نامزدهای مدیر عامل خانه تئاتر در دست بررسی / هنوز انتخاب نکرده ایم – تئاتر آنلاین


یکی از اعضای هیات مدیره خانه تئاتر گفت: انتخاب قطعی در بین کاندیداهای تصدی مدیرعاملی این خانه وجود ندارد.

ایرج راد یکی از اعضای هیات مدیره خانه تئاتر گفت: ما نامزدی برای مدیرعاملی خانه تئاتر داشتیم و با هم ارتباط داشتیم. به آنها و امیدواریم از بین این نامزدها انتخاب درستی برای مدیرعاملی خانه تئاتر داشته باشیم.

وی تصریح کرد: مشکل این است که ما پیشنهاداتی داریم و به افرادی که کاندیدای مدیرعاملی تئاتر هستند ارائه کرده ایم چون باید قبول کنند.

راد تاکید کرد: هنوز نامزد مدیرعاملی خانه تئاتر انتخاب نشده است.

در نهایت یکی از اعضای هیات مدیره خانه تئاتر درباره زمان انتخاب و معرفی مدیرعامل جدید خانه تئاتر گفت: دقیقا نمی توان گفت چه زمانی مدیرعامل جدید انتخاب و معرفی می شود. ، اما ما انجام می دهیم. ما تمام تلاش خود را می کنیم تا در اسرع وقت انتخاب صحیح را انجام دهیم.