پرداخت ۸ میلیارد ریال غرامت در پرونده بیمه عمر و بیمه عمر


بیمه سرمد در پرونده بیمه عمر ۸ میلیارد ریال غرامت پرداخت کرده است.

به گزارش پایگاه خبری تفاه از روابط عمومی بیمه سرمد، این شرکت با شعار تبدیل شدن به یک شریک مطمئن برای بیمه شدگان و مشتریان، مبلغ ۸ میلیارد ریال غرامت در پرونده بیمه عمر پرداخت کرده است.

بر اساس این گزارش، بیمه سرمد پس از گذشت دو ماه از صدور بیمه نامه عمر بیمه شدگان شعبه شرق در استان تهران، به دختر ۱۳ ساله فرد فوت شده در تصادف پرداخته است. بیمه شده ای که ذینفع بیمه عمر پدرش بود.

با نگاهی به مدارک، این شرکت ضمن دلجویی از خانواده این بیمه شده محترم، چکی به مبلغ ۷.۸۴۹ میلیارد ریال به پدربزرگ بیمه شده نرسیده به سن قانونی تحویل داده است.

بیمه عمر قراردادی است که به موجب آن شرکت بیمه متعهد می شود در صورت فوت بیمه شده در طول مدت بیمه نامه، حق بیمه (وجوه یا اندوخته) را به بیمه شده یا ذینفع پرداخت کند. پس از انقضای بیمه نامه یا بیمه نامه