نوک مهلت ابلاغ بخشنامه رهن عروسی به شعب موسسه مالی‌ها/ رهن عروسی اجتناب کرده اند بلافاصله تیز کردن تبدیل می شود؟


مهلت ابلاغ به موسسه مالی در ورود به رهن عروسی به نوک رسید/ خواه یا نه اجتناب کرده اند بلافاصله اقساط رهن عروسی تیز کردن تبدیل می شود؟