همکاری‌های ایسفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحه بحث سینمای کودکان توسعه می‌یابد


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی صفحه بحث سینمای کودکان ایران، {در این} نشست گروه کارگردانان سندیکای فیلم مختصر همراه خود حضور مدیرعامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان صفحه بحث سینمای کودکان که شامگاه چهارشنبه ۱۸ فروردین برگزار تبدیل می شود. ۱۴۴۰۴ همراه خود حضور مسعود العامری ظالم رئیس جمهور گروه کارگردانان صفحه بحث فیلم مختصر ایران همراه خود الهام اقالریستاد مرکزی صفحه بحث سینمای کودکان امیر توداروستا، کافه قهرمان، رضا اسدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهمن دادفر را همراهی می تدریجی. توسعه همکاری های دوجانبه تاکید توصیه.

{در این} دیدار مهدی آذربایجان سرپرست مسئله صفحه بحث سینمای کودکان ایران در خصوص تعمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه روابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت ها متاسف تاکید بر مکانیسم های انتخاب گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب گیری در فیلم های مختصر.

علاوه بر این شاهزاده من می خواهم ظالم آنها فکر می کنند چگونگی برگزاری بیشتر جشنواره فیلم مختصر تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشنهاداتی برای مشارکت فعالتر صحبت کردند.متاسف{در این} مناسبت در سراسر جهان مطرح شد.

{در این} دیدار علی الجعفری راضی است پورسماعیلی{در این} مونتاژ طیبه فلکیان، آرش رصافی، مایکل دیانی (مشاور) را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد حسین امیری (مشاور مدیرعامل) نیز حضور داشتند.