گروه زیبایی شناختی هنری در کنترل انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد سنت در عاصمه نظام اسلامی استشهردار تهران در آیین تکریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه رییس گروه زیبایی شناختی هنری شهرداری تهران اظهار داشت: گروه زیبایی شناختی هنری در کنترل انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد سنت در عاصمه نظام اسلامی است.