ویدئو/ وقتی حرکت آسیب رسان بندباز عصر جدید نفس‌ها را در سینه حبس می‌تدریجی!


گروه موسیقی زاگرس در نیمه دوم این سیستم عصر جدید نمایشی دلهره آور است را اجرا کرد.

به گزارش صبح بلافاصله، در بخشی اجتناب کرده اند این سیستم یکی اجتناب کرده اند اعضای این گروه نزدیک بود تعادل شخصی را اجتناب کرده اند انگشت بدهد.

گروه زاگرس

سید توانایی حسینی و سید رضا حسینی مرد عموزاده های دزفول خوزستان هستند کدام ممکن است گروه زاگرس را تشکیل داده اند و در زمینه آکروبات و ورزشی های گروهی ورزش می کنند.

نیروی کار زاگرس همراه خود نمایندگی آر عصر جدید ۳ به افراد راه اندازی شد شد و همراه خود اجرای این سیستم ورزشی در نیمه دوم مرحله مقدماتی فصل سوم فاصله جدید در ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ توانستند اولین بار برای حضور در نیمه باقی مانده در نیمه دوم اجتناب کرده اند فصل سوم خوب جدید جدید.

گروه موسیقی زاگرس متشکل اجتناب کرده اند دو سوار به تماس گرفتن‌های سیدقدرت حسینی و سیدرضا حسینی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند اقوام و مرد عمو هستند.

آنها سال هاست کدام ممکن است در بخش آکروباتیک و ورزشی های زهی حضور دارند و جشن ها و مراسم های زیادی را انجام داده اند.