لزوم افزایش فضای  کارآفرینی در ملت


بهبود کارآفرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش سنت کارآفرینی {در سراسر} جهان خوب نیاز انکارناپذیر مهم برای انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود مالی است، به همین دلیل باید تاکید کرد کدام ممکن است کارآفرینی در جستجوی حل مشکل‌های مالی محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید حل مشکلاتی معادل خم شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیکاری است.

کارآفرینان در جوامع مختلف اجتناب کرده اند بهبود یافته به همان اندازه در جاری بهبود پرانرژی هستند. اشخاص حقیقی باهوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید افکار های خلاقی کدام ممکن است در همه زمان ها در جستجوی سوراخ های بازار هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خوبی می دانند چگونه همراه خود حاضر پاسخ ها بازار را تصرف کنند. پیامدهایی معادل تحمیل حرفه، آسانسور ساخت بومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد مالی اجتناب کرده اند مشهودترین تأثیرات بر محله است. با این حال ماجرا چگونه پیش می‌رود کدام ممکن است در برخی ملت ها افراد را {به سمت} ورزش‌های تولیدی سوق می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همواره بستر انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال برای او یا او فراهم می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کشورهای تولید دیگری، کارآفرین شدن معادل رفتن اجتناب کرده اند هفت‌خان رستم است، همه شرایط مهیا است. شبیه به، او کنار هم قرار دادن {است تا} افراد اقامت شخصی را تماماً در ورزش های سودآوری معادل دلالی، دلالی املاک، طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره بگذرانند، سوالات زیادی باقی {می ماند}.

یقیناً جو کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد شرایط تحمیل شده توسط مقامات ها موقعیت مهمی در آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین اشخاص حقیقی برای انجام ورزش های کارآفرینانه دارد. این کدام ممکن است خواه یا نه انتخاب دارید در بلند مدت شناخته شده به عنوان خوب مولد مالی کارآفرین شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو کنجکاوی ای به ورزش های کارآفرینانه ندارید، این امر ناشی اجتناب کرده اند تربیت، آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط بیرونی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند بدو تولد به همان اندازه در این زمان پیش روی ممکن است {بوده است}.

وجود حمایت های زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی اجتناب کرده اند کارآفرین، الهام بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش کودکان اجتناب کرده اند سنین زیرین به ورزش های کارآفرینی، زیرساخت های پولی عادلانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفاف، تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانونی، تحمیل زیرساخت های فیزیکی معادل پارک های علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری، شهرهای آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقاتی، یکی اجتناب کرده اند مهمترین وظایف ملت ها، الهام بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش فعالیتهای کارآفرینی، امکانات انبساط کودکان به طور قابل توجهی دانشجویان است. بعد از همه حمایت اجتناب کرده اند نهادهای دولتی برای کارآفرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل فضای کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند گام های تحمیل فضای کارآفرینی در محله است.

واقعیت اینجا است کدام ممکن است در دنیا اقتصاد {به سمت} اقتصاد کارآفرینی پیش {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای کشورهای در جاری بهبود ای معادل ایران نمی توان ورزش های کارآفرینانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآفرینانه را توضیح دادن کرد. از سیستم بوروکراتیک ناکارآمد متعدد اجتناب کرده اند گروه های دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزامات انجام فرآیندهای پیچیده اجرایی کدام ممکن است باعث کاهش نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتلاف وقت اشخاص حقیقی تبدیل می شود یکی اجتناب کرده اند مشکلات بی نظیر پیش روی کارآفرینان بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هست. در فینال گزارش شاخص راحتی انجام کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار برای سال ۲۰۲۰، ایران امتیاز ۵۸.۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید رتبه ۱۲۷ را به شخصی اختصاص داده است. به معنای واقعی کلمه هستند، در کشورهایی کدام ممکن است چنین شرایطی را تخصص می کنند، اگر احتمال دارد انجام ورزش های کارآفرینی موجود است، انگیزه کارآفرین باید به مقیاس کافی محکم باشد به همان اندازه بر سبدها قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیچیده غلبه تنبل. فرآیندهای اجرایی

کارآفرینی و توسعه اقتصادی
کارآفرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود مالی

متاسفانه ادامه دارد پوشش جامعی برای حمایت اجتناب کرده اند مقامات کارآفرینان {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم تخصیص دارایی ها اجباری به این قشر آسیب زیادی به افزایش کارآفرینی در محله وارد می تنبل. متعدد اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی {به دلیل} تخصص در وضعیت مناسبی قرار ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدوده نیروی انسانی در موضوع های غیرمرتبط سال هاست آسیب های جبران ناپذیری به مدیریت دارایی ها انسانی ملت وارد کرده است. این در حالی است کدام ممکن است در متعدد اجتناب کرده اند تجهیزات های اجرایی ملت، روابط به جای آن ضوابط تحت سلطه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها پولی {به دلیل} عدم رعایت قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت کافی به ماموریت های کارآفرینی {به درستی} تخصیص نمی یابد. اینها برخی اجتناب کرده اند دلایلی است کدام ممکن است باعث تبدیل می شود بودجه های مالی مقامات {به درستی} {به سمت} کارآفرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های کارآفرینانه هدایت نشود. نیازها سال جدید موسوم به ساخت داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اشتغال تنها {برای تقویت} کارآفرینان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ورزش های کارآفرینی محقق تبدیل می شود. امید است همراه خود مورد توجه قرار گرفت ویژه ای کدام ممکن است مقامات {در این} زمینه دارد، تسهیل شرایط کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های کارآفرینی بیش اجتناب کرده اند پیش انجام شود کدام ممکن است به طور حتم بن بست متعدد اجتناب کرده اند مشکلات ملت اجتناب کرده اند جمله رشد ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال توسط ملت را خواهد شکست. این کارآفرینان، کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخبگان ملت باز خواهند شد.

دکتر حوریه یحیی