ساده کارگردان هر دو نویسنده را شناخته شده به عنوان صاحب مادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر سکولار تأثیر می شناسد.
نامزدها احترام هنگام گزارش عنوان در جشنواره، باید دانش کاملی اجتناب کرده اند جمله: مقوا سراسری پرتره، پرتره، رزومه کارگردان (تئاتر) / نویسنده (تئاتر نویس) را اضافه کردن کنند.
پس اجتناب کرده اند ادعا نتایج اولین هیچ تغییری در شرایط می خواست با بیرون توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید دبیرخانه غیرممکن است.
در صورتی کدام ممکن است دبیرخانه جشنواره در هر روزی اجتناب کرده اند زمان تقویم جشنواره، در مدارک ارسالی متقاضی مغایرت تبصره تنبل، تأثیر مشخص شده بردن احتمالاً خواهد بود.
تصمیم گیری محل قرارگیری، زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع اقدام در جشنواره تنها بر عهده دبیرخانه کل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده پتانسیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط جشنواره تصمیم گیری احتمالاً خواهد بود.
پست الکترونیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شماره تلفن در کنار درج شده توسط متقاضی در شکل گزارش عنوان پل ارتباطی دبیرخانه همراه خود نمایندگی کننده می باشد. لذا نامزدها گرامی مراقب گزارش پست الکترونیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلفن در کنار شخصی باشید.
گذشته تاریخی کشتی تحت هیچ شرایطی تمدید نخواهد شد.
پس اجتناب کرده اند پایان دادن شکل دیجیتال در مکان جشنواره، کد رهگیری کشتی شده برای شخصی را حفظ کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند ادعا آثار برگزیده، می توانید اجتناب کرده اند طریق آنلاین مکان همراه خود استفاده اجتناب کرده اند کد رهگیری دریافتی، تذکر داوران بازرسی را در راستای کار شخصی تبصره کنید.
آثار حاضر شده در جشنواره توسط منتقدان مجرب نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی تبدیل می شود.
تمامی سطوح انواع آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید داوری محصولات برگزیده پس اجتناب کرده اند نوک مراسم اختتامیه اجتناب کرده اند طریق مکان جشنواره در اختیار عموم قرار خواهد گرفت به همان اندازه شبهات بالقوه در دبیرخانه عکاسی تعمیر شود.
دبیرخانه جشنواره کلیه سطوح درآمد مادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر سکولار را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاپ شده اینترنتی را محافظت می تنبل.
کلیه عواید حاصل اجتناب کرده اند گیشه آثار نمایندگی کننده صرف مزیت نهایی احتمالاً خواهد بود.
پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید شکل جشنواره به معنای اطلاع را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرش مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت کلیه مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب ها جشنواره در خصوص حوادث غیرمترقبه (اجتناب کرده اند جمله انتخاب ها ستاد سراسری کشتی همراه خود کرونا) را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اصلاح در نحوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان برگزاری جشنواره {خواهد بود}. دبیرخانه
به موازات این جشنواره را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطمینان حاصل شود که افزایش اثربخشی این مناسبت زیبایی شناختی، سمپوزیوم آموزشی آموزشی همراه خود عنوان «تشکیل نمایندگی‌های نمایشی در توجه‌انداز بلند مدت تئاتر ایران» همراه خود حضور اساتید عالی بین‌المللی برگزار می‌شود.
نمایندگی کنندگان در جشنواره سراسری تئاتر مخفی انتخاب حضور در سمپوزیوم جشنواره را خواهند داشت.
مدارک می خواست {برای ثبت نام} دیجیتال
پایان دادن شکل دیجیتال بخش می خواست، دانش خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخصات کار
تصویر اجتناب کرده اند نویسنده، مترجم هر دو نویسنده تأثیر است
عکس پروفایل کارگردان / کارگردانان – نویسنده / نویسندگان
عکس کارگردان سراسری /کارگردان -مقوا نویسنده/نویسندگان
بیوگرافی کارگردان / کارگردانان – نویسنده / نویسندگان
منصفانه نکته: نامزدها احترام ملزم به پایان دادن شکل گزارش عنوان اینترنتی در مکان جشنواره می باشند.
نکته دوم: در نیمه حاضر های تئاتر، متقاضی ممکن است پس اجتناب کرده اند پایان دادن شکل دیجیتال، فیلم درست تأثیر شخصی را همراه خود اضافه کردن در مکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اجتناب کرده اند طریق پست روزمره کشتی تنبل.
تقویم اجرایی جشنواره:
(۱۰ خرداد ۱۴۰۱): فینال مهلت گزارش عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی آثار به اداره مسابقات نمایشنامه نویسی
(اول تیر ۱۴۰۱): مهلت گزارش عنوان در مکان جشنواره را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی تأثیر درست (بخش تئاتر) برای تعیین مقدار اولین.
(۱۰ ژوئیه ۱۴۰۱): راه اندازی شد پذیرفته شدگان هر ۲ مقطع
(۲۳ تیر ۱۴۰۱): زمان جشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سمپوزیوم آموزشی آموزشی.
در صورت از گرفتن هرگونه ناهنجاری هر دو پرس و جو در خصوص این فراخوان می توانید همه روزه (حتی روزهای تعطیل!) اجتناب کرده اند ساعت ۹ الی ۱۶ همراه خود همکاران ما در دبیرخانه مرکزی اولین جشنواره سراسری تئاتر «کلید کهنه» شیراز تصمیم بگیرید.
تصمیم همراه خود دبیرخانه:
رسیدگی پستی: شیراز، جاده حافظ، روبروی پارک جهان نما، استراحتگاه حیاط پشتی سعدی، دبیرخانه جشنواره سراسری تئاتر مخفی – کد پستی: ۷۱۴۶۶۵۶۷۱۱
پست الکترونیک:
[email protected]
رسیدگی آنلاین مکان:
www.festival.kohanfilm.ir
اینستاگرام:
اینستاگرام: kohanfilm.ir
تصمیم تلفنی:
۱۰۹۱۷۲۳۰۷۹۶۴۸