وجوه مسدودی به همان اندازه تعدادی از هفته تولید دیگری در حساب ایران


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند صدا و سیما; خوب مقام آگاه گفتن کرد: وجوه بلوکه شده به همان اندازه تعدادی از هفته بلند مدت در نظر گرفتن ایران واریز تبدیل می شود.

اخیرا و در اقدامی تولید دیگری، چارچوب و استراتژی مورد نیاز برای تعمیر حصر بخش بزرگی اجتناب کرده اند دارایی ها ارزی مسدود شده در ایران ایجاد و مورد هماهنگی طرفین قرار گرفت.

دیروز یکی اجتناب کرده اند رسانه ها اجتناب کرده اند آزادسازی بخش زیادی اجتناب کرده اند دارایی ها ارزی مسدود شده در ایران خبر داد.

بر ایده دانش دریافتی، بر ایده این قرارداد کدام ممکن است امضا و آخرین شد، چارچوب و توسعه مورد نیاز برای تعمیر حصر بخش بزرگی اجتناب کرده اند دارایی ها ارزی مسدود شده در ایران رئوس مطالب و مورد هماهنگی دو طرف قرار گرفت.

طبق این استراتژی، وجوه بلوکه شده ظرف تعدادی از هفته در بازه روزی معینی در حساب های ایرانی مخلوط آوری تبدیل می شود. چارچوب این قرارداد نیز خیلی شبیه قرارداد قبلی است کدام ممکن است طی آن مبلغی حدود ۴۷۰ میلیون یورو در حساب های ایران بدست آمده شد.

به آگاه دارایی ها موثق، رقمی کدام ممکن است همراه خود اجرای فینال توافقنامه صادر خواهد بود چندین برابر مبلغ دریافتی پس اجتناب کرده اند هماهنگی همراه خود انگلیس است.

دیروز، شهریار حیدری، عضو کمیسیون ایمنی سراسری و پوشش خارجی مجلس در اظهار داشت و گو همراه خود خبرگزاری های خانه دانستن درباره آزادسازی دارایی ها ممنوعه ایرانی در کره جنوبی اظهار داشت: در مونتاژ بیرون از کاف روز سه شنبه ۱۸ فروردین، کمیته ایمنی سراسری و پوشش خارجی تشکیل مونتاژ داد. . همراه خود اعضای وزارت امور خارجه گزارش شد کدام ممکن است در جریان این امتحان شده ها، دارایی ها ایرانی مسدود شده در کره جنوبی آزاد شدند، با این حال آنها زمان را گفتن نکردند.

مقامات سیزدهم تاکنون همراه خود دیپلماسی پرانرژی شخصی سودآور به آزادسازی بخشی اجتناب کرده اند دارایی ها ارزی ایران در کشورهای مختلف شده است و این است امتحان شده ها همچنان یکپارچه دارد.