مترو سواران تهران منتظر خبر بدی باشند


مدیرعامل نمایندگی استفاده از مترو تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حومه اظهار داشت: باقی مانده است به بالا تراکم مترو نرسیده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است به همان اندازه سه هفته بلند مدت شاهد بالا تراکم مترو باشیم.

به گزارش صبح بلافاصله خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، مهدی صادق دستور اظهار داشت: همزمان همراه خود بازگشایی مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده ها، تردد مسافران مترو حدود ۳۰ نسبت افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است شاهد بالا گیری باشیم. ازدحام در مترو اجتناب کرده اند روز بعد. سه هفته.

وی همراه خود ردیابی به اقدامات مترو برای تسهیل تردد کارمندان، اطلاعات آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان اظهار داشت: به همان اندازه حد امکان در تمامی ردیابی ها هفتگی مسافت بازدید همراه خود قطار را کاهش داده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اکثر ردیابی ها تراکم، مسافت بازدید همراه خود قطار حدود سه است. دقایق.”

مدیرعامل نمایندگی استفاده از مترو تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حومه کسب اطلاعات در مورد ازدحام در جاده سوم نیز اظهار داشت: {در این} جاده نیز شاهد کاهش مسافت قطارها هستیم؛ در جاری حاضر فضا قطارها {در این} جاده حدود ۶ دقیقه است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} نبود ایستگاه ترمینال نمی توان فضا را کاهش داد. .

به مشاوره وی، فضا قطارها در بازتاب ۱۲ دقیقه بود کدام ممکن است حدود ۵۰ نسبت کاهش یافته است است.

در ساعت شلوغی شلوغ

صادق دستور در خصوص ازدحام در سایر ردیابی ها مترو نیز اظهار داشت: در ساعات خاصی کدام ممکن است کارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید علما {در این} ردیابی ها تردد می کنند شاهد ازدحام هستیم کدام ممکن است در سایر ساعات {وجود ندارد}.

به مشاوره وی {در این} ساعات قطارهای قابل توجه پیش سوراخ بینی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام امتحان شده شخصی را می کنیم به همان اندازه ساکنان همراه خود کمترین امتحان شده در زمان شلوغی مترو مشغول به کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحصیل شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سایر ساکنان نیز می خواهیم زمان بازدید شخصی را در قم تمیز اجتناب کرده اند سکنه سپری کنند. ساعت ها.

مدیرعامل نمایندگی استفاده از متروی تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حومه بهتر از زمان برای تردد سایر ساکنان را اجتناب کرده اند ساعت ۱۰ به همان اندازه ۱۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این عصر گفتن کرد.

ناوگان مترو تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حومه در هفت جاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۱۴۰ ایستگاه ورزش می تنبل.