مدیرکل هنرهای نمایشی به رویداد هفته آثار هنری انقلاب اسلامی پیام داد – تئاتر وب مبتنی بر


کاظم نظری سرپرست کل هنرهای نمایشی استان در یادداشتی به رویداد هفته آثار هنری انقلاب اسلامی، هنرهای نمایشی را بازوی محکم حرکت دیدنی قطار انقلاب اسلامی دانست.

به گزارش تئاتر وب مبتنی بر به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی اداره کل هنرهای دراماتیک، کاظم نظری سرپرست کل هنرهای نمایشی استان در یادداشتی به رویداد هفته آثار هنری انقلاب اسلامی به اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکردهای هنرهای نمایشی در رئوس مطالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبیین ردیابی کرد. . مبانی انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز ایده پردازی الگوها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأکید بر ساختارهای عینی، محتوایی، نمایشی، کیفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی {در این} زمینه.

در محتوای متنی این نظر آمده است:

اکنون کدام ممکن است ۹ تنها وارد سال نو شمسی، اما علاوه بر این همراه خود بستگی به چنین پشتوانه دلگرم کننده ای به قرن جدیدی شده ایم کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۴ دهه است کدام ممکن است قطار پرتوان جمهوری اسلامی همراه خود سرعتی دیدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسارگسیخته بر تمامی سبدها خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی فائق آمده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند پیش در جاری حرکت است، مستمر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ دشمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدخواهی {نمی تواند} او را وادار به روبرو شدن در آستانه تصرف کردن اولین تکه های پازل مقدس «گام دوم انقلاب» تدریجی کدام ممکن است به فرموده مقام معظم مدیریت «ایران اسلامی» حیاتی، غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آینده‌ساز است، یکی اجتناب کرده اند مهم‌ترین جهان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه‌ها برای تبیین گام جامعی کدام ممکن است «مقام عظمای جهان» به {همه ما} اصل داده است. ایرانیان را به میدان بیاورند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری والای ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی را توسعه دهند.

با بیرون شک هنرهای نمایشی {در میان} هنرهای جهان یکی اجتناب کرده اند عجیب و غریب ترین، ترجیح ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیرگذارترین هنرهاست. همراه خود ملاحظه به اینکه اجتناب کرده اند زمان بیداری توده های مسلمانان، انقلابیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاهان در عصر مشروطیت، این آثار هنری آرام آرام جای شخصی را {در میان} گروه شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی ایران باز کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعدها در دوران استبداد کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در وسط دوم. عصر. دوران پهلوی به یکی اجتناب کرده اند جهان های روشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید معین نبرد همراه خود دیکتاتوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکوب به مهمترین جهان تغییر شد. حفاظت مقدس تعداد انگشت شماری هزار محتوای متنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار نمایشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایشی ساخت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جهان سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری ایران پایین به بازویی قادر مطلق کمک خواهد کرد که شما حرکت تکان دهنده قطار انقلاب اسلامی تغییر شد.

تاکید مکرر مقام معظم مدیریت در دوران مدیریت پرشکوه شخصی مبنی بر الهام بخش هنرمندان تئاتر به خلق آثار نمایشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید بر حرکت های صورت گرفته {در این} ۴ دهه، گواه بر اهمیت عملکرد «آثار هنری تئاتر ایران» در سنت سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت سازی است. آثار هنری این مرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسداری اجتناب کرده اند خون شهدایی کدام ممکن است پرچم انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران را انصراف نکردند اسلام – خدای ناکرده – بر پایین می نشیند.

در آستانه هفته آثار هنری انقلاب – مصادف همراه خود سالروز ارتحال شهید سید مرتضی افنی – یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند ورزش هایی کدام ممکن است در اصل کار قرار دارد، پژوهشی کامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عمق در تاریخچه حاضر های همراه خود موضوع است. اجتناب کرده اند نگارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشنهادی تولید دیگری بهتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفیدترین الگوها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختارهای مضامین، محتوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید درام را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا را برای ارتقای استاندارد تئاتر ایرانی – به طور قابل توجهی نمایشنامه‌های مرتبط همراه خود گذشته تاریخی انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت سال.. حفاظت مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه حوادث را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی ۴ دهه پر رشد قبلی را انواع کنید – یاری. علاوه بر این {در این} هفته مهم زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری همراه خود حمایت آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید متون نمایشی مرتبط همراه خود سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسطوره های غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کهن ایران پایین، گذشته تاریخی پرفراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب این سرزمین پهناور، ثابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رام نشدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این آیین های سراسری، امتیازات محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فولکلور. خواهیم شد فناوری جوانی را کدام ممکن است درخواست شده است ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادق ای دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خواهند مرزهای استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایه را بشکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص های جدیدی در آثار هنری تئاتر ایرانی خلق کنند به تئاتر سراسری، انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی توسل به کنیم. آثار هنری

به امید اینکه به بهانه «هفته غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدس آثار هنری انقلاب» همراه خود کمک همه اندیشمندان، صاحب نظران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشکسوتان هنرهای نمایشی ایران، در امتداد طرف هم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کمترین زمان قابل انجام، «تئاتر ایرانی» را حاضر کنیم. اجتناب کرده اند خواب غفلت شخصی اجتناب کرده اند جمله قوز کردن مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیوع ویروس کرونا بدنام است.