پیشرفت ۱۵ درصدی کمیته تالیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدوین کنگره سراسری ۶۵۴۴ شهید استان لرستان


بر مقدمه تجربیات خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) لرستان، هفتمین نشست توافق اجلاس سراسری ۶۵۴۴ شهید لرستان ظهر درست در این لحظه سه شنبه ۱۵ فروردین ماه به ریاست فرهاد زفیار فرماندار را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور سردار مرتضی کشکولی فرمانده سپاه لرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبیر کنگره برگزار شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این روسای کمیته های ۲۲ گانه.

سردار کشکولی در گزارش انجام کمیته ها اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به واگذاری مقامات، انجام کمیته ها به همان اندازه حدودی تنبل شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این الگو رو به افزایش است. در قالب این کنفرانس ۲۱۷ این سیستم همراه خود اعتباری بالغ بر ۷۲ میلیارد تومان فکر شده بود کدام ممکن است در اواخر سال ۱۴۰۱ هر دو اردیبهشت ۱۴۰۲ برگزار می شد.

دبیر کل کنگره ۶۵۴۴ شهید لرستان همراه خود ردیابی به انجام ۲۲ کمیته برخاسته اجتناب کرده اند این کنفرانس افزود: تاکنون ۳۳.۷۸ سهم پیشرفت داشته ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۶.۲۲ سهم اجتناب کرده اند این سیستم های اولین عقب هستیم. ما در برخی اجتناب کرده اند این سیستم ها قابل مقایسه با یادواره شهدا پیشرفت خوبی داشته ایم. با این حال برخی اجتناب کرده اند این سیستم های همیشگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستور برگزاری کنفرانس بر مقدمه این سیستم هایی چون تدوین کتاب، مجموعه خاطرات شهدا، وصیت نامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وصیت نامه شهدا، ساخت فیلم مختصر، مستند، سریال، تهیه سرودهای حماسی بومی، یادمان ها است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسبابک ها این شهر را می سازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان را اصلاح می دهد، ما عقب هستیم.


را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمانده سپاه لرستان افزود: شهدا نیازی به ما ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنقدر شکوه در ذات شهدا موجود است کدام ممکن است اگر روایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد به خوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درستی انجام شود (در قالب کتاب، فیلم، مستند، سرود را انتخاب کنید و انتخاب کنید…). ) بیش از حد. مشکلات زیبایی شناختی محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی جوامع غیر مذهبی رفع تبدیل می شود.

وی اظهار داشت: در لرستان خواستن به کار زیبایی شناختی، بهتر از کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گامی برای شهداست. چون همه افراد شهدا را دوست دارند.

وی در طولانی مدت سخنان شخصی اظهار داشت: ۳۳.۷۸ سهم هیئت های تشریفاتی، ۱۷ سهم کمیته عمران را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادبود، ۲۱.۵ سهم محرومیت زدایی، ۴۲ سهم فمینیست ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های افراد نهاد، ۲۴.۱۶ سهم، دنیای آنلاین ما ۲۲.۳ سهم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخلوط آوری اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار ۳۹.۵ سهم بعد از همه ما {در این} زمینه عقب هستیم از قابل دستیابی است پدران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادران شهدا گم شوند. کمیته آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویی ۱۸٪، اطلاعات پژوهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشگران ۳۲.۲۲، شاهدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانبازان ۶۹.۲۷٪ ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش ۴۰.۱۲٪، مجمع ۱۵٪؛ {در این} زمینه بعد از همه نوشتن کتاب اشکال ساز است. کمیته زیبایی شناختی هنری رزمایش ۲۵.۱۵ سهم طلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحانیون ۱۵ سهم طلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدرسین ۲۷.۹۳ سهم {در این} هیئت می توانیم کارهای زیادی انجام دهیم از اطلاعات آموزان عصر بلند مدت هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید همراه خود شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیند های آنها تا حد زیادی شناخته شده شوند. بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان ۶۲/۵۱ سهم امور عشایر ۳۵ سهم.


ولی لرستان در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند این دیدار اظهار داشت: خون شهدا بی قطعا ارزش آن را دارد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی {در این} دوره ها توفیق است. ما برای چیزی وقت می گذاریم کدام ممکن است قیمتی ندارد. گام های بزرگی در کنگره برداشته شده است با این حال قابل ارزیابی همراه خود رشادت های شهدایی کدام ممکن است در راه مرزهای وطن را انتخاب کنید و انتخاب کنید میهن جان شخصی را فدا کردند نیست.

زویار بر کاهش شکاف روزی بین دوره ها ستاد کنفرانس تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: اطمینان حاصل شود که افزایش اثربخشی، بدست آوردن به نتایج جذاب، افزایش خروجی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر نواقص در کمیته ها، دوره ها کنفرانس باید ماهیانه عالی بار به همان اندازه ۴۵ روز در کمیته ها برگزار شود. استان

رئیس ستاد اجلاسیه ۶۵۴۴ شهید لرستان، کار با هم دبیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسای کمیته ها را مهم دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: در گذشته اجتناب کرده اند برگزاری دوره ها ستاد، دوره ها فاصله ای خانه کمیته ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج آن تشکیل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید انجام شود. به ستاد گفتن شود.»

ولی لرستان افزود: یکی اجتناب کرده اند اتفاقات مهم سال ۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوایل سال ۱۴۰۲ در لرستان برگزاری اجلاسیه ۶۵۴۴ شهید {است تا} انشاءالله بتوانیم در روز اجلاسیه کارنامه خوبی داشته باشیم. حاضر شده است.

سرهنگ محمودوند، مدیرعامل اجلاسیه ۶۵۴۴ شهدای لرستان در {پاسخ به} پرس و جو خبرنگار ایبنا دانستن درباره کتاب های پیش سوراخ بینی شده کنگره اظهار داشت: پیش سوراخ بینی تبدیل می شود ۷۰۰ عنوان کتاب در لرستان تدوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشکار شود کدام ممکن است ۶۰ عنوان آن مخلوط آوری شده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو در مرحله کنار هم قرار دادن سازی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقیه کتاب ها وعده داده شده است کدام ممکن است برای ادغام کردن روسای کمیته هایی است کدام ممکن است کتاب های محول شده را تهیه می کنند.


شایان اشاره کردن است {در این} مونتاژ روسای کمیته های ۲۲ نفره گزارشی اجتناب کرده اند انجام شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات پیش روی این کمیته ها حاضر کردند.

بر مقدمه تجربیات، کتاب «شهدای جاویدان» اجتناب کرده اند سوی کمیته منطقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازاریابی در ۲۰ اردیبهشت، زندگینامه شهدای عشایر کمیته امور بادیه نشینان در هفته آخر اردیبهشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد بادیه نشینان در حفاظت مقدس. این. کمیته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند «سلول به خندق» آشکار شده توسط کمیته طلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحانیون.