نشست وزیر امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی همراه خود مدیران مسئله موسسه مالی ها


اولین دیدار سید احسان خاندوزیوزیر امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی عصر در این زمان چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ همراه خود حضور مدیران مسئله موسسه مالی های دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی در محل ستاد مرکزی وزارت اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی تشکیل مونتاژ داد.