ویدئو/ وقتی سیروان و زانیار در مهمونی متلک باران می‌شوند!


سروان و زانیار خسروی بازدید کننده این سیستم بازدید کننده همراه خود اجرای ایرج طهماسپ بودند.

به گزارش صبح درست در این لحظه، دو نفر اجتناب کرده اند شخصیت های عروسکی بازدید کننده دیجی و شباش در قالب کمدین برادران خسروی را به سخره گرفتند.

موضع پرخطر سروان خسروی با توجه به محراب قاسمخانی

پس اجتناب کرده اند مطالعه پست محراب قاسم خانی دوست و آشنای عجیب و غریب کدام ممکن است درست در این لحظه با توجه به من می خواهم نوشته بود، ترجیح دادم سکوت نکنم به همان اندازه مورد سوء تفاهم فالوورهایش قرار نگیرم.

مهراب جان حتما یادت هست کدام ممکن است در انتخابات در گذشته همراه خود من می خواهم تصمیم خریدی و گفتی کدام ممکن است کارکنان آقای روحانی به من می خواهم (سروان خسروی) در مخلوط هوادارانش در استادیوم دوازدهم در ازای سه نفر اصرار دادند کدام ممکن است سه ۴ لحن تیز کردن کنم. اجرای زنده در تهران، من می خواهم آرزو می کنم ۲۰۰۰ نفر را اعدام کنم و قطعاًً به یاد دارم کدام ممکن است در حالی کدام ممکن است این اصرار را رد کردم، {به دلیل} صداقتی کدام ممکن است داشتیم، به این مرحله پاسخ صریح دادم.

اگر به تذکر خواهید کرد این بدان معناست کدام ممکن است خواهید کرد و همسرتان {در این} وسط هستید و همراه خود لباس های ناپاک ریسک می کنید و من می خواهم هیچ کاری {نمی کنم} و چنین چیزهایی را نمی فهمم و ساده مسکن من می خواهم برای من می خواهم ضروری است، {نمی دانم}. خواستن به دلیل اصولاً را ببینید.

متنی را کدام ممکن است با توجه به پاورقی نوشته اید بنویسید. اسم یکی اجتناب کرده اند دوستانم را می دانم چون جریان را در مکالمه تلفنی شخصی خاص کردید، با این حال اگر جرات نوشتن عنوان او را ندارید، اصلاً نیازی به نوشتن با توجه به او ندارید و باعث تحمیل معما تبدیل می شود. در نظر گرفته شده کن «دوست» شبیه به است کدام ممکن است «سروان خسروی» بود.