کتابداران پذیرای تحولات اجتماعی، زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری باشند


به گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) فارسپیشگفتار نهمین کنوانسیون در سراسر جهان «طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود شرکت ها کتابخانه های کلی: الگوها، تجربیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه ها» چهارشنبه (۱۷ آوریل)، همراه خود عنوان «کتابخانه های کلی در امتحان شده برای فردای بیشتر: مواجهه همراه خود کتابخانه های کلی همراه خود ۴ مشکل عظیم»، اصلاح شده توسط لویدا گارسیا فابو، مشاور کتابخانه‌های بین‌المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس زودتر صفحه بحث کتابخانه‌های آمریکا توسط لیلی سیفی، دانشیار دانشکده برگند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبیر آموزشی کنوانسیون به میزبانی شیراز.

سیفی همراه خود تبریک سال نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید حلول ماه مبارک رمضان اظهار داشت: کنفرانس در سراسر جهان بهبود شرکت ها کتابخانه های کلی: الگوها، تجربیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه ها همراه خود حضور وبینارهای متنوع خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان همراه خود حضور سخنرانان عالی، ۲۷ به همان اندازه ۲۸ اردیبهشت ماه در شیراز برگزار تبدیل می شود. اجتناب کرده اند کشورهای مختلف.. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران برگزار تبدیل می شود.


دبیر آموزشی کنفرانس همراه خود ردیابی به برگزاری نهمین پیش کنوانسیون اظهار داشت: {در این} نشست همراه خود حضور لوید گارسیا فابو همراه خود الگوهایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند کتابخانه های کشورهای مختلف دیده اند همراه خود عنوان ۴ عظیم شناخته شده می شویم. مشکل ها’. “.


لویدا گارسیا فابو همراه خود ردیابی به همه‌گیری کرونا اظهار داشت: این همه‌گیری جایگزین‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل‌های زیادی را برای ما تحمیل کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها جدیدی را تحمیل می‌تنبل کدام ممکن است همراه خود استفاده اجتناب کرده اند ابزارهای دیجیتال شرکت ها جدیدی را به مشتریان حاضر می‌تنبل.


گارسیا فابو همراه خود ردیابی به مشکل تغییر دیجیتال اظهار داشت: «این مشکل برای بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده بیشتر اجتناب کرده اند شرکت ها کتابخانه استفاده شده است.

علاوه بر این به مشکل‌های ابعاد دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت جامعه‌های متصل به کتابخانه‌ها، حمایت مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی‌های دیجیتال کارگران کتابخانه ردیابی کرد.


رئیس سابق صفحه بحث کتابداران آمریکا اظهار داشت: بهبود دیجیتال فرصتی را برای جوامع نوزاد تحمیل کرده {است تا} اجتناب کرده اند طریق کتابخانه ها به جامعه های عظیم متصل شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما توانسته ایم شرکت ها را بهبود دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای کتابخانه را اجتناب کرده اند طریق استارت آپ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر دهندگان شرکت ها بهبود دهیم. در ابتدا اجتناب کرده اند آنلاین برای آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید داستان گویی وب مبتنی بر استفاده می کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مرور زمان این شرکت ها توسعه کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها ما به فاصله های روزی مختصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آینده جدا کردن شد.


وی همراه خود ردیابی به ساختار تعدیل اظهار داشت: {در این} کتابخانه ها ساختار های بهبود فوق العاده خوبی حاضر شد کدام ممکن است در کارگاه های مختلف، قصه گویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… می توان به آن است ردیابی کرد. این فاجعه محاصره خواستن به بستری برتر برای تحمیل، اختراع، تخلیه، بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت اطلاعات آزادانه برای رفع مشکلات پیچیده در خدمت بشریت را تنظیم داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این به افزایش شرکت ها کمک کرده است.


گارسیا فابو همراه خود ردیابی به کتابخانه کلی لا اظهار داشت: این کتابخانه سرمایه گذاری ای را اجرا می تنبل کدام ممکن است ورود ساده را انتخاب کنید و انتخاب کنید رایگان به دانش، اندیشه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب ها را در هر گوشه ای اجتناب کرده اند شهر برای توانمندسازی، آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندسازی مردمان می دهد. عصری کدام ممکن است کتابخانه‌ها برای بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت کار می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان این عصر شبیه یک عصر حرکت‌گرا هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخانه‌ها به این امر کمک می‌کنند.


وی همراه خود ردیابی به وظایف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها کتابخانه لا اظهار داشت: برابری جنسیتی یکی اجتناب کرده اند آن نیازها است. متعاقباً ورزش های توانمندسازی زنان اجتناب کرده اند طریق کارگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های اجتماعی اجرا تبدیل می شود. یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند نیازها ورزش مالی، خواستار حرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرما تقریباً همراه خود همکاری نهادهای مختلف است. کتابخانه در امتحان شده {است تا} کاستی ها را به حداقل برساند، {در این} راستا، کتابخانه ورود رایگان به تمامی شرایطی کدام ممکن است امکان ورود به داده ها، دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالعه رایگان را می دهد، فراهم کرده است.


گارسیا فابو همراه خود ردیابی به مشکل حمایت اجتناب کرده اند محله اظهار داشت: حمایت اجتناب کرده اند محله جدا از مشکل می‌تواند فرصتی باشد کدام ممکن است همراه خود تنظیم شرایط کاری، مشکل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین‌های جدیدی را تحمیل تنبل.


یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند راه های کارآمد بهبود شرکت ها ما همراه خود استفاده اجتناب کرده اند ورود به داده های فناوری است. همراه خود استفاده اجتناب کرده اند ناخوشایند افزار سلامت اشخاص حقیقی می توانند اجتناب کرده اند راه در اطراف همراه خود دکتر ارتباط برقرار کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استفاده اجتناب کرده اند این سیستم های مختلف مشکلات بیماری شخصی را همراه خود دکتر {در میان} بگذارند، این شرکت ها برای تمامی مناطق شهری، کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهاجرپذیر… بدون هیچ هزینه ای به راحتی در دسترس است است.


وی یکپارچه داد: کتابخانه لا اجتناب کرده اند طریق صفحه fb شخصی به سوالات کلی مشتریان پاسخ می دهد کدام ممکن است جدا از زبان انگلیسی، به زبان اسپانیایی نیز شرکت ها حاضر می دهد. شرکت ها اشتراک را اشاره کردن کنید. اعضای کتابخانه همراه خود تیز کردن ارزش اشتراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش شناسایی وب مبتنی بر کتاب های می خواست شخصی را برای تیز کردن بسته های شخصی اکتسابی می کنند.


وی اظهار داشت: اجتناب کرده اند جمله مشکلاتی کدام ممکن است باعث شیوع این بیماری شده است، اتوماسیون هر دو مکانیزه شدن است. ربات های فعلی در کتابخانه کتاب ها را حمل می کنند، به سوالات مشتریان پاسخ می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه ای اجتناب کرده اند داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش هستند. این ربات ها در دانشکده مهندسی دانشکده فلوریدا جنوبی مورد استفاده قرار می گیرند کدام ممکن است اطلاعات آموزان اجتناب کرده اند طریق آنها درس های آموزشی مختلف را یاد می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه کار همراه خود آنها را می آموزند.


وی همراه خود ردیابی به مشکل توانایی های کارگری اظهار داشت: در زمان همه گیری کرونا متوجه شدیم کدام ممکن است نیازمند همکاری، همبستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت جمعی هستیم. این همکاری در نتیجه همکاری در عمق در آموزش وب مبتنی بر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع مشکل، کسب تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل راه های جدید برای افزایش شرکت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه این مسیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود وب مبتنی بر خواهد بود. {همه ما} باید در یک واحد گروه مشترک همراه خود هم کار کنیم.


گارسیا فابو همراه خود ردیابی به بررسی {انجام شده} در دانشکده ایالتی مونتانا به سرمایه گذاری الگوریتم سواد رسانه ای ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: {در این} سرمایه گذاری داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش را تجزیه و تحلیل کردند. به این انجمن آنها توانستند متوجه شوند کدام ممکن است الگوریتم جامعه دیجیتال آنقدر قادر مطلق است کدام ممکن است ممکن است یک قهقهه هر دو خرید و فروش را توسعه هر دو کاهش دهد.


رئیس سابق صفحه بحث کتابخانه آمریکا افزود: “همراه خود همکاری مشترک می توانیم به آنچه می خواهیم انگشت یابیم. تحمیل شرکت ها همراه خود استاندارد درهم آمدن است همکاری همه اعضای مجموعه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش شرکت ها مجموعه درهم آمدن است هدایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت قابل اعتقاد است. مدیریت دیجیتالی بلند مدت. همراه خود کاهش ارزش ها می توانیم به افزایش شرکت ها کتابخانه کمک کنیم. خلاقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری جستجو در شرکت ها بیشتر {کمک می کند}. اگر توانایی های مورد نیاز را ندارید، تمام این امتحان شده ها برای اجرای یک سرمایه گذاری کارآمد {خواهد بود}. بی فایده


گارسیا فابو یکپارچه داد: ما باید شخصی را همراه خود شرایط حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت وفق دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر به این سیستم های بهبود در عمق عصر در لحظه پایبند نباشیم، عقب خواهیم ماند. ارتباط سودآور فوق العاده ضروری است از در نتیجه اصلاحات در عمق ای تبدیل می شود، دید مثبتی را نسبت به معما تحمیل می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است به توسعه موفقیت کمک تنبل.


وی همراه خود ردیابی به اهمیت همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری اظهار داشت: همدلی فوق العاده ضروری است از شخصی را در مقابل مخاطبی کدام ممکن است {به سمت} ما می آید قرار می دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می دانیم کدام ممکن است باید به حرف آنها گوش دهیم، تنظیم کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات آنها را یاد بگیریم به همان اندازه شرکت ها تحمیل کنیم. .» بیایید تیز کردن کنیم. توسل به توانایی فوق العاده ضروری است از در نتیجه همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود اصولاً تبدیل می شود. معما باید اجتناب کرده اند داستان ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهایی کدام ممکن است برای افزایش سرمایه گذاری انجام داده اید آگاه باشد.


گارسیا وو همراه خود ردیابی به اهمیت اشخاص حقیقی رنسانس تاکید کرد: “ما به اشخاص حقیقی رنسانس خواستن داریم. این اشخاص حقیقی فوق العاده انعطاف پذیر، سرسخت، دلسوز، اجتماعی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانند چیزهای جدیدی را در گروه های مختلف نمایندگی تحمیل کنند. تنظیم کنید. جامعه های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها اجتماعی ما را ببینید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برای حفظ} آن معما تاثیر سازنده جدیدی بر روی معما تحمیل تنبل.


وی همراه خود ردیابی به تغییراتی کدام ممکن است عصر دیجیتال در بلند مدت تحمیل خواهد کرد، اظهار داشت: {نیروی کار} چگونه توانایی برقراری ارجاع به تجهیزات های دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات با توجه به آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظرفیت کار همراه خود روبات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماشین‌هایی کدام ممکن است آنها می‌سازند؟» برای درک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید یافتن توانایی‌های کار همراه خود آن‌ها، بسیار زیاد اجتناب کرده اند مبانی اخلاقی باید تجزیه و تحلیل شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونه می‌خواهیم به این هدف برسیم؟


مشاور کتابخانه‌های بین‌المللی به کتابداران پیشنهاد کرد: تنها چیزی کدام ممکن است می‌خواهم به کتابداران پیشنهاد کنم اینجا است کدام ممکن است همکاری کنند، مبتکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتاق باشند، مبانی را بازنگری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولات اجتماعی، زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را در اتصال همراه خود امتیازات بپذیرند. بر جریان بی نظیر هدف اصلی کنید، اندیشه های آنها را همراه خود پیشرفت های جدید تطبیق دهید، را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام کتابخانه را همراه خود فناوری برای بیشتر شدن پیش ببرید. ما قادر هستیم این انتظارات را در کتابخانه ها همراه خود ابزارها، جامعه های اجتماعی محاصره را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاحات در تنظیم اطلاعاتی برآورده کنیم.


مورد نیاز به اشاره کردن است هشت مونتاژ اول این کنفرانس همراه خود موضوعات «قوانین طراحی شرکت ها در کتابخانه های کلی: ملاحظه به از ملزومات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضایت مشتریان»، «رویکرد پوشش گذاران برای بهبود شرکت ها کتابخانه های کلی»، «ارتباط زیرساخت های کلی کلی» برگزار شد. شرکت ها کتابخانه‌ای برای صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق بشر» «شرکت ها بازاریابی» در کتابخانه‌های کلی»، «طراحی شرکت ها فراملی»، «عملکرد ورزش‌های داوطلبانه در بهبود شرکت ها کتابخانه‌های کلی در پاکستان»، «پتانسیل ها الهام‌بخش در کتابخانه کلی کوئینزلند در استرالیا» » را انتخاب کنید و انتخاب کنید «کتابخانه های نسلی». کتابداران در صربستان در کل همه گیری COVID-19 همراه خود حضور اساتید خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان برگزار شدند.