ویدیو/ سارا و نیکا همراه خود اندیشه جادوی توجه ها برگشتند


سارا و نیکا فرقانی ویدئویی را در صفحه اینستاگرام شخصی آشکار کردند به همان اندازه آرم دهند بار تولید دیگری به اندیشه توسل به معما همراه خود چشمان شخصی بازگشته اند.

صبح – نیکا فرقانی {در این} ویدئو آرم داد کدام ممکن است او و سارا یک بار دیگر ایران را توقف کردند و به سوئد بازگشتند. او {در این} ویدیو صحبت نمی شود و ساده به چشمانش شلیک می تدریجی.

بیاموزید: ویدیو: سارا و نیکا در برف غیرمعمول و آسیب رسان رول می شوند!

بیوگرافی سارا و نیکا فرقانی

سارا و نیکا فرقانی دستور در ۲۹ مرداد ۱۳۸۳ در تهران متولد شد. نیکا منصفانه دقیقه اجتناب کرده اند سارا بالاتر است.

نسرین جلیلی مادر سارا و نیکا کارمند، پدر سارا و نیکا فوتبالیستی بود کدام ممکن است ۱۵ سال در نیروی کار های عقاب و ریل در لیگ کودکان تفریحی کرد با این حال {به دلیل} سانحه تصادف نتوانست به بازی شکسته نشده دهد. فوتبال.

پس اجتناب کرده اند نوک فصل دوم دی سی، سارا و نیکا به در کنار کفگیرها شخصی برای شکسته نشده تحصیل {در این} ملت به سوئد مهاجرت کردند.