مانترا نمایشگاه قرآن کریم ادعا شدنمایشگاه قرآن کریم همراه خود مانترا «قرآن کتاب امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت» پس اجتناب کرده اند ۲ سال وقفه، امسال شخصاً در مصلی تهران کنار هم قرار دادن پذیرایی مذهبی اجتناب کرده اند مردمان است.