کرمانشاه اجتناب کرده اند دیرباز مهد کشتی {بوده است}


رضا لق معلم کارکنان سراسری کشتی ناشنوایان در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر همراه خود ردیابی به میزبانی خوشایند اردوی کارکنان سراسری در استان کرمانشاه ذکر شد: آمادگی کشتی گیران {در این} اردو محک زده شد، کارها به خوبی پیش سر خورد.

وی به مکان کشتی کرمانشاه ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: کرمانشاه اجتناب کرده اند دیرباز مهد کشتی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا کرمانشاه را برای میزبانی اردوی کنار هم قرار دادن سازی محدوده کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حریفان تمرینی خوبی {در این} استان داریم کدام ممکن است همراه خود همکاری این شخصیت ها یک نتیجه خوشایند اجتناب کرده اند اردوی تمرینی.» کرمانشاه را بردیم.

سرپرست فنی کارکنان سراسری کشتی ناشنوایان تصریح کرد: {در این} اردو متوجه کمبودهایی در کشتی گیران شده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی داریم این کمبودها را برطرف کنیم.