کارگاه «بیان نشده‌نویسی» برگزار شد/ امیررضا کوهستانی {در میان} جوان‌ها – تئاتر اینترنت


امیررضا کوهستانی طراح را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردان تئاتر برای بچه های دانشگاه کارگاهی همراه خود موضوع دیالوگ برگزار کرد.

به گزارش تئاتر اینترنت، امیررضا کوهستانی نویسنده، طراح را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردان تئاتر در ساعات پایانی یکشنبه ۴ اردیبهشت ماه در فرهنگسرای اندیشه گروه باکلاس هنری شهرداری تهران، برای بچه های دانشگاه تئاتر کارگاهی همراه خود موضوع دیالوگ برگزار کرد.

«بیان نشده نویسی» عنوان کارگاهی است کدام ممکن است امیررضا کوهستانی همراه خود هدف ارتقای آموزشی دانشجویان تئاتر برگزار کرد. در راه اندازی شد این کارگاه آمده بود «همه وقت به تذکر می‌رسد برای ارتباط میان ۲ شخصیت باید آگاه‌ای تعیین کنید بگیرد؛ با این حال می‌شود جهان وطنی در تذکر گرفت کدام ممکن است در آن بین ۲ شخصیت گفتگویی رد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدل نمی‌شود؛ در عین جاری آنچه میان ۲ نفر تعیین کنید می‌گیرد، فهمیده می‌شود، هم اجتناب کرده اند سوی شخصیت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اجتناب کرده اند سوی تماشاگران. {در این} کارگاه پیش فرض دریابیم چگونه این بیان نشده‌ها را بنویسیم.»

{در این} کارگاه کدام ممکن است همراه خود حضور بیش اجتناب کرده اند ۳۰۰ دانشجوی تئاتر برگزار شد، کوهستانی همراه خود توضیح دادن فرایند دیالوگ میان شخصیت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آدم‌ها در دنیای دراماتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق، ذکر شد: دیالوگ در تئاتر هر دو سینما الفاظی است کدام ممکن است روی صحنه خاص می‌شود. در اقامت دقیق دیالوگ‌هایی است کدام ممکن است خاص نمی‌شود ولی درک می‌شود کدام ممکن است به شرایط تعیین می شود.

وی افزود: برای فهم این درک خواستن به ارتباط دوسویه است، گوینده کلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید محبوبیت او اجتناب کرده اند رمز و راز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس رمز و راز را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناختش اجتناب کرده اند شرایط. این مثال می‌تواند هر دو در بستر خصوصی رخ دهد هر دو اجتماعی، دیالوگی کدام ممکن است آگاه نمی‌شود در بستر اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنی اکتسابی‌های متفاوتی دارد. باید بستر را برای این رویه در نمایشنامه فراهم کنید.

{در این} کارگاه، کارگردان «ایوانف» امتحان شده کرد به زبانی آسان آرم دهد چگونه ما در اقامت دقیق همراه خود نگفتن‌ها به سوئیچ تمام آنچه مدنظرمان است، مبادرت می‌ورزیم. اجتناب کرده اند همین رو کوهستانی همراه خود بازخوانی نمایشنامه «Far Away» کارول چرچیل نویسنده شاخص انگلیسی این الگو را دلیل داد.

وی ذکر شد: کارول‌ چرچیل همانند جامپ‌کات در سینما در دیالوگ افزایش تحمیل می‌تنبل. ابتدا دیالوگ را می‌نویسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس پاک می‌تنبل.

کوهستانی افزود: بیان نشده آن چیزی است کدام ممکن است {در میان} دیالوگ قرار می‌گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمز و راز باید آن را درک تنبل. این دیالوگ‌هایی است کدام ممکن است برای راهنمایی خلوت است. دیالوگ‌نویسی به نحوی شعر است، قصدش خاص عصاره کلام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای تمیز بین عبارات را گروه اجرایی پر می‌کنند.

این کارگردان همراه خود ردیابی به نمایشنامه کارول‌ چرچیل اجتناب کرده اند دردسرساز بودن سوئیچ داده ها توسط نویسنده به رمز و راز ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه چقدر در نمایشنامه‌ها اجتناب کرده اند دیالوگ‌های به درد نخور برای سوئیچ داده استفاده می‌شود.

کوهستانی در یکپارچه همراه خود بازخوانی نمایشنامه «۱۷ دی مکان بودی؟» شخصی آرم داد چگونه بیان نشده‌ها همراه خود آگاه‌ها تمایز دارند. وی همراه خود ردیابی به محتوای متنی شخصی اجتناب کرده اند استراتژی پرسیدن‌های مکرر برای به حرکت درآوردن دیالوگ یاد کرد کدام ممکن است در این س‌ها همواره موضوع به تعویق می‌افتد.

در یکپارچه کوهستانی همراه خود چاپ شده فیلم‌تئاتر «بی‌تابستان» اجتناب کرده اند تخصص خصوصی خودش در نوشتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی «بیان نشده‌ها» ذکر شد. در طولانی مدت نیز مونتاژ سوال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخی کسب اطلاعات در مورد این روش برگزار شد.

کارگاه «بیان نشده نویسی» امیررضا کوهستانی به همت صفحه بحث آموزشی ادبیات نمایشی دانشکده آثار هنری، جشنواره دیالوگ، مدیریت هنرهای نمایشی گروه باکلاس هنری شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرهنگسرای اندیشه برگزار شد.