مصطفی تاجاده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد


به گزارش خبرنگار قضایی، مهر مصطفی تاجاده، مامور حراست سال ۸۸ امروز به اتهام اخلال در امنیت مجلس و کشور بازداشت شد.

یکی دیگر از اتهامات مطرح شده علیه تاجده این بود که وی برای انحراف افکار عمومی مطالبی کذب منتشر کرده بود، به همین دلیل مقامات قضایی دستور بازداشت وی را صادر کردند.