کاهش ۹۳ درصدی بیماری‌های عفونی/افزایش ۱۱۰ درصدی در حال مرگ‌های مرتبط همراه خود آلودگی هوا در تهران


به گزارش گروه علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش ایرنا اجتناب کرده اند پژوهشکده بیماری های گوارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کبد دانشکده علوم پزشکی تهران، نتایج تحقیق ۳۵۰ محقق علوم پزشکی ملت همراه خود همکاری محققان در سراسر جهان نماد می دهد نظام سلامت ایران همراه خود وجود دستاوردهای ارزشمند طی سه دهه قبلی به طور قابل توجهی مدیریت دیدنی بار بیماری های واگیر، همراه خود چالشها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهدیدات بهداشتی قابل توجه در زمینه بیماری های غیرواگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش در حال مرگ های نابهنگام عمدتا ناشی اجتناب کرده اند مشکلات قلبی، سکته های قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغزی، افزایش در حال مرگ های مرتبط همراه خود آلودگی هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه فزاینده عناصر خطر متابولیک مواجه {بوده است}.

این بررسی کدام ممکن است نتایج آن ۱۷ فروردین  ۱۴۰۱ (۶ آوریل ۲۰۲۲) طی مقاله ای تحمل عنوان  Health system performance in Iran: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study ۲۰۱۹ در روزنامه «لنست» آشکار شده است، ضمن تجزیه و تحلیل مهمترین تحولات کارآمد بر نظام سلامت ایران طی سال های ۱۳۹۸ – ۱۳۶۹ (۱۹۹۰ به همان اندازه ۲۰۱۹) را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای دیدنی حاصله طی این سه دهه، علاوه بر این همراه خود هدف هدایت نظام مراقبت های بهداشتی ملت {به سمت} سیاستگذاری های بیشتر مبتنی بر شواهد، میل بندی پوشش ها بر ایده مشکل های مهم حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوظهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز کاهش نابرابری‌ ها در گلوله کردن شاخص های سلامت، بار بیماری های واگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرواگیر در ایران را برآورده کرده است.

افزایش ۱۱۰ درصدی در حال مرگ‌های ناشی اجتناب کرده اند بیماری های مرتبط همراه خود آلودگی هوا در استان تهران

اصلاحات زیست محیطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکولوژیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرات اصلی ناشی اجتناب کرده اند آلودگی ذرات معلق، اجتناب کرده اند جمله عناصر خطر بی نظیر محیطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای تاثیرات اصلی بر وضعیت سلامت ایرانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش بار بیماری های مرتبط همراه خود آلودگی هوا طی دهه های قبلی {بوده است}.

به آموزش داده شده است دکتر ملک زاده، محقق ارشد بررسی حاضر، در سال ۲۰۱۹، آلودگی ذرات معلق، پنجمین مسئله اجتناب کرده اند کف دست جابجایی عمر به دلیل برای کمبود ناشی اجتناب کرده اند بیماری های مرتبط همراه خود آلودگی هوا (۱۳۸ هزار سال) را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حال مرگ های ناشی اجتناب کرده اند آن (۵ هزار در حال مرگ) در استان تهران شناخته شده به عنوان استانی همراه خود باند بیش از حد {بوده است}. سهم ذرات معلق محیطی در اجتناب کرده اند کف دست جابجایی عمر به دلیل برای کمبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حال مرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر ناشی اجتناب کرده اند بیماری های مرتبط همراه خود آلودگی هوا در استان تهران طی سی سال قبلی ، ۴۶.۷ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۰ نسبت افزایش داشته اند.

درک دانشکده علوم پزشکی تهران ذکر شد: طبق برآوردهای بررسی بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت، بیماری‌های مزمن کلیوی، بیماری‌های مزمن تنفسی، عفونت‌های تنفسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر سرطان ها ها اجتناب کرده اند جمله بیماری های مهم مرتبط همراه خود افزیش آلودگی هوا در استان تهران هستند.

این بررسی، کاهش سهم قابل ملاحظه تاثیرات خصومت آلودگی هوا در اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت ایران را نیازمند اجرای از محسوس تر اقدامات قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه تحلیل مداوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید از محسوس داده های زیست محیطی از آن آگاه است.

مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش دیدنی بار بیماری‌های عفونی به همان اندازه ۹۳ نسبت

دکتر ملک زاده علاوه بر این اجتناب کرده اند مهمترین توضیحات افزایش سن تکیه بر مسکن در ایران را کاهش قابل ملاحظه بار بیماری های عفونی به طور قابل توجهی مالاریا، سرخک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیفتری، کاهش در حال مرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر مادران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کاهش نرخ معمول شده سنی در حال مرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر به علل همه {بیماری ها} طی سه دهه قبلی جستجو در رشد نظام مراقبتهای بهداشتی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: تقریباً در تمام زیرمجموعه های بیماری های واگیر، کاهش قابل ملاحظه ۵۹ به همان اندازه ۹۳ درصدی رخ داده است؛ به منظور که سال های مسکن توام همراه خود کمبود ناشی اجتناب کرده اند مسائل نوزادی در ایران ۸۱ نسبت،  مسائل مادری ۶۸ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید  بیماری های مرتبط همراه خود کمبودهای مصرف شده ای – اجتناب کرده اند جمله ضعیف آهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف پروتئین در رژیم غذایی – ۶۰ نسبت کاهش یافته است است.

به آموزش داده شده است وی، کاهش از حداکثر سه مسئله خطر مهم محیطی: آب آشامیدنی ناسالم ، سرویس بهداشتی ناایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی هوای خانه ، جستجو در رشد جامعه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سویه ها گازرسانی در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اجرای سودآور این سیستم های واکسیناسیون همگانی «اوریون- سرخک- سرخجه » را انتخاب کنید و انتخاب کنید واکسیناسیون علیه عفونت ویروسی مربوط به «هپاتیتB» در سال ۱۳۷۲ اجتناب کرده اند پوشش‌های بهداشتی فوق العاده کارآمد ایران در کاهش بار بیماری‌های عفونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش سن تکیه بر مسکن {بوده است}.

محقق ارشد بررسی حاضر تاکید کرد: اجتناب کرده اند آن جا کدام ممکن است این سیستم هایی مربوط به واکسیناسیون همگانی علیه {بیماری ها}، تاثیرات شخصی را در سالهای بعد نماد می دهند، بیشترین میزان افزایش سن تکیه بر مسکن در ایران درمورد به ۱۰ سال فعلی {بوده است}.

کاهش ۹۳ درصدی بیماری‌های عفونی/افزایش ۱۱۰ درصدی مرگ‌های مرتبط با آلودگی هوا در تهران

اجرای ۴ پوشش مهم بهداشتی برای ورود به محافظت همگانی سلامت

بر ایده این بررسی، نظام سلامت ایران طی ۴ دهه قبلی، علی رغم مواجهه همراه خود چندین تغییر مهم تاریخی اجتناب کرده اند جمله شیوع انقلاب اسلامی، درگیری تحمیلی هشت ساله عراق علیه ایران شناخته شده به عنوان تمدید شده ترین درگیری قرن بیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم های در سراسر جهان تمدید شده مدت آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدانش علیه ایران در شرایطی کدام ممکن است این ملت پس اجتناب کرده اند بالا درگیری، در امتحان شده برای افزایش سرانه ساخت ناخالص خانه  را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق ورود به عصر عظیم در زیرساخت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی بود، توانست در مسیر درست بدست آوردن به محافظت همگانی سلامت پوشش‌هایی را در تعدادی از بخش بی نظیر «رشد مراقبت‌های بهداشتی، اولین، ثانویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثالثه»، «آموزش متخصصان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبان بهداشتی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «رشد تحقیقات پزشکی» به اجرا درآورد کدام ممکن است هر یک اجتناب کرده اند پوشش ها دستاوردهای مهمی را به در کنار داشته است.

افزایش سن تکیه بر مسکن در ایران به ۷۸ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش قابل ملاحظه سوراخ بین استانی

به آموزش داده شده است دکتر رضا ملک زاده، درک ممتاز دانشکده علوم پزشکی تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید محقق ارشد این بررسی، اجتناب کرده اند جمله مهمترین دستاوردهای رشد مراقبتهای بهداشتی در ایران، افزایش سن تکیه بر مسکن اجتناب کرده اند بدو تولد در هر ۲ جنس – تطبیق یافته همراه خود الگوهای استانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنسیت – اجتناب کرده اند ۶۹ سال در ۱۳۷۰ به ۷۸ سال در جاری حاضر است.

وی افزود: سن تکیه بر مسکن در دختران ایران ( ۷۹.۶ سال )، تا حد زیادی اجتناب کرده اند پسران (۷۶.۱) است. علاوه بر این طی این مدت، سوراخ بین بیشترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین سن تکیه بر مسکن در استانها، اجتناب کرده اند ۱۲.۵ سال به ۸.۲ سال رسیده کدام ممکن است نماد اجتناب کرده اند افزایش آن در تمام استانهای ایران دارد.

کاهش پیوسته نرخ باروری

همراه خود وجود دستاوردهای دیدنی ایران در برخی بخش های مهم نظام سلامت بویژه مدیریت بار بیماری های واگیر ، ملت همراه خود چندین شبح بهداشتی مواجه است. بر ایده نتایج بررسی {انجام شده}، طی سه دهه قبلی، باند ایران اجتناب کرده اند ۵۸.۵ میلیون در ۱۳۶۹ به ۸۴.۳ میلیون نفر در ۱۳۹۸ رسیده، با این حال این ملت در جاری حاضر همراه خود مشکل «کاهش  پیوسته نرخ باروری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیر شدن باند در بلند مدت » روبه روست.

به آموزش داده شده است دکتر فرشاد فرزادفر، نویسنده بی نظیر بررسی، ایران، در گذشته اجتناب کرده اند شیوع درگیری تحمیلی، کاهش نرخ باروری را تحمل تاثیر پوشش «کاهش فرزندآوری  تخصص کرده است ؛ با این حال پس اجتناب کرده اند بالا درگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کل سه دهه قبلی، مجددا پوشش «فرزندآوری تا حد زیادی» را مورد حمایت قرار داده است؛ همراه خود وجود این حمایتها، نرخ باروری عمومی در ایران طی سه دهه قبلی، به طور پیوسته همراه خود کاهش مواجه بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ۴.۲ به ۱.۸ تولد به ازای هر زن رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر در نتیجه اولویت اجتناب کرده اند پیر شدن باند در بلند مدت شده است.

وی تاکید دارد: پوشش های جمعیتی نباید برای ادغام کردن محدودیت در ورود به اقدامات پیشگیری اجتناب کرده اند باردار بودن کدام ممکن است بالقوه است مسکن دختران تحت تأثیر بیماری های مزمن را به خطر بیندازد، باشد.

افزایش ۸۸ درصدی شمار در حال مرگ‌های ناشی اجتناب کرده اند بیماری‌های «غیرواگیر» در گذار اپیدمیولوژیکی سه دهه قبلی

نویسندگان بررسی حاضر تصریح می کنند کدام ممکن است ایران همانند متنوع اجتناب کرده اند ملت ها، در جاری حاضر همراه خود سوئیچ اپیدمیولوژیکی (تنظیم بار {بیماری ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرات سلامت اجتناب کرده اند  بیماری‌های واگیر، مادرزادی، نوزادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصرف شده ای به بیماری‌های غیرواگیر) را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولویت اجتناب کرده اند انبساط این {بیماری ها} مواجه است.

دکتر فرزادفر، نویسنده اول بررسی حاضر در همین زمینه ذکر شد: در سال ۱۳۹۸ ، ۳۲۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۸ نفر در ایران جان شخصی را  به دلیل برای بیماری‌های غیرواگیر اجتناب کرده اند کف دست داده اند کدام ممکن است نماد می دهد {به دلیل} گذار اپیدمیولوژیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ بار {بیماری ها} اجتناب کرده اند واگیر به غیرواگیر، شمار مرگهای ناشی اجتناب کرده اند بیماری های غیرواگیر در سه دهه قبلی، ۸۸ نسبت افزایش داشته است.

وی افزود: طی سه دهه قبلی  انواع سالهای اجتناب کرده اند کف دست گذشت عمر به دلیل برای کمبود ناشی اجتناب کرده اند همه {بیماری ها} (واگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرواگیر) به ۱۹.۸ میلیون سال رسیده کدام ممکن است ۷۸ نسبت آن (در مقابل همراه خود ۴۳ نسبت در ۱۳۶۹) سهم بیماری های غیرواگیر {بوده است}. علاوه بر این سالهای اجتناب کرده اند کف دست گذشت عمر به دلیل برای کمبود ناشی اجتناب کرده اند بیماری های غیرواگیر» همراه خود افزایش ۴۴ درصدی، اجتناب کرده اند ۱۰ میلیون به بیش اجتناب کرده اند ۱۵ میلیون سال مرتفع است؛ هرچند کدام ممکن است نرخ معمول شده سنی آن ۲۶ نسبت کاهش یافته است است.

مدیریت ناکافی بار بیماری‌های غیرواگیر همراه خود وجود قرارگیری در مسیر درست مناسب مقابله

درک دانشکده علوم پزشکی تهران تاکید کرد: تمام شواهد بررسی حاضر نماد می دهد کدام ممکن است سیستم مراقبت های بهداشتی ایران در بالای همه چیز بیماری های واگیر، مسائل مادری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل نوزادی انصافاًً سودآور {بوده است}؛ با این حال در زمینه بیماری های غیرواگیر، علی رغم قرارگیری در مسیر درست مناسب مقابله همراه خود این {بیماری ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای اصلاحات مهمی همچون رشد محافظت سلامت همگانی  را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب تغییر سلامت، همراه خود امکانات کافی حرکت نکرده است. هدف قالب تغییر سلامت، آسانسور زیرساخت‌های بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش تراکم مراقبت‌های بهداشتی به طور قابل توجهی در مناطق کمتر برخوردار بوده، با این حال این قالب برای تأثیرگذاری بر سیستم مراقبت‌های بهداشتی به زمان بیشتری خواستن دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این زیرساخت ها باید در زمینه پیشگیری نیز به کار گرفته شوند. تحریم های در سراسر جهان علیه ایران نیز در بالای همه چیز ناکافی بیماری های غیرواگیر تاثیرگذار بوده اند. علاوه بر این فقدان ردیف بودجه خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید کافی در زمینه مدیریت بیماری های غیرواگیر، یک انواع ضروری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است به بالا برخی قالب ها منجر شود.

۳۷ نسبت در حال مرگ‌های نابهنگام ایران، ناشی اجتناب کرده اند ۴ بیماری بی نظیر

با این حال یکی اجتناب کرده اند مهمترین اولویت های پیش روی نظام سلامت ایران در زمینه بیماری های غیرواگیر، مرگهای نابهنگام زیر ۷۰ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی نابهنگام زیر ۵۰ سال است.

دکتر ملک زاده، محقق ارشد بررسی حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجری بررسی «پیشگیری اجتناب کرده اند بیماری های قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکته های قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغزی» در ایران {در این} باره ذکر شد: شمار در حال مرگ های نابهنگام (۳۰ به همان اندازه ۷۰ سال) {به دلیل} ۴ بیماری غیرواگیر بی نظیر (بیشتر سرطان ها ها، مشکلات قلبی، بیماری های مزمن تنفسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیابت) اجتناب کرده اند حدود ۶۷ هزار (۵۳ نسبت مرگهای ناشی اجتناب کرده اند کل بیماری های غیرواگیر در همه سنین) در سال ۱۳۶۹ به  ۱۰۱ هزار مورد (۳۷ نسبت) در سال ۱۳۹۸ رسیده کدام ممکن است نماد می دهد اگرچه مرگهای نابهنگام ناشی اجتناب کرده اند بیماری های غیرواگیر در نسبت عمومی همراه خود کاهش مواجه بوده ، با این حال انواع آنها مرتفع است.

مشکلات قلبی مسئله نیمی اجتناب کرده اند در حال مرگ‌های نابهنگام ایران/ کاهش سهم مرگهای نابهنگام به ۱۱ نسبت به همان اندازه ۲۰۲۵ همراه خود توسعه حال قابل بدست آوردن نیست

دکتر ملک زاده افزود: مشکلات قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکته های قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغزی، بالاترین رتبه را  در بین علل مرگهای نابهنگام ناشی اجتناب کرده اند بیماری غیرواگیر در ایران دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئله ۵۵ نسبت در حال مرگ های نابهنگام در سال ۱۳۹۸ بوده اند.

به آموزش داده شده است محقق ارشد بررسی حاضر، شمار مرگهای نابهنگام در ایران درحالی درگیر کننده است کدام ممکن است بر ایده نیازها رشد ثابت گروه بهداشت جهانی (SDGs) در بخش سلامت، سهم در حال مرگ‌های نابهنگام اجتناب کرده اند کل مرگها در ایران به همان اندازه سال ۲۰۲۵  باید به ۱۱.۶ نسبت کاهش یابد کدام ممکن است همراه خود توسعه حال قابل بدست آوردن نخواهد بود.

بیماری های ایسکمیک قلبی مسئله نخست سالهای اجتناب کرده اند کف دست گذشت عمر ایرانی ها / دیابت در راس بیشترین افزایش بار کمبود ناشی اجتناب کرده اند {بیماری ها}

درک دانشکده علوم پزشکی تهران تاکید کرد: بیماری های ایسکمیک قلبی عملکرد بی نظیر را در سالهای اجتناب کرده اند کف دست گذشت عمر ایرانی ها به دلیل برای کمبود ناشی اجتناب کرده اند بیماری های غیرواگیر در کل ۳۰ سال قبلی در تمام استانها را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه سنین داشته است. علاوه بر این سکته های مغزی، دیابت، کمردرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل مالیخولیا در مرحله سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانی ، بیشترین بار سالهای اجتناب کرده اند کف دست گذشت عمر ایرانی ها به دلیل برای کمبود ناشی اجتناب کرده اند بیماری های غیرواگیر را در سال ۱۳۹۸  به شخصی اختصاص داده اند کدام ممکن است بالاترین میزان افزایش بار کمبود ناشی اجتناب کرده اند {بیماری ها} طی سه دهه قبلی درمورد به دیابت همراه خود ۲ برابر افزایش {بوده است}.

لزوم تسریع در بالای همه چیز عناصر خطر شیوع بالای مشکلات قلبی در ایران

دکتر ملک زاده معتقد است سیاستگذاران سلامت باید رویکردهای تعدادی از بخشی را برای مدیریت شیوع بالای عناصر خطر مشکلات قلبی در بزرگسالان ایران برای ادغام کردن مشکلات وزنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اضافه وزن} (۶۰ نسبت شیوع) ، چربی خون بالا (۸۰ نسبت شیوع)، {فشار خون بالا} (۵۳ نسبت شیوع) اجرا کنند.

افزایش بار بیماری های مزمن انسدادی ریوی

دکتر نقوی ، محقق موسسه سنجش سلامت آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسنده بی نظیر بررسی حاضر  نیز به افزایش بار بیماری های مزمن انسدادی ریوی در ایران طی سه دهه قبلی ردیابی کرد  را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: انواع سالهای اجتناب کرده اند کف دست گذشت عمر به دلیل برای کمبود ناشی اجتناب کرده اند بیماری های انسدادی مزمن ریوی ( همراه خود ۵۱۷ در هر ۱۰۰ هزار نفر) را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسم، طی سه دهه قبلی مرتفع است

مهمترین بیشتر سرطان ها های کشنده در ایران

درک دانشکده واشینگتن در سیاتل آمریکا علاوه بر این افزود: نرخ در حال مرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر معمول شده سنی ناشی اجتناب کرده اند سرطانها در ایران، الگوی نوسانی را نماد می دهد . بر ایده یافته های این بررسی، بیشتر سرطان ها های شکم ، ریه ، روده عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروستات در رتبه های برتر مرگهای ناشی اجتناب کرده اند سرطانها در سال ۱۳۹۸  قرار داشته اند.

کاهش ۹۳ درصدی بیماری‌های عفونی/افزایش ۱۱۰ درصدی مرگ‌های مرتبط با آلودگی هوا در تهران

پیشروی عناصر خطر بیماری‌ها {به سمت} عناصر متابولیک

یکی اجتناب کرده اند مشکل های مهم پیش روی نظام سلامت ایران، پیشروی الگوی بار سال های اجتناب کرده اند کف دست گذشت عمر ایرانی ها به دلیل برای کمبود ناشی اجتناب کرده اند همه علل {بیماری ها}، {به سمت} عناصر خطر متابولیک طی سه دهه قبلی {بوده است}. 

دکتر فرشاد فرزادفر، درک دانشکده علوم پزشکی تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسنده اول بررسی ذکر شد: بر ایده برآوردهای بررسی {انجام شده}، ۳۲ نسبت سال های اجتناب کرده اند کف دست گذشت عمر به دلیل برای کمبود ناشی اجتناب کرده اند بیماری های غیرواگیر، حداقل همراه خود یک مسئله خطر متابولیک شرح داده می شود کدام ممکن است برای ادغام کردن ۲۲ نسبت (۴.۴ میلیون سال) عناصر بی نظیر خطر متابولیک، ۱۷ نسبت  عناصر رفتاری (۳.۴ میلیون سال) را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹.۳ نسبت  عناصر محیطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شغلی (۱.۹ میلیون سال) هستند.

وی، خم شدن به رفتارهای غذایی ناسالم، پرخوری، بی تحرکی، {اضافه وزن} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات وزنی را اجتناب کرده اند جمله توضیحات تنظیم الگوی سال های اجتناب کرده اند کف دست گذشت عمر ایرانی ها به دلیل برای همه عناصر خطر بیماری های غیرواگیر {به سمت} عناصر خطر متابولیک برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد: در برابر این، استفاده اجتناب کرده اند الگوهای جدیدتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید‌تر غذایی برای کاهش خوردن چربی‌های ترانس، توسعه کاهشی استعمال دخانیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممنوعیت خوردن دخانیات در محل قرارگیری‌های نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیطهای کاری، سود ورود به این سیستم های غربالگری عناصر خطر متابولیک در بستر سیستم مراقبتهای بهداشتی اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب تغییر سلامت، ممکن است به مدیریت تنظیم الگوی عناصر خطر بیماری های غیرواگیر {به سمت} عناصر متابولیک کمک تدریجی.

افزایش بار بیماری‌های عفونی مقاربتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایدز طی سه دهه قبلی/وابستگی تزریقی بی نظیر ترین محرک افزایش اچ آی وی/ایدز

همراه خود وجود کاهش بار بیماری های عفونی طی سه دهه قبلی در ایران با این حال نظام سلامت ملت در جاری حاضر همراه خود افزایش بار بیماری های عفونی اچ آی وی /ایدز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری های عفونی مقاربتی مواجه است.

دکتر نقوی، نویسنده بی نظیر بررسی {در این} زمینه ذکر شد: نرخ معمول شده سنی سال های اجتناب کرده اند کف دست گذشت عمر به دلیل برای کمبود ناشی اجتناب کرده اند بیماری اچ آی وی / ایدز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری های عفونی مقاربتی، در اکثر استان های ایران مرتفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به چند دهه قبلی، ۱۹۸ نسبت مرتفع است. بیشترین افزایش در سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان، لرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرمزگان به همین ترتیب همراه خود ۲۳، ۲۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸ برابر {بوده است}. کرمانشاه (۲۹۹ در ۱۰۰ هزار) بیشترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سمنان  (۳.۵ در ۱۰۰ هزار) همراه خود کمترین نرخ معمول شده سنی سال های اجتناب کرده اند کف دست گذشت عمر به دلیل برای کمبود ناشی اجتناب کرده اند بیماری اچ آی وی ایدز مواجه هستند.

وی همراه خود ردیابی به سهم بالای وابستگی تزریقی در افزایش بار بیماری اچ آی وی/ایدز را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سوئیچ این بیماری اجتناب کرده اند طریق ارتباط جنسی ناسالم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفاع کردن نشده است، ذکر شد: همراه خود وجود پیشرفت های ایران در حاضر ارائه دهندگان کلینیک های مثلثی به مبتلایان در شرایط انبساط اچ آی وی ایدز طی سال های ۱۳۶۹ به همان اندازه کنون، با این حال {به دلیل} انگ اجتماعی این بیماری، بار آن به میزان قابل توجهی کف دست کم گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات کنترلی آن ناکافی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوی رفتارهای پرخطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک ناکافی نسبت به این خطر در باند ایران همچنان موجود است.

افزایش بار مسائل روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل خوردن داروها طی سه دهه قبلی

یافته های بررسی حاضر علاوه بر این نماد داده است کدام ممکن است نظام سلامت ایران در مواجهه همراه خود افزایش نرخ معمول شده سنی سال های اجتناب کرده اند کف دست گذشت عمر به دلیل برای کمبود ناشی اجتناب کرده اند مسائل روانی (معمول شده سنی/۲۳۰۰ در ۱۰۰ هزار) را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل خوردن داروها (۴۰۰ در هر ۱۰۰ هزار) قرار دارد کدام ممکن است هر یک به همین ترتیب ۱.۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰ نسبت طی سه دهه قبلی افزایش داشته اند.

دکتر نقوی ، نویسنده بی نظیر بررسی ذکر شد: سهم «نرخ معمول شده سنی سال های اجتناب کرده اند کف دست گذشت عمر ایرانی ها به دلیل برای کمبود ناشی اجتناب کرده اند این مسائل» اجتناب کرده اند کل سال های اجتناب کرده اند کف دست گذشت عمر ایرانی ها، ۱۹۴ نسبت افزایش داشته است. علاوه بر این مسائل مالیخولیا (۸۹۰ در ۱۰۰ هزار)،  مسائل اضطرابی (۶۹۶ در ۱۰۰ هزار)  را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلال دوقطبی (۱۷۶ در ۱۰۰ هزار)  بیشترین مسائل روانی در ایران را برای ادغام کردن می شوند. بیشترین انواع سالهای اجتناب کرده اند کف دست گذشت عمر به دلیل برای کمبود ناشی اجتناب کرده اند مسائل روانی هم، درمورد به اختلال مالیخولیا،  همراه خود افزایش قابل ملاحظه ۱۰۴ درصدی است.

وی بیشترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین انواع معمول شده سنی سالهای اجتناب کرده اند کف دست گذشت عمر به دلیل برای کمبود ناشی اجتناب کرده اند مسائل روانی طی سه دهه قبلی را به همین ترتیب درمورد به استان های استان فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آذربایجان شرقی دانست.

دکتر نقوی، علاوه بر این خوردن داروها افیونی همراه خود افزایش ۱۴۶.۴ درصدی نسبت به چند دهه قبلی را  مسئله اجتناب کرده اند کف دست جابجایی حدود ۲۷۰ هزار سال عمر ایرانی ها به دلیل برای کمبود ناشی اجتناب کرده اند بیماری های مرتبط را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را مهمترین مسئله «مسائل خوردن داروها»  در جاری حاضر ادعا کرد.

نویسنده بی نظیر بررسی حاضر ذکر شد:  یافته های بررسی نماد  داد توسعه خوردن داروها در ایران رو به {افزایش است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانهای همدان، تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان در راس سالهای عمر اجتناب کرده اند کف دست گذشت ایرانی ها به دلیل برای کمبود ناشی اجتناب کرده اند بیماری های مرتبط همراه خود خوردن داروها قرار دارند. 

اولویت ها با توجه به افزایش شیوع مسائل روانی پس اجتناب کرده اند بالا درگیری عراق علیه ایران عالی تر شده است،  با این حال به آموزش داده شده است دکتر نقوی،  همراه خود وجود بار فزاینده مسائل روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن داروها در ایران  ورود به ارائه دهندگان سلامت روان انبساط کافی نداشته است. علاوه بر این تراکم روانپزشکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانشناسان در حد جذاب نبوده است.

وی تاکید کرد: اثربخشی ارائه دهندگان یکپارچه روانپزشکی، باید به طور مرتب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام مند مورد تعیین مقدار قرار گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده ها بر ایده بار مسائل روانی در سطوح سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانی به تعیین کنید مستمر بازنگری شوند.

آسیب‌های خیابان‌ای در جایگاه دوم علل سال‌های اجتناب کرده اند کف دست گذشت عمر ایرانی‌ها به دلیل برای کمبود ناشی اجتناب کرده اند بیماری‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عناصر خطر

به گزارش پژوهشکده بیماری های گوارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کبد دانشکده علوم پزشکی تهران بر ایده یافته های بررسی، طی سه دهه قبلی، نرخ معمول شده سنی آسیبهای خیابان ای در ایران در سال ۱۳۹۸  به رتبه  دوم در سال های اجتناب کرده اند کف دست گذشت عمر به دلیل برای کمبود ناشی اجتناب کرده اند {بیماری ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب ها ( ۱۳۰۲ در ۱۰۰ هزار ) صعود کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث در حال مرگ ۲۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲۲ نفر طی سال ۲۰۱۹ شده است.

دکتر نقوی {در این} باره ذکر شد: در واقع نرخ معمول شده سنی سالهای اجتناب کرده اند کف دست گذشت عمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حال مرگ ناشی اجتناب کرده اند آسیبهای خیابان ای ۶۰ نسبت کاهش (بیشترین کاهش در فضا ۲۰۰۰ به همان اندازه ۲۰۱۵) یافته است.  این کاهش ممکن است  همراه خود افزایش سرانه ساخت ناخالص خانه مرتبط باشد . طی سی سال قبلی استانهای قم، خراسان رضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنجان ، بیشترین کاهش (۷۰ نسبت) در آسیبهای خیابان ای را داشته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این، استان تهران بیشترین انواع اشیا جدید تصادفات خیابان ای در ۲۰۱۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین کاهش را طی سه دهه قبلی  داشته است.

به آموزش داده شده است نویسنده بی نظیر بررسی حاضر، پوشش‌های مدیریت حوادث را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب‌های ترافیکی خیابان‌ای در ایران، کاستی‌های زیادی را نماد می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوم اقدامات مؤثرتر برای کاهش بار با کیفیت حرفه ای  آن را ادای احترام به تبدیل می شود. میزان زیرین استفاده اجتناب کرده اند کمربند امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلاه امنیت  به همین ترتیب حدود ۷۵ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴ نسبت، مسئله بی نظیر آسیب های ترافیکی در ایران هستند. اجتناب کرده اند سویی تولید دیگری، علیرغم افزایش زیرساخت‌های خیابان‌ای، استاندارد زیرین خودرو خانه در کنار همراه خود رفتارهای نادرست رانندگی همچنان به بار آسیب‌های ترافیکی  کمک کرده است.

لزوم کاهش نابرابری‌ها در گلوله کردن شاخص‌های سلامت

یافته های بررسی حاضر علاوه بر این حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است پوشش های بهداشتی ایران در تعدیل بار بیماری های غیرواگیر به همان اندازه حدودی کارآمد {بوده است}، با این حال پیشرفت های برابر در متنوع اجتناب کرده اند بخش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمروها محقق نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابرابری در شاخصهای رشد سلامت همچنان تفسیر تبدیل می شود.

به آموزش داده شده است دکتر نضال صرافزادگان، درک ممتاز دانشکده علوم پزشکی اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نویسندگان بررسی، بیمه همگانی سلامت کشاورزی (۲۰۰۴) را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب تغییر سلامت (۲۰۱۴) اجتناب کرده اند جمله اقدامات سودآور ایران در مقابله همراه خود نابرابری های بهداشتی بوده کدام ممکن است نیازمند زمان تا حد زیادی برای تاثیرگذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز دارایی ها ایمن ، مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت بین بخشی است.

وی یکی اجتناب کرده اند گام‌های اساسی در کاهش نابرابری ها در گلوله کردن ارائه دهندگان سلامت را ابعاد‌گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش‌دهی مستمر دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: داده های صحیح {در این} زمینه ناکافی هستند. تخصیص دارایی ها ، گلوله کردن مساوی آموزش، آسانسور زیرساختهای بهداشتی، مصرف شده ای  را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت های بهداشتی اولین {در سراسر} ملت اجتناب کرده اند تولید دیگری اقدامات مورد نیاز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به بار همه گیری کووید-۱۹ در سال‌های بلند مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیر تحریمها، پوشش‌ها باید بر آسانسور زیرساختهای بخش سلامت محور شوند.

تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بر در حال مرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر ایرانیان/ مبتلایان تحت تأثیر بیشتر سرطان ها، مبتلا ترین مبتلایان ایران در تحریم های در سراسر جهان

نظام سلامت ایران در کل سی سال قبلی علاوه بر این تحمل تاثیر تحریم های در سراسر جهان آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدانش {بوده است}. تحریمهای سال ۲۰۱۱  بیشترین تأثیر را بر سلامت ایرانیان، بویژه در حال مرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر ناشی اجتناب کرده اند بیماری‌های غیرواگیر داشته است .

به اذعان محققان حاضر در بررسی، یافته ها نماد می دهد در حال مرگ‌ومیرهای ناشی اجتناب کرده اند بیماری های  غیرواگیر طی ۵ سال پس اجتناب کرده اند تحریک کردن تحریم‌ها  لاغر کاهشی کمتری نسبت به فاصله های در گذشته آن داشته است. این تحریمها دارایی ها دارویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیردارویی مورد نیاز برای ارائه دهندگان مراقبت‌های بهداشتی را محدود کرده است. پیگیری محافظت سراسری سلامت همگانی (UHC) تحمل تاثیر تحریمها کاهش یافته است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند اصلاحات در پوشش های بهداشتی {به دلیل} ضعیف دارایی ها بودجه ای بی تاثیر شدند. {در میان} بیماری های غیرواگیر، سرطانها {به دلیل} کاهش ورود به مداخلات دارویی شیک، بیشترین تاثیر را اجتناب کرده اند تحریمهای در سراسر جهان علیه ایران پذیرفته اند. تحریمها اگرچه به طور مستقیم برای ادغام کردن کالاهای بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پزشکی نمی شوند با این حال تاثیر آنها بر تراکنش های پولی ارائه دهندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات، پیامدهای نامطلوبی برای سلامت ایرانیان داشته است.

لزوم آمادگی ایران به سمت بیماری های نوظهور

پژوهشگران در بررسی جلو علاوه بر این تاکید می کنند سیستم مراقبتهای بهداشتی ایران جدا از مدیریت بیشتر مشکل‌های کنونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش نابرابری ها در شاخص های رشد سلامت، باید آمادگی بیشتری برای مواجهه همراه خود بیماری‌های نوظهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه گیر مربوط به کووید-۱۹ داشته باشد. قالب تغییر سلامت، افزایش دستاوردهای مهمی در زمینه رشد سلامت همگانی، تراکم تشک‌های بیمارستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش بخشهای مراقبتهای ویژه جستجو در داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مدیریت بیشتر همه گیری کووید -۱۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقابله همراه خود آن کارآمد بوده، با این حال این امتحان شده‌ها کافی نیست.

محققان نظام سلامت ایران را نیازمند یک میل بندی در زمینه بیماری های غیرواگیر همراه خود استفاده اجتناب کرده اند تحقیق از محسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمول بیشتر مبتنی بر شواهد می دانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقدند نظام مراقبت های بهداشتی اولین توسط خودم در موقعیت به مدیریت بیماری های غیرواگیر نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند همکاری بین بخشی تا حد زیادی برای مدیریت بیماری های غیرواگیر است.