گزارش موسسه مالی مرکزی، علامت افزایش قیمت مسکن به بازار می‌دهد


موسسه مالی مرکزی اخیرا گزارشی اجتناب کرده اند بازار مسکن در اسفند ماه چاپ شده کرد کدام ممکن است برخلاف ماه‌های در گذشته اجتناب کرده اند کاهش ماهانه قیمت مسکن، با این حال در فینال ماه اجتناب کرده اند سال آخر قرن قبلی، معمولی انبساط ماهانه ۶.۲ در هر مربع بود. نرخ مناسبت قیمت متر برای هر واحد مسکونی در تهران نسبت به بهمن ماه ۱۴۰۰ کدام ممکن است به مشاوره برخی اقتصاددانان بالقوه است به معنای خم شدن تورمی باشد.

این اتفاق همراه خود وجود خم شدن بازاری کدام ممکن است متعدد اجتناب کرده اند وفاداری قیمت ها پیش بینی داشتند رخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند مشاوران {به دلیل} وفاداری قیمت ها در مناطق مصرفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو حتی معامله ها در برخی مناطق مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوبی پایتخت، انگشت اتهام را به سوی دلالان کشاندند. کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا واحدهای مسکونی در مناطق اول، سوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مناطق شمال تهران.

اقتصاددان مسکن: انبساط ماهانه قیمت مسکن در اسفند ماه سال قبلی در ۱۸ ماه قبلی بی سابقه {بوده است}.

افزایش ۶.۲ درصدی اسفند ماه سال قبلی در ۱۸ ماه قبلی بی سابقه بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی خوب سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم قبلی در کجا ماه شاهد افزایش ۶.۲ درصدی قیمت نبوده ایم.

وی افزود: اگر بخواهیم اجزا کارآمد بر این افزایش قیمت را در اسفندماه سال قبلی خاص کنیم باید بگوییم کدام ممکن است این شبیه به فنر فشرده قیمت ها در بهمن ماه است کدام ممکن است قیمت ها را زیر نیم سهم افزایش داد. برخی مشاوران می گویند تورم مسکن مهار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت ها در جاری کاهش است. در حالی کدام ممکن است در اسفند ماه خیلی زود بهار امسال راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه انبساط بیش اجتناب کرده اند ۶ درصدی قیمت شد کدام ممکن است هدف بی نظیر آن تورم در فضای ساخت مسکن بود.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کارشناس صنعت ساختمان ادای احترام به شد: نکته مهم بعدی کاهش انواع پیشنهادات است یعنی به معنای واقعی کلمه هستند شبیه به خم شدن تورمی کدام ممکن است در اسفند ماه پیش سوراخ بینی می کردیم یک بار دیگر به نظر می رسد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به ماه در گذشته ۲۰ تراکنش کاهش کشف شد. ٪. وقتی بازار در اسفندماه شاهد چنین افزایش قیمتی باشد، حتی وقتی این افزایش قیمت درمورد به برخی مناطق خاص در تهران باشد، قطعا همراه خود ملاحظه به انتظارات تورمی بعدی، در تعدادی از ماه بلند مدت شاهد افزایش انواع پیشنهادات خواهیم بود. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است اخیرا خریدارانی کدام ممکن است منتظر معامله بوده اند اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی علامت افزایش قیمت مسکن اکتسابی کرده اند، همراه خود هر بودجه ای وارد بازار مسکن می شوند.

ضعیف مسکن جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم مورد پیش بینی ۲ مسئله بالقوه برای افزایش قیمت مسکن در ماه های بلند مدت

وی اظهار داشت: تصور محله اجتناب کرده اند گزارش های ماهانه موسسه مالی مرکزی اجتناب کرده اند بازار مسکن تنها به اعداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارقامی ملاحظه دارد کدام ممکن است معمولی افزایش معمولی قیمت ها در تهران را آرم می دهد. با این حال افراد ساده شبیه به انواع انبساط قیمت هر دو معمولی تهران را همراه خود کل کل (متری ۳۵ میلیون تومان) می بینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این داستان ها تنها تاثیری در تحمیل تورم مورد پیش بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش قیمت مسکن در ماه های بلند مدت دارد. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است چالش مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز در پایتخت {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف مسکن مصرفی موجود است، بالقوه است سرمایه (عمدتا سرمایه اندک) {به سمت} تضمین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش کسب مسکن برود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه شخصی را در متعدد اجتناب کرده اند چالش های ساختگی اجتناب کرده اند کف دست بدهد کدام ممکن است قیمت ای برای او یا او ندارد. اجتناب کرده اند در گذشته تبلیغ تبدیل می شود