تقلب روز / هفته تأثیر بر ساختار بدن: تغذیه


چه اثراتی می تواند روز / هفته را برای ایجاد ساختار بدن فریب دهد؟ از آنجا که می دانم مقدار زیادی کالری به صورت چربی ذخیره می شود ، اما بعد از معرفی آن مکمل پس از کمبود ، چگونه عمل می کند؟ جی! آیا این درست است که متابولیسم شما در حال افزایش است؟ یا این داستان فوق العاده ای است؟ ممنون برای هر کمکی.

دیدگاهتان را بنویسید