نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هیچگاه کهنه نمی‌شود عبدالجبار کاکایی (شاعر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترانه‌سرا) در اظهار داشت‌وگو همراه خود خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) ضمن ردیابی به این‌کدام ممکن است برگزاری سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران باعث خوشحالی است، اظهار کرد: رساترین تعبیر در افکار من دانستن درباره این اتفاق زیبایی شناختی «لذت حضور» است. {در این} نمایشگاه تنها کسب کتاب صرف نظر از؛ تحقق اهل کتاب {در این} جو به تعیین کنید در عمق‌ای اتفاق می‌افتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن‌هایی کدام ممکن است معمولا زیر عالی سقف ترکیبی نمی‌شوند زیر سقف نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گردهم می‌آیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود یکدیگر تحقق می‌کنند. به نظرم همین اتفاقات تعدادی از دقیقه‌ای کدام ممکن است مقابل اتاقک‌ها رخ می‌دهد بار زیبایی شناختی زیادی دارد.
 
وی همراه خود خاص‌ این‌کدام ممکن است در نمایشگاه دیجیتال کتاب تهران انگشت مصرف کننده برای محدوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جست‌وجوی کتاب بازتر بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی امکان گشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذار را انتخاب کنید و انتخاب کنید یافتن کتاب نیز محکم‌تر است، عنوان کرد: به هرحال حواشی نمایشگاه‌ بین‌المللی کتاب تهران، برپایی این سیستم‌های زیبایی شناختی هر دو اتفاقات زیبایی شناختی غیر مناسب کدام ممکن است حین برگزاری نمایشگاه رخ می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این دیدن نویسندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهل قلم آرم می‌دهد نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هیچگاه کهنه نمی‌شود.
 
او درخصوص کالا همزمان کتاب به صورت دیجیتال در سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تصریح کرد: امیدوارم این موازات رشد نمایشگاه حضوری را کم نکند؛ سال‌های قبلی کدام ممکن است نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برگزار می‌شد افراد به صورت حضوری برای گرفتن، تحقق را انتخاب کنید و انتخاب کنید… در نمایشگاه نمایندگی ‌می‌کردند با این حال کالا دیجیتال همزمان همراه خود نمایشگاه کتاب امسال بالقوه است بار حضور فیزیکی را کمتر تنبل.
 
نویسنده « حبس سکوت» علاوه بر این مطرح کرد: به اعتقاد من برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در فروش سنت بررسی حیاتی است به این علت کدام ممکن است فیزیک کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگشت تکل آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبصره مجموعه آثاری کدام ممکن است در ویترین‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کابینت‌ها گذاشته شده است رمز و راز را ترغیب می‌تنبل. در مجموع اتفاقاتی در نمایشگاه کتاب تهران رخ می‌دهد کدام ممکن است شخص را {به سمت} کتاب مطالعه سوق می‌دهد. در واقعیت نفس برگزای نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تحمیل اشتیاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی در رمز و راز است.
 
عبدالجبار کاکایی در نهایت اظهار داشت: مجموعه نظر‌های بنده همراه خود عنوان «لگدکوب خیال»، کتاب «حوض به تصویر کشیدن» را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب «کشته‌های بی‌طرف» کدام ممکن است هر سه اجتناب کرده اند سوی نشر دالاهو چاپ شده شده است برای اولین‌بار در سی‌وسومین فاصله نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به راحتی در دسترس است کنجکاوی‌مندان قرار خواهد گرفت.