۱۷ اردیبهشت زمان برگزاری مجمع خانه تئاتر/جشن بازیگر برگزار می‌شود – تئاتر اینترنت


رئیس هیات مدیره تئاتر اجتناب کرده اند برگزاری مجمع نهایی برای انواع هیات مدیره جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان مدیرکل تئاتر در ششم اردیبهشت ماه خبر داد.

ایرج راد رئیس هیئت مدیره گروه کارگردانان خانه تئاتر کسب اطلاعات در مورد برگزاری مجمع نهایی خانه تئاتر انتخاب گیری می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی آن هیئت مدیره جدید انواع تبدیل می شود. خبرنگار مهر در فینال دیدار ذکر شد گروه کارگردانان خانه تئاتر در گذشته تاریخی برگزاری مجمع نهایی خانه تئاتر انتخاب گیری شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار شد این مجمع روز شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه برگزار شود.

وی در خصوص محل برگزاری مجمع نهایی خانه تئاتر افزود: وضعیت های متعددی برای تجمع اندیشه در مورد شده است کدام ممکن است سریع خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اعضای خانه تئاتر ادعا تبدیل می شود.

راد با توجه به انتخاب گیری گروه کارگردانان بازگشت به تبدیل می شود خانه تئاتر طبق روال سال های قبلی علاوه بر این ۲ سال آخر کرونا در اردیبهشت ماه به رویداد روز جهانی تئاتر جشن صفحه بحث های خانه را برگزار می تدریجی، بازگشت به شد: در فینال مونتاژ گروه کارگردانان تئاتری کسب اطلاعات در مورد جشن صفحه بحث ها هم صحبت کرد. هر صفحه بحث نمایشی کدام ممکن است بخواهد جشنی برگزار تدریجی، ممکن است در نهایت ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اواخر اردیبهشت جشنی برگزار تدریجی.

رئیس جمهور گروه کارگردانان خانه تئاتر در نهایت سخنان شخصی تایید کرد: بعد اجتناب کرده اند صفحه بحث بازیگران تئاتر تنها انجمنی است کدام ممکن است ادعا کرده است جشن برای نگه از گرفتن شخصی در اواخر اردیبهشت.