متوسط نرخ کالا دلار در ۱۴۰۰


در واقع حداقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از نرخ کالا ۱ دلار آمریکا برای آن ماه به همین ترتیب ۲۳۵۳۵ تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۵۸۵ تومان است.

علاوه بر این عالی دلار آمریکا در دومین ماه سال قبلی به طور معمول ۲۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳۶ تومان فروخته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حداقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از معمول کالا در آن ماه به همین ترتیب ۲۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۸ تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۷ تومان بود.

متداولقیمت هر دلار آمریکا در خرداد ۱۴۰۰ ۲۳۴۳۴ تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حداقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از نرخ کالا در آن ماه به همین ترتیب ۲۲۴۵۰ تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴۳۳۰ تومان {بوده است}.

نرخ کالا دلار در سه ماهه تابستان سال قبلی به همین ترتیب ۲۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۱۸ تومان، ۲۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳۰ تومان، ۲۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲۹ تومان بود.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری معمول قیمت کالا دلار در هفتمین ماه سال قبلی دسترس در بازار آزاد تهران همراه خود حداقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از نرخ کالا این فارکس در ماه مذکور به ۲۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷۹ تومان رسید. انواع آنها به همین ترتیب ۲۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۲۴ تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸ یعنی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۹ تومان است.

در آبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آذر سال ۱۴۰۰ هر دلار آمریکا به طور معمول ۲۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۴۲ تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹۳ تومان فروخته می شد.

علاوه بر این در اولین ماه زمستان سال قبلی معمول قیمت کالا عالی دلار آمریکا دسترس در بازار آزاد تهران ۲۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۷۴ تومان بوده کدام ممکن است حداقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از نرخ کالا عالی دلار آمریکا در آن ماه به همین ترتیب ۲۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۸۴ تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۴۶ تومان {بوده است}. تومان بود.

متداولقیمت کالا هر دلار آمریکا در سال قبلی در بهمن ماه ۲۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۸۷ تومان {بوده است}.

در واقع اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است موسسه مالی مرکزی آماری اجتناب کرده اند معمول قیمت کالا دلار در اسفندماه گفتن نکرده است، با این حال بازرسی های آن ماه آرم می دهد کدام ممکن است قیمت دلار در فینال ماه سال قبلی بین کانال های ۲۵ ۲۶ نوسانات زیادی داشته است. الف تومان در نوسان بود کدام ممکن است تخفیف همراه خود دلار آزاد به ۲۶۲۵۰ تومان در فینال پنجشنبه سال ۱۴۰۰ رسید.

بر این مقدمه، طبق گفتن موسسه مالی مرکزی، بیشترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین قیمت پرونده شده در سال ۱۴۰۰ برای معمول قیمت کالا دلار به همین ترتیب برابر ۲۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹۳ تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳۶ تومان در آذر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اردیبهشت {بوده است}.