♦️مصوبه واردات خودرو منتفی شد


روح الله جانی عباسپور، سخنگوی گروه صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادن ذکر شد:

سرانجام مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام تذکر دیگری داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات خودرو تایید نشد.

وی افزود: قوانین عکس برای واردات خودروهایی موجود است کدام ممکن است همراه خود شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضوابط می توانند وارد ملت شوند با این حال ۹ در حدی کدام ممکن است در قوانین بودجه تصویب شده بود./ جمران.ب
۸