هزارتوی «ساخت مشترک» در سینما/ ادامه دارد هیچ توافقنامه مناسب نداریم!


خبرگزاری مهر -گروه آثار هنری- نیوشا روزبان: سال‌هاست که سینمای ایران همراه خود حضور در جشنواره‌های بین‌المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلی توانسته جایگاه شخصی را در سینمای جهان پیدا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرسال همراه خود کسب موفقیت‌هایی در جشنواره‌های مختلف، ملاحظه کنجکاوی مندان به سینما را {در سراسر} دنیا به شخصی جلب تنبل.

چنین موفقیت‌هایی می‌توانست {در این} سال‌ها گام بزرگی در تحمیل اعتقاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی در کمپانی‌های عظیم ساخت فیلم {در سراسر} جهان برای همکاری‌های تا حد زیادی همراه خود سینمای ایران باشد، آن هم در شرایطی که معمولاً اکثر فیلم‌های سینمایی سودآور {در سراسر} دنیا همراه خود همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت ملت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو کمپانی‌های مختلف ساخته می‌شود. با این حال سینمای ایران به همان اندازه چه ابعاد در زمینه ساخت مشترک همراه خود تولید دیگری ملت ها سودآور حرکت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود چه مشکل‌هایی {در این} زمینه مواجه است؟

به معنای واقعی کلمه هستند سال‌ها است که اخباری دانستن درباره امضای توافقنامه میان بنیاد سینمایی فارابی به‌عنوان بازوی اجرایی گروه سینمایی در امور بین‌الملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان سینمای تولید دیگری ملت ها آشکار می‌شود، با این حال ادامه دارد خروجی قابل قبولی {در این} زمینه {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌سختی می‌توان اجتناب کرده اند «ساخت مشترک» در سینمای ایران سخن اظهار داشت.

همین مساله سبب شد به همان اندازه همراه خود رائد فریدزاده معاون امور بین‌الملل بنیاد سینمایی فارابی دانستن درباره توسعه ساخت مشترک در سینمای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایجی که اجتناب کرده اند امضای توافقنامه‌ها به انگشت آمده گفتگو کنیم، گفتگوی صریحی که شامل رهنمودها مهمی در زمینه چرایی ناکامی سینمای ایران {در این} بخش طی چهاردهه قبلی است.

مشروح گفتگوی خبرگزاری مهر همراه خود معاون امور بین‌الملل بنیاد سینمایی فارابی را در یکپارچه می‌خوانید؛

* سال‌هاست سینما ایران بحث ساخت مشترک مطرح را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرچه وقت منصفانه‌بار نیز اخباری مبنی بر امضای توافقنامه میان بنیاد سینمایی فارابی همراه خود کشورهای مختلف آشکار می‌شود، اخباری که تا حد زیادی در مرحله شبیه به امضا باقی مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری خبری اجتناب کرده اند ساخت مشترک همراه خود ملت مقابل شنیده نمی‌شود؛ ماجرای این توافقنامه‌ها چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرا ادامه دارد به مرحله اجرا نرسیده‌ایم؟

ساخت مشترک در سینمای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده آن نیازمند منصفانه رئوس مطالب مناسب است، به این معنا که نورافکن‌هایی احاطه میدان معنایی این ایده روشن کنید به همان اندازه تقریباً پایین ورزشی که با توجه به آن صحبت می‌کنید خاص شود. پیش ایده ایده ساخت مشترک اینجا است که ۲ ملت، موسسه هر دو نهاد به صورت مشترک منصفانه فیلم را ساخت می‌کنند به نظر می رسد فوق العاده ساده به تذکر می‌آید. با این حال اصلاً اینگونه نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراتژی فوق العاده تمدید شده برای آن باید طی شود به همان اندازه محصولی به صورت مشترک ساخت شود.

متعدد اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی روزی که دانستن درباره ساخت مشترک صحبت می‌کنند، معانی متفاوتی را اجتناب کرده اند آن درو کردن می‌کنند که می‌تواند منصفانه معنای موسع داشته باشد، یعنی هر ارتباطی همراه خود خارج اجتناب کرده اند آن ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش جغرافیایی اتفاق بیوفتد، می‌تواند شناخته شده به عنوان منصفانه امر هر دو ساخت مشترک لحاظ شود. ایده مضیقی نیز {در این} میان موجود است که براساس سرمایه‌گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها مشترک، منصفانه فیلم به واسطه همکاری‌های بسیاری ساخت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کشوری براساس پروتکل‌ها قواعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصول منعقد بین کشورهای تولید دیگری می‌تواند محصولی را شناخته شده به عنوان محصول مشترک تهیه تنبل.

اینکه طی سال‌های قبلی چیزی به اسم ساخت مشترک در سینمای ایران داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو داریم، باید بگویم اگر بخواهیم به ایده مضیق بازگردیم یعنی در گذشته اجتناب کرده اند اینکه تولیدی صورت گیرد، توافقنامه‌ای بین ۲ طرف امضا شود که برای ادغام کردن توافقنامه «اگریمنت» باشد، خیر. اجباری است تاکید کنم که توافقنامه‌های «اگریمنت» همراه خود توافقنامه‌های «ام او یو» منحصر به فرد است، به معنای واقعی کلمه هستند «ام او یو» که تا حد زیادی خبر امضای آن در رسانه‌ها آشکار می‌شود منصفانه نظر تفاهم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان توافقنامه «اگریمنت» به شمار نمی‌رود، یعنی تفاهم‌نامه‌های «ام او یو» شناخته شده به عنوان تفاهم‌نامه مناسب بین ۲ ملت به شمار نمی‌رود.

هزارتوی «تولید مشترک» در سینما/ هنوز هیچ توافقنامه رسمی نداریم!

برای تفاهم‌نامه‌هایی که به «اگریمنت» شناخته می‌شود باید منصفانه توسعه فوق العاده تمدید شده طی شود. یعنی مقامات باید در بالاترین مرحله، توافقی را امضا تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن محصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیندی که برای ساخت تحمیل شده را به مثابه ساخت موجود در لحاظ تنبل. برای توافقی در چنین مرحله همراه خود منصفانه سری امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات حقوقی مواجه هستیم که کار را روی حیله و تزویر می‌تنبل، به معنای واقعی کلمه هستند می‌توان اظهار داشت اگر وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی شناخته شده به عنوان مشاور مقامات در یک واحد ملت تولید دیگری تفاهم‌نامه‌ای را امضا تنبل در استراتژی قانونی ما ادامه دارد شناخته شده به عنوان تفاهم‌نامه مناسب لحاظ نمی‌شود. یعنی باید ابتدا چنین امری در مقامات تصویب شده، سپس اجتناب کرده اند طرف رییس جمهور به مجلس ابلاغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس شورای اسلامی آن را تایید تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند تایید شورای نگهبان یک بار دیگر به مقامات ابلاغ شود. چنین فرآیندی که اگر همین حالا استارت آن زده شود نزدیک به ۵ سال اندازه می‌کشد به همان اندازه به نتیجه برسد.

این دلیل است است وجود دارد تفاهم‌نامه مختص ساخت مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو تفاهم‌نامه در عمق زیبایی شناختی ذیل آن ساخت مشترک لحاظ شده باشد تقریباً همراه خود هیچ کشوری نداریم. بعد از همه منصفانه سری اقدامات اجتناب کرده اند ۷ سال پیش صورت گرفته است {که باید} دید نتیجه آنچه می‌شود.

* پس می‌توان اظهار داشت به همان اندازه در این زمان سینمای ایران در بخش ساخت مشترک اجتناب کرده اند تفاهم‌نامه‌های «ام او یو» هر دو شبیه به نظر تفاهم فراتر نرفته است، همه اینها اجتناب کرده اند نظر‌های تفاهم به همان اندازه چه ابعاد در تولیدات مشترک کارآمد بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه استفاده شده {در این} بخش دارد؟

درواقع اگر نهاد سیاستگذار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اجرایی، بخواهد تنها منتظر امضای تفاهم‌نامه مناسب باشد، باید استراتژی تمدید شده را پایین بالا بگذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل انجام است همراه خود گیرهای حقوقی، قانونی، مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید معضلات بین‌المللی مواجه شود، بعد از همه این را هم نباید فراموش کرد که مراجع متعددی دانستن درباره این موضوع تذکر می‌دهند چرا که نمی‌توان تفاهم‌نامه‌های همکاری را اجتناب کرده اند اتفاق‌های تولید دیگری بین ۲ ملت کنار کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید چنین اتفاقاتی را در یک واحد بستر عمومی لحاظ کرد، به معنای واقعی کلمه هستند اگر بخواهیم منتظر چنین فرآیندی شویم، قابل انجام است تولیدی که تصور به صورت گیرد اجتناب کرده اند انگشت برود. این دلیل است برای رفع این مشکلات روی رئوس مطالب در عمق‌تری اجتناب کرده اند ساخت مشترک ملاحظه می‌کنیم، به این معنا که نهادهای تخصصی همراه خود یکدیگر نظر تفاهم امضا می‌کنند. شناخته شده به عنوان مثال گروه سینمایی می‌تواند همراه خود متناظر شخصی در کشورهای تولید دیگری نظر تفاهم هر دو شبیه به «ام او یو» داشته باشند، بنیاد فارابی شناخته شده به عنوان نهاد سراسری سینمای ایران می‌تواند همراه خود نهادهای متناظر شخصی در متعدد اجتناب کرده اند ملت ها همکاری مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور خاص تفاهم‌نامه ساخت مشترک داشته باشد همراه خود این معنا که مناسب است که ما اجتناب کرده اند لحاظ قانونی ادامه دارد در ذیل آن تفاهم‌نامه عمومی نمی‌توانیم ورزش کنیم، با این حال هماهنگی می‌کنیم که اگر فیلمسازی، هر دو منصفانه گروه فیلمبرداری هر دو منصفانه موضوع مشترک تصور به بین ۲ ملت ساخته شود ما اجتناب کرده اند آن‌ها به مثابه ساخت مشترک حمایت می‌کنیم. این اتفاق به سختی بستر را به راحتی می‌تنبل به همان اندازه نه تنها نهادهای تخصصی در بخش سینما در زمینه ساخت مشترک سرزنده شوند، اما علاوه بر این بخش شخصی نیز فرصتی داشته باشد {در این} بخش ورود پیدا تنبل.

اینکه طی سالیان قبلی تفاهم نامه‌های متعدد همراه خود هدف ساخت مشترک همراه خود تولید دیگری ملت ها امضا شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها در مرحله امضا که همچنان ادامه دارد، شاید به {این دلیل است} که ما ادامه دارد بخش شخصی قدرتمندی که نگاهش فراتر اجتناب کرده اند مرزهای خانه باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت سینما برای آن تنها در بخش صنعت سینمای موجود در رئوس مطالب نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظاهر شد آن به بازارهای جهانی باشد، نداریم اینکه خواهید کرد می‌گویید طی سالیان قبلی تفاهم نامه‌های متعدد همراه خود هدف ساخت مشترک همراه خود تولید دیگری ملت ها امضا شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها در مرحله امضا که همچنان ادامه دارد، شاید به {این دلیل است} که ما ادامه دارد بخش شخصی قدرتمندی که نگاهش فراتر اجتناب کرده اند مرزهای خانه باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت سینما برای آن تنها در بخش صنعت سینمای موجود در رئوس مطالب نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظاهر شد آن به بازارهای جهانی باشد، نداریم. این دلیل است خواستن داریم که اجزاء تشکیل دهنده صنعت سینما حرفه‌ای باشند، یعنی تهیه کننده، چاپ شده کننده، فیلمساز، فیلمبردار را انتخاب کنید و انتخاب کنید … حرفه‌ای داشته باشیم که حداقل اجتناب کرده اند استانداردهای جهانی برخوردار باشند.

تاکید می‌کنم بخشی اجتناب کرده اند تحمیل شرایط صحیح برای ساخت مشترک مسئولیت مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهاد سراسری سینما (بنیاد سینمایی فارابی) است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش تولید دیگری نیز حضور بخش شخصی {در این} زمینه است. طی این سال‌ها زمینه سازی اجباری صورت گرفته است با این حال این زمینه سازی تا حدودی انتهای جاده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر می‌خواهید در بخش ساخت مشترک ورزش پویایی داشته باشید باید اجتناب کرده اند سرخط ساخت که شبیه به حرفه‌ای شدن است آغاز کنید یعنی اجزای تشکیل دهنده صنعت سینما حرفه‌ای باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آدم‌هایی به ابعاد کافی داشته باشید جهان بین‌المللی ورزش مشترک داشته باشند به همان اندازه بتوان اجتناب کرده اند این تفاهم نامه‌ها استفاده کرد.

* همراه خود ملاحظه به توضیحاتی که حاضر کردید، «ام او یو» می‌تواند شرایطی را فراهم تنبل به همان اندازه بخش شخصی سینما وارد پروسه ساخت مشترک شود. بستر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط صحیح برای ورود بخش شخصی برای ساخت مشترک، به همان اندازه چه ابعاد اجتناب کرده اند سوی بنیاد سینمایی فارابی فراهم شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه چه ابعاد {در این} زمینه سودآور حرکت کرده است؟

۲ رویکرد را می‌توان {در این} مورد لحاظ کرد. آنچه کشورهای صاحب صنعت سینما موجود است اینجا است که مقامات وجه تسهیلگر دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستر اجباری را فراهم می‌تنبل به همان اندازه بخش شخصی همراه خود ملت هدف وارد مذاکره شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند اولین، اجتناب کرده اند نهاد سراسری سینما تقاضا حمایت تنبل. فرآیند تولید دیگری اینجا است چالش‌ای مشخص شده قرار می‌گیرد که اجتناب کرده اند سوی یکی اجتناب کرده اند نهادهای سراسری کشورهای طرف مذاکره، اصرار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر ۲ نهاد جستجو در تحمیل شرایط صحیح برای ساخت چالش مشترک هستند که هردو تخصص انصافاًً امکان‌پذیر بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما نیز هر ۲ تخصص را پایین بالا گذاشته‌ایم.

شناخته شده به عنوان مثال سه سال پیش تفاهم‌نامه‌ای را همراه خود رییس وسط سراسری فیلم صربستان در جشنواره فیلم برلین امضا کردیم. بعد از همه اجباری است این را هم بازگشت به شویم که صربستان یکی اجتناب کرده اند عجیب و غریب‌ترین کشورهای صاحب صنعت سینما در این کره خاکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی در بلوک شرق است، اجتناب کرده اند طرف تولید دیگری این ملت عضوی اجتناب کرده اند اتحادیه ecu است که برای سینما فاند سینما می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اکثر کشورهای ecu تفاهم نامه ساخت مشترک دارد. یعنی روزی که به هر دلیلی نمی‌توانیم همراه خود منصفانه ملت تفاهم نامه مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستقیم داشته باشیم، می‌توانیم اجتناب کرده اند منصفانه واسطه مشابه صربستان استفاده کنیم، به این معنا که همراه خود صربستان به هماهنگی می‌رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید براساس این توافقنامه درهایی برای ما باز می‌شود که همراه خود تولید دیگری ملت ها که صاحب صنعت سینما هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلایلی امکان انعقاد قرارداد مستقیم همراه خود آنها {وجود ندارد}، ارتباط برقرار کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پتانسیل ها آنها استفاده کنیم. این دلیل است چنین توافقنامه‌هایی را می‌توان منصفانه ارتباط تعدادی از جانبه دانست.

همراه خود بازرسی آثاری جشنواره‌های بین‌المللی حضور دارند، تقریباً هیچ فیلمی که تنها مشاور منصفانه ملت باشد نمی‌بینید. یعنی در تیتراژ پایانی، شناسایی فراوان اجتناب کرده اند کشورهای مختلف موجود است. فیلم سینمایی «درخت خاموش» به تهیه‌کنندگی علی نوری اسکویی مثال خوبی {در این} زمینه است، آقای اسکویی تهیه‌کننده ایرانی این فیلم بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردان آن فایسال سویسال اجتناب کرده اند ترکیه است، این چالش ساخت مشترک ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه است با این حال فاند کرواسی، آلمان، بوسنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … را داشته است. سهم ما نسبت به تولید دیگری ملت ها {در این} چالش سهم مقبولی بود، روزی که این چالش شناخته شده به عنوان ساخت مشترک اصرار شد همراه خود فیلمساز ترکی مواجه بودیم که ایران را همراه خود خوبی می‌محبوبیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلم‌های خوبی نیز ساخت کرده بود، بنیاد فارابی قالب مشخص شده را در شورای تخصصی شخصی بازرسی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان وارد ساخت مشترک {در این} زمینه شد.

بعد از همه این را هم باید بگویم که {به دلیل} مشکلات حال ما نمی‌توانیم مراودات پولی همراه خود تولید دیگری ملت ها داشته باشیم، با این حال روزی که فیلمنامه حاضر می‌شود بخشی اجتناب کرده اند آن را مثلاً پست پروداکشن را برعهده می‌گیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به سهم پست پروداکشنی ایران اتفاق می‌افتد سهم ما اجتناب کرده اند فیلم خاص می‌شود، در چنین شرایطی بنیاد سینمایی فارابی تهیه کننده ایرانی را مورد حمایت قرار می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تهیه کننده ایرانی است که وارد بحث همراه خود طرف خارجی می‌شود.

* اگر «درخت خاموش» را شناخته شده به عنوان مثال در ساخت مشترک در تذکر بگیریم، موقعیت بنیاد سینمایی فارابی به غیر اجتناب کرده اند تامین پست پروداکشن در چنین چالش‌هایی چیست، خواه یا نه تهیه‌کننده ایرانی اجتناب کرده اند در گذشته همراه خود طرف توقف به تفاهم رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب را شناخته شده به عنوان منصفانه اصرار به فارابی حاضر کرده است؟

شاه مهم دریافت پذیرش در بازار جهانی ساخت مشترک است، نمی‌توان اظهار داشت همراه خود تولید دیگری ملت ها هیچ تولیدی نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان را برای انجام مراودات باز نمی‌کنیم ولی جستجو در سهم اجتناب کرده اند کشورهای تولید دیگری هستیم، به معنای واقعی کلمه هستند همانگونه که پیش بینی دارید باید در جهان جهانی حضور داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بازارهای جهانی سهمی را بدست آمده کنید، دیگران نیز جستجو در مشارکت {در این} ورزشی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید قواعد این ورزشی رعایت شود. این استراتژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیری {که باید} طی شود همراه خود شاه بیت ساخت مشترک محقق می‌شود، اگر چنین مساله‌ای را قبول کنیم باید کل منظومه سینما را معطوف به این مساله ببینیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنجایی که خواستن به توانمندسازی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اینکه به تعیین کنید حرفه‌ای صنعت سینما تعیین کنید گیرد به همان اندازه فرصتی داشته باشد در جهان بین‌المللی مشارکت تنبل، شرایطش را فراهم کنیم. در همین راستا بنیاد سینمایی فارابی به تعیین کنید تخصصی کارگروه ساخت مشترک را تحمیل کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یکپارچه فراخوانی نیز آشکار کردیم به همان اندازه براساس آن افرادی که جستجو در ساخت مشترک هستند، فیلمنامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفاهم‌نامه همراه خود نمایندگی خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری مدارک به کارگروه حاضر دهد.

{به دلیل} مشکلات حال ما نمی‌توانیم مراودات پولی همراه خود تولید دیگری ملت ها داشته باشیم، با این حال روزی که فیلمنامه حاضر می‌شود بخشی اجتناب کرده اند آن را مثلاً پست پروداکشن را برعهده می‌گیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به سهم پست پروداکشنی ایران اتفاق می‌افتد سهم ما اجتناب کرده اند فیلم خاص می‌شود، در چنین شرایطی بنیاد سینمایی فارابی تهیه‌کننده ایرانی را مورد حمایت قرار می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تهیه کننده ایرانی است که وارد بحث همراه خود طرف خارجی می‌شود اینکه بنیاد سینمایی فارابی به همان اندازه چه ابعاد در توسعه ساخت مشترک می‌تواند تاثیرگذار باشد، همراه خود منصفانه مثال قابل رئوس مطالب است، فیلم «فاطمه» که چالش ساخت مشترک همراه خود ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید صربستان است همراه خود بدست آمده طرفدار‌نامه اجتناب کرده اند سوی بنیاد سینمایی فارابی توانست فاند مشخص شده شخصی را بدست آمده تنبل. به معنای واقعی کلمه هستند وقتی بنیاد سینمایی فارابی شناخته شده به عنوان نهاد سراسری منصفانه چنین نامه‌ای را صادر می‌تنبل، منصفانه وجاهتی برای این چالش تحمیل می‌شود.

اجباری است این را هم بگویم بنیاد فارابی محدودیت روزی برای تقاضا‌ها اندیشه در مورد نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی این مدت بالغ بر ۵۰ چالش کشتی شده که متعدد اجتناب کرده اند این چالش‌ها {به دلیل} نقص پرونده، نبود تهیه‌کننده شدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو تامین نشدن سرمایه جدا گذاشته شد. فراوان نیز مورد حمایت قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوع فراوان نیز چندان مرتبط همراه خود ما نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌توانستیم توجیه شدید برای مشارکت در آن داشته باشیم که اجتناب کرده اند اصل کار خارج شد.

بعد از همه این چالش‌ها بعداً به صورت شخصی وارد حرکت شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون حمایت فارابی چالش شخصی را پیش بردند. تمام این امتیازات سبب شد به همان اندازه ما کم کم ورزشی ساخت مشترک را یاد بگیریم چرا که پیش اجتناب کرده اند این نیز در سینمای ایران چیزی شناخته شده به عنوان ساخت مشترک صورت نگرفته بود.

بعد از همه همکاری‌هایی {بوده است} شناخته شده به عنوان مثال در چالش «راه ابریشم» کسب شرکت ها اجتناب کرده اند منصفانه ملت تایوانی داشته‌ایم که بعد از همه آن هم در درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیان فیلم سهیم نبوده است، این در حالی است که ساخت مشترک یعنی سرمایه‌گذاری مشترک. الگوی جدیدتر «لایه‌های دروغ» بود. این چالش شاید یکی اجتناب کرده اند شدید ترین چالش‌های ساخت مشترک باشد که نهاد سراسری فیلم فنلاند که اتفاقاً یکی اجتناب کرده اند نهادهای قادر مطلق ساخت فیلم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه سالانه آن چیزی حدود ۲۵ میلیون دلار در سال تنها برای تولیدات مشترک است، علاوه بر این «لایه‌های دروغ» چاپ شده کننده آمریکایی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید تنها فیلم ایرانی است که چنین شرایطی را داشته است.

* همراه خود ملاحظه به توضیحاتی که حاضر کردید، بنیاد سینمایی فارابی شرایطی را فراهم می‌تنبل به همان اندازه ساخت مشترک صورت بگیرد یعنی روابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید لینک‌هایی را برای تهیه‌کننده هر دو کارگردان ایرانی تحمیل تنبل به همان اندازه این تولیدات جلوی دوربین برود، با این حال آنچه شنیده می‌شود اینجا است که تهیه‌کنندگان خودشان توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید قراردادها را کنار هم قرار دادن می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اصرار همکاری به فارابی می‌دهند.

روزی وجود دارد تفاهم‌نامه امضا می‌شود، منصفانه سری اطلاع‌رسانی‌ها صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال در راستای همکاری همراه خود فنلاند، نشستی {در خانه} سینما همراه خود حضور رییس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست بین‌الملل وسط سراسری فیلم فنلاند برگزار شد، دانستن درباره صربستان نیز همین اتفاق رخ داد. همراه خود {اطلاع رسانی} ادعا می‌کنیم که امکان همکاری برای ساخت مشترک همراه خود این ملت ها فراهم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی مندان می‌توانند قالب‌های شخصی را حاضر کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت تایید بنیاد فارابی، همراه خود طرف خارجی برای مشارکت گفتگو می‌کنیم. این توسعه برای طرف خارجی نیز صورت می‌گیرد، یعنی طرف صربستانی فیلمنامه‌ای را برای ساخت مشترک حاضر می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما بعد اجتناب کرده اند تایید شرایط برای ساخت را فراهم می‌کنیم که الگوی آن «زیستن {در میان} خدایان» هر دو شبیه به «فاطمه» همراه خود همکاری کشورهایی چون صربستان، ایتالیا، کرواسی است.

بعد از همه قرار بود بنیاد سینمایی فارابی نیز {در این} چالش حضور داشته باشد که {به دلیل} مشکلاتی زمینه تبادلات پولی وجود داشت، این اتفاق به صورت مستقیم رخ نداد، ما برای این چالش بیش اجتناب کرده اند ۲ سال کلاس ها مختلف برگزار کردیم. بعد از همه این را هم باید بگویم که قرار شد بنیاد سینمایی فارابی عناصر ایرانی {در این} چالش را حمایت تنبل که در پایان مصطفی احمدی شناخته شده به عنوان دستیار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور کارگردان در چالش حضور داشت، خانم قلم‌فرسایی طراح صحنه، فرشته حسینی بازیگر {در این} چالش حضور داشتند، این چالش قرار بود در ایران فیلمبرداری شود که {به دلیل} شرایط حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه‌ای که نتوانستیم آن را تامین کنیم این اتفاق رخ نداد.

اجباری است که سینمای ایران ورزشی، قواعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصول ساخت مشترک را یاد بگیرد. باید بدانیم که برای منصفانه ساخت مشترک باید اجتناب کرده اند همکاری منصفانه حقوقدان در مرحله بین‌الملل استفاده کنیم به همان اندازه همراه خود مشکلاتی مشابه چالش آقای فتحی مواجه نشویم. یکی اجتناب کرده اند مهمترین مشکلات ما در توسعه ساخت مشترک بحث تراکنش پولی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم اینجا است که تامین کننده هر عامل غیر اجتناب کرده اند مراودات پولی باشیم؛ مشابه تامین بازیگر، مونتاژ موسیقی، تصحیح رنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو تدوین.

هزارتوی «تولید مشترک» در سینما/ هنوز هیچ توافقنامه رسمی نداریم!

* روزی که بنیاد فارابی {به دلیل} مشکلات مختلف نمی‌تواند به صورت مستقیم در بخش ساخت مشترک ورود پیدا تنبل، موقعیت بخش شخصی {در این} زمینه جسورانه می‌شود.

گاهی منصفانه چالش سینمایی می‌تواند وجه سراسری داشته باشد، شناخته شده به عنوان مثال چالش اقبال لاهوری برای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه برای شبه قاره منصفانه چالش ضروری است. این دلیل است بنیاد سینمایی فارابی وارد این چالش که می‌شود اجتناب کرده اند آن پشتیبانی درست می‌تنبل، قابل انجام است بخش شخصی {در این} زمینه ورود پیدا تنبل با این حال آنکه مذاکرات اجباری را همراه خود نهادهای مربوطه پاکستان انجام می‌دهد بنیاد سینمایی فارابی است. چرا که این چالش شاید در انتخاب بخش شخصی قرار نگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی منصفانه چالش مشترک جهان‌ای به شمار می‌رود، چالش‌ای در شأن ۲ ملت که تصور به با توجه به منصفانه شخصیت بنام تاثیرگذار باشد، چنین چالش‌ای برای ما حائز اهمیت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش‌های اجباری آن را تامین می‌کنیم.

بعد از همه به همان اندازه در این زمان تعدادی از فیلمنامه اجتناب کرده اند سوی ۲ طرف نوشته شده که مورد قبول قرار نگرفته است. در جاری حاضر منصفانه کارگروه مشترک برای نگارش فیلمنامه اندیشه در مورد شده است. جهان ساخت مشترک، جهان فراگیری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به آموزش برای بخش دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم دوستان ما در بخش شخصی این مسیر را طی کرده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما نیز هرجایی که توانستیم چه به صورت مستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه مایل حامی آنها بوده‌ایم، حتی در صورتی که چالش مشخص شده چندان در چارچوب حمایتی ما قرار نداشته باشد سعی می‌کنیم به همان اندازه خدماتی چون نامه‌نگاری‌ها همراه خود سفارت ایران در ملت مشخص شده، بدست آمده ویزا را انتخاب کنید و انتخاب کنید … را حاضر دهیم با این حال سرمایه‌گذار مستقیم نداشته‌ایم. هر آنچه ساخت مشترک باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصور به در ایران ساخته شود، حمایت می‌کنیم.

به همان اندازه در این زمان حمایت‌های متعدد را اجتناب کرده اند چالش‌های مختلف داشته‌ایم که ترجیح داده‌ایم آن را رسانه‌ای نکنیم چرا که انتخاب بی نظیر ما ساخت است، حتی وقتی روی آن چالش خاص نکرده باشیم. قابل انجام است بنیاد فارابی روی برخی اجتناب کرده اند چالش‌ها مستقیم تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی نیز چنین صورت نگرفته باشد با این حال بی شک کمک‌های ویژه‌ای به آن است چالش برای ساخت در کشورهای مختلف انجام داده است، کمااینکه به همان اندازه در این زمان شرایط برای ساخت چالش‌ها در کشورهای مختلف اجتناب کرده اند جمله ارمنستان، ترکیه، صربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی آلمان فراهم کرده‌ایم که بعد از همه تاکید می‌کنم زمینه سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل گری برای ساخت چنین آثاری مسئولیت منصفانه نهاد سراسری سینما مشابه بنیاد سینمایی فارابی است.

تعطیل قراردادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفاهم‌نامه ها تا حدودی زمینه ساز اینجا است که بخش شخصی فرصتی داشته باشد اجتناب کرده اند چنین فضایی بهرمند شود.

یکپارچه دارد…