چرا فیبرها کربوهیدرات و کالری محسوب می شوند؟ جی! آیا به شما قدرت می دهد؟ : تغذیه


من از زمانی که مجبور شدم زمان را قفل کنم سعی کردم چند کیلو وزن کم کنم و بنابراین کالری شماری می کردم. فیبر نسبت به کربوهیدراتهای روزانه محاسبه می شود ، اما آیا تأثیر کاملاً متفاوتی با کربوهیدراتها دارد؟ جی! آیا عمدتا برای تغذیه باکتری های دستگاه گوارش استفاده نمی شود؟ و اگر این امر به جذب کالری در جاهای دیگر کمک می کند ، چرا باید 4 گوساله در گرم به عنوان کربوهیدرات حساب کرد؟

من نگران محاسبه بسیار بد نیستم ، زیرا فقط کنجکاو هستم. هر گونه بینش قدردانی خواهد شد!

دیدگاهتان را بنویسید