لبنان اجتناب کرده اند فصل مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی مرکزی شخصی خبر داد


معاون نخست وزیر لبنان اجتناب کرده اند فصل مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی مرکزی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیان این ملت را حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: زیان بین موسسه مالی مرکزی، موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپرده گذاران قطع تبدیل می شود.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، معاون نخست وزیر لبنان اجتناب کرده اند فصل مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی مرکزی این ملت خبر داد. وی اظهار داشت: زیان ها بین موسسه مالی مرکزی، موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپرده گذاران مشترک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلافی {وجود ندارد}.

به گزارش رویترز، خلاء ۷۰ میلیارد دلاری در اقتصاد این ملت موجود است.

فاجعه مالی در لبنان اجتناب کرده اند اکتبر ۲۰۱۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بالا دوران پس اجتناب کرده اند نبرد تحریک کردن شد. رهبران ارتش نبرد رهبران این ملت شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن نقطه تاکنون در امکانات هستند.

در ابتدا، اقتصاد لبنان تحمل مدیریت این اشخاص حقیقی رشد گرفت، با این حال عملاً عالی قالب کامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مملو اجتناب کرده اند فساد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوء مدیریت بود. در پایان این قالب به هم ریخت.

موسسه مالی جهانی اقتصاد لبنان را بدترین اقتصاد جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدترین اقتصاد اجتناب کرده اند اواسط قرن نوزدهم توضیح دادن کرد.

پول لبنان ۹۰ نسبت خوب ارزش شخصی را اجتناب کرده اند انگشت داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان در ورود به کالاهای اساسی قابل مقایسه با وعده های غذایی، آب، بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش همراه خود ضرر مواجه هستند.

علاوه بر این همراه خود وجود ضعیف گاز، خاموشی های در عمق ای در ملت موجود است. ۸۲ نسبت لبنانی ها در فقر اقامت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرخ بیکاری ۴۰ نسبت تخمین زده تبدیل می شود.

فاجعه مالی لبنان همراه خود اپیدمی کرونا بدتر کردن شده است. عالی انفجار غول پیکر در بیروت در سال ۲۰۲۰ کدام ممکن است در نتیجه کشته شدن ۲۱۶ نفر، زخمی شدن ۱۰۰۰ نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویران کردن بخش هایی اجتناب کرده اند پایتخت شد، نیز فاجعه را بدتر کردن کرد.

تکذیب فصل موسسه مالی مرکزی

با این حال فرماندار موسسه مالی ۲ لیبان دیروز فصل موسسه ای را کدام ممکن است ۳۰ سال است مدیریت می تنبل را تکذیب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت کدام ممکن است همراه خود وجود خسارات با کیفیت حرفه ای همچنان عملکرد قانونی شخصی را ایفا می تنبل.

برخلاف بخش مالی، بخش سیاسی در ملت همچنان محکم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ اقدامی برای حل این فاجعه انجام نمی دهد.

مذاکرات مقامات لبنان همراه خود صندوق در سراسر جهان پول برای اکتسابی کمک نیز شکست خورد. لبنان اکنون نقدینگی اجباری برای جبران خسارات پولی را ندارد.